VIP福利
主页 > 柯美 > 柯美C221扫描设置,柯美C281扫描设置
柯美C221扫描设置,柯美C281扫描设置

1315 11 未知

柯美C221扫描设置,柯美C281扫描设置

  发布时间:2021-02-18 22:07:01

分类 柯美

价格:¥10VIP¥0

购买数量: (库存:充足

免登录购买

扫描二维码轻松支付

模板效果图
  • 模板介绍
  • 下载记录
  • 用户评价
分享商品可得佣金【1元】 点击参与

bizhub C281 bizhub C221 bizhub C221s

使用说明书

扫描操作

目录

1 扫描功能

1.1 使用扫描功能可进行的操作 ............................................................. 1-2

1.2 如何扫描 ............................................................................. 1-3

1.2.1 发送 ( 基本操作流程 ) .................................................................. 1-3

1.2.2 调用程序进行发送 ...................................................................... 1-5

程序 .................................................................................. 1-5

注册程序 .............................................................................. 1-5

调用程序进行发送 ...................................................................... 1-5

1.3 指定目的地 ........................................................................... 1-6

从常用中选择目的地 .................................................................... 1-6

从地址簿中选择目的地 .................................................................. 1-7

快速拨号 .............................................................................. 1-7

群组拨号 .............................................................................. 1-8

查看地址簿 ............................................................................ 1-9

直接输入 ............................................................................. 1-11

通过 LDAP 服务器搜索 E-Mail 地址 ....................................................... 1-12

1.4 扫描选项设置 ........................................................................ 1-14

1.4.1 颜色和原稿尺寸等基本选项 ............................................................. 1-14

选择扫描原稿的彩色模式 ( [彩色模式]) ................................................ 1-14

指定要扫描原稿的尺寸 ( [原稿尺寸]) .................................................. 1-14

指定扫描原稿的分辨率 ( [分辨率]) .................................................... 1-15

指定保存扫描原稿数据使用的文件类型 ( [图像格式]) .................................... 1-15

扫描原稿的双面 ( [双面]) ............................................................ 1-16

1.4.2 指定扫描原稿的方法 ................................................................... 1-16

将大量原稿分几次扫描 ( [分离扫描]) .................................................. 1-16

扫描混合不同尺寸的多页纸张 ([混合原稿])............................................ 1-17

1.4.3 调整质量 / 浓度 ....................................................................... 1-17

根据原稿内容选择适当的图像质量等级 ( [原稿类型]) .................................... 1-17

调整要扫描原稿的浓度 ( [密度]) ...................................................... 1-18

调整要扫描原稿的背景浓度 ( [背景去除]) .............................................. 1-18

锐化文字之间的边框 ( [清晰度]) ...................................................... 1-18

2 将原稿数据作为电子邮件附件发送 ( 扫描到电子邮件 )

2.1 扫描到电子邮件功能 ................................................................... 2-2

2.2 扫描到电子邮件的准备工作 ( 针对管理员 ) ............................................... 2-3

2.2.1 准备流程 .............................................................................. 2-3

2.2.2 使用该功能需要的操作 .................................................................. 2-4

确认 LAN 电缆的连接 .................................................................... 2-4

确认网络设置 .......................................................................... 2-4

配置扫描至 E-Mail 环境 ................................................................. 2-4

2.2.3 选项设置 .............................................................................. 2-4

注册常用目的地 ........................................................................ 2-4

使用 LDAP 服务器指定地址 ............................................................... 2-4

注册要发送电子邮件的主题 .............................................................. 2-4

使用 SMTP 认证 ......................................................................... 2-4

使用 SMTP 前 POP 认证 ................................................................... 2-4

使用 SSL/TLS 通信 ...................................................................... 2-4

2.3 如何发送 ............................................................................. 2-5

3 将文件发送到计算机的共享文件夹 (SMB 发送 )

3.1 SMB 发送功能 ......................................................................... 3-2

3.2 SMB 发送的准备工作 ................................................................... 3-3

3.2.1 准备流程 .............................................................................. 3-3

3.2.2 计算机端:使用此功能所需的操作 ........................................................ 3-4

使用 Windows 7/8/8.1: ................................................................. 3-4

使用 Windows Vista 时: ................................................................ 3-7

使用 Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9 时: ............................................ 3-9

3.2.3 机器端:使用此功能需要做的操作 ( 针对管理员 ) ......................................... 3-12

确认 LAN 电缆的连接 ................................................................... 3-12

确认网络设置 ......................................................................... 3-12

配置 SMB 发送环境 ..................................................................... 3-12

注册目的地 ........................................................................... 3-12

3.2.4 选项设置 ............................................................................. 3-12

使用 WINS 服务器 ...................................................................... 3-12

使用直接主机 SMB 服务 ................................................................. 3-12

使用 LLMNR ........................................................................... 3-12

在 DFS 环境中使用 ..................................................................... 3-13

3.3 如何发送 ............................................................................ 3-14

3.4 应用程序功能 ........................................................................ 3-16

3.4.1 用电子邮件通知保存原稿数据的位置 (URL 通知 ) .......................................... 3-16

URL 通知 ............................................................................. 3-16

使用此功能需要做的操作 ( 针对管理员 ) ................................................. 3-16

操作流程 ............................................................................. 3-16

4 发送到 FTP 服务器 (FTP 发送 )

4.1 FTP 发送功能 ......................................................................... 4-2

4.2 FTP 发送的准备工作 ( 针对管理员 ) ...................................................... 4-3

4.2.1 准备流程 .............................................................................. 4-3

4.2.2 使用此功能需要的操作 .................................................................. 4-4

确认 LAN 电缆的连接 .................................................................... 4-4

确认网络设置 .......................................................................... 4-4

确认使用 FTP 发送功能的环境 ............................................................ 4-4

注册目的地 ............................................................................ 4-4

4.2.3 选项设置 .............................................................................. 4-4

使用代理服务器 ........................................................................ 4-4

4.3 如何发送 ............................................................................. 4-5

4.4 应用程序功能 ......................................................................... 4-7

4.4.1 用电子邮件通知保存原稿数据的位置 (URL 通知 ) ........................................... 4-7

URL 通知 .............................................................................. 4-7

使用此功能需要做的操作 ( 针对管理员 ) .................................................. 4-7

操作流程 .............................................................................. 4-7

5 发送到 WebDAV 服务器 (WebDAV 发送 )

5.1 WebDAV 发送功能 ...................................................................... 5-2

5.2 WebDAV 发送的准备工作 ( 针对管理员 ) ................................................... 5-3

5.2.1 准备流程 .............................................................................. 5-3

5.2.2 使用此功能需要的操作 .................................................................. 5-4

确认 LAN 电缆的连接 .................................................................... 5-4

确认网络设置 .......................................................................... 5-4

确认使用 WebDAV 发送功能的环境 ......................................................... 5-4

注册目的地 ............................................................................ 5-4

5.2.3 选项设置 .............................................................................. 5-4

使用代理服务器 ........................................................................ 5-4

使用 SSL 通信 .......................................................................... 5-4

5.3 如何扫描 ............................................................................. 5-5

5.4 应用程序功能 ......................................................................... 5-7

5.4.1 用电子邮件通知保存原稿数据的位置 (URL 通知 ) ........................................... 5-7

URL 通知 .............................................................................. 5-7

使用此功能需要做的操作 ( 针对管理员 ) .................................................. 5-7

操作流程 .............................................................................. 5-7

6 在 USB 存储器中保存数据 ( 保存到 USB)

6.1 USB 存储器保存功能 ................................................................... 6-2

6.2 将数据保存到 USB 存储器的准备工作 ..................................................... 6-3

6.3 如何保存 ............................................................................. 6-4

7 使用 Web 服务发送 (WS 扫描 )

7.1 WS 扫描功能 .......................................................................... 7-2

7.2 WS 扫描的准备工作 .................................................................... 7-3

7.2.1 准备流程 .............................................................................. 7-3

7.2.2 机器端:使用此功能需要做的操作 ( 针对管理员 ) .......................................... 7-4

确认 LAN 电缆的连接 .................................................................... 7-4

确认网络设置 .......................................................................... 7-4

配置使用 WS 扫描传输功能的环境 ......................................................... 7-4

7.2.3 计算机端:使用此功能所需的操作 ........................................................ 7-5

7.2.4 机器端:选项设置 ( 针对管理员 ) ........................................................ 7-6

使用 SSL 通信 .......................................................................... 7-6

7.3 从计算机导入数据 ..................................................................... 7-7

8 通过 TWAIN 扫描导入图像

8.1 TWAIN 扫描功能 ....................................................................... 8-2

8.2 TWAIN 扫描的准备工作 ................................................................. 8-3

8.2.1 机器端:使用此功能需要做的操作 ( 针对管理员 ) .......................................... 8-3

确认 LAN 电缆的连接 .................................................................... 8-3

确认网络设置 .......................................................................... 8-3

确认使用 TWAIN 扫描的环境 .............................................................. 8-3

8.2.2 计算机端:使用此功能所需的操作 ........................................................ 8-3

计算机的操作环境 ...................................................................... 8-3

安装 TWAIN 驱动程序 .................................................................... 8-4

8.3 TWAIN 扫描 ........................................................................... 8-5

9 索引

暂无下载记录
    暂无商品评价