VIP福利
主页 > 京瓷 > 京瓷FS-6525/6530MFP维修手册中文版
京瓷FS-6525/6530MFP维修手册中文版

3153 1 未知

京瓷FS-6525/6530MFP维修手册中文版

  发布时间:

分类 京瓷

价格:¥20VIP¥0

购买数量: (库存:充足

免登录购买

扫描二维码轻松支付

模板效果图
  • 模板介绍
  • 下载记录
  • 用户评价
分享商品可得佣金【2元】 点击参与

京瓷FS-6525/6530MFP维修手册中文版

维修手册是技术员,初学者,或者自已喜欢动手研究必备,有了它,在维修机器时,不懂得拆卸,不懂代码,都能应用,可以说他是工具中的好帮手,手册一般都是由文字及图片形式,更易懂,也分中文及英文版,英文版的现在都有很多翻译软件可以直接翻译。

购买手册及资源软件请点击上方免登陆下载或者注册一个会员,直接用会员购买。在三八资源网-打印机维修,复印机维修手册www.38xm.com平台上,您不但可以购买,还可以出售哦,不管您是懂技术或者不懂得技术,只要您有收藏的手册,以前在其它平台购买的,或者您在维修打印机有拍下视频的,或者有拆机图解的,或者有技术分享文章的,都可以在我们平台上出售。或者免费分享。


目录
1-1 规格
1-1-1 规格.......................................................................................................................................1-1-1
1-1-2 部件名称................................................................................................................................1-1-5
(1) 机器(正面)....................................................................................................................1-1-5
(2) 机器(背面)....................................................................................................................1-1-7
(3) 操作面板...........................................................................................................................1-1-8
1-1-3 机器剖面图.............................................................................................................................1-1-9
1-2 安装
1-2-1 安装环境................................................................................................................................1-2-1
1-2-2 开箱和安装.............................................................................................................................1-2-2
(1) 安装步骤...........................................................................................................................1-2-2
(2) 设定初始复印模式...........................................................................................................1-2-13
1-2-3 安装扩展内存(选购件).....................................................................................................1-2-14
1-2-4 选购件部件........................................................................................................................... 1-2-15
1-3 保养模式
1-3-1 保养模式................................................................................................................................1-3-1
(1) 执行保养项目....................................................................................................................1-3-1
(2) 保养模式项目列表.............................................................................................................1-3-2
(3) 保养模式项目内容.............................................................................................................1-3-7
1-3-2 维修模式............................................................................................................................1-3-110
(1) 打印维修状态页............................................................................................................1-3-110
(2) 执行维修模式................................................................................................................1-3-117
(3) 维修模式的说明............................................................................................................1-3-117
1-4 故障排除
1-4-1 卡纸检测................................................................................................................................1-4-1
(1) 卡纸指示...........................................................................................................................1-4-1
(2) 卡纸检测条件....................................................................................................................1-4-1
1-4-2 自诊断功能.............................................................................................................................1-4-7
(1) 自诊断功能........................................................................................................................1-4-7
(2) 自诊断代码........................................................................................................................1-4-7
1-4-3 成像问题..............................................................................................................................1-4-21
(1) 无图像(全白)。............................................................................................................ 1-4-22
(2) 无图像(全黑)。............................................................................................................ 1-4-22
(3) 图像太淡。...................................................................................................................... 1-4-23
(4) 背景着色。...................................................................................................................... 1-4-23
(5) 出现白色竖线。............................................................................................................... 1-4-23
(6) 出现黑色竖线。............................................................................................................... 1-4-24
(7) 出现横线。...................................................................................................................... 1-4-24
(8) 复印图像的一侧比另一侧浓。.......................................................................................... 1-4-24
(9) 出现脏点。...................................................................................................................... 1-4-25
(10) 图像模糊。...................................................................................................................... 1-4-25
(11) 图像前端始终未与原稿对齐。.......................................................................................... 1-4-25
(12) 图像前端稍微与原稿不对齐。.......................................................................................... 1-4-25
(13) 纸张褶皱。...................................................................................................................... 1-4-26
(14) 出现偏差。...................................................................................................................... 1-4-26
(15) 部分图像丢失。............................................................................................................... 1-4-26
(16) 定影效果不佳。............................................................................................................... 1-4-26
(17) 图像模糊。...................................................................................................................... 1-4-27
(18) 图像中心与原稿中心未对齐。.......................................................................................... 1-4-27
1-4-4 电气故障..............................................................................................................................1-4-28
1-4-5 机械故障..............................................................................................................................1-4-33
1-4-6 发送错误代码....................................................................................................................... 1-4-35
(1) 扫描至 SMB 错误代码.....................................................................................................1-4-35
(2) 扫描至 FTP 错误代码...................................................................................................... 1-4-36
(3) 发送至电子邮件错误代码................................................................................................ 1-4-37
1-5 装配和拆解
1-5-1 装配和拆解注意事项..............................................................................................................1-5-1
(1) 注意事项...........................................................................................................................1-5-1
(2) 感光鼓单元........................................................................................................................1-5-1
(3) 墨粉.................................................................................................................................. 1-5-1
(4) 如何区分正品京瓷墨粉盒..................................................................................................1-5-2
1-5-2 外壳.......................................................................................................................................1-5-3
(1) 拆卸与重新安装前盖板......................................................................................................1-5-3
(2) 拆卸与重新安装后盖板......................................................................................................1-5-5
(3) 拆卸与重新安装内部托盘..................................................................................................1-5-6
(4) 拆卸与重新安装出纸后盖板..............................................................................................1-5-8
1-5-3 供纸部..................................................................................................................................1-5-10
(1) 拆卸与重新安装搓纸单元................................................................................................ 1-5-10
(2) 拆卸与重新安装手送纸盘供纸辊和手送纸盘隔离垫........................................................1-5-11
(3) 拆卸与重新安装对位辊....................................................................................................1-5-13
(4) 拆卸与重新安装对位清洁器............................................................................................ 1-5-15
(5) 拆卸与重新安装手送纸盘................................................................................................ 1-5-15
1-5-4 显影部..................................................................................................................................1-5-16
(1) 拆卸与重新安装显影单元................................................................................................ 1-5-16
1-5-5 感光鼓部..............................................................................................................................1-5-19
(1) 拆卸与重新安装感光鼓单元............................................................................................ 1-5-19
(2) 拆卸与重新安装充电辊单元............................................................................................ 1-5-19
1-5-6 转印/分离部....................................................................................................................... 1-5-20
(1) 拆卸与重新安装转印辊单元............................................................................................ 1-5-20
1-5-7 定影部..................................................................................................................................1-5-21
(1) 拆卸与重新安装定影单元................................................................................................ 1-5-21
1-5-8 驱动部..................................................................................................................................1-5-22
(1) 拆卸与重新安装主电机....................................................................................................1-5-22
(2) 拆卸与重新安装驱动单元................................................................................................ 1-5-22
1-5-9 光学部..................................................................................................................................1-5-23
(1) 拆卸与重新安装激光扫描仪单元.....................................................................................1-5-23
(2) 拆卸与重新安装图像扫描仪单元.....................................................................................1-5-24
(3) 拆卸与重新安装 LED 单元..............................................................................................1-5-27
1-5-10 送稿器..................................................................................................................................1-5-29
(1) 拆卸与重新安装送稿器....................................................................................................1-5-29
(2) 拆卸与重新安装送稿器供纸辊和送稿器分离轮................................................................ 1-5-30
(3) 拆卸与重新安装送稿器主控板......................................................................................... 1-5-32
1-5-11 电路板..................................................................................................................................1-5-34
(1) 拆卸与重新安装主控板....................................................................................................1-5-34
(2) 拆卸与重新安装驱动板....................................................................................................1-5-35
(3) 拆卸与重新安装电源电路板............................................................................................ 1-5-35
(4) 拆卸与重新安装操作面板主控板.....................................................................................1-5-36
(5) 拆卸与重新安装高压电路板............................................................................................ 1-5-37
1-5-12 其他..................................................................................................................................... 1-5-38
(1) 拆卸与重新安装语言标签纸............................................................................................ 1-5-38
(2) 拆卸与重新安装传输单元................................................................................................ 1-5-39
(3) 拆卸与重新安装出纸风扇电机......................................................................................... 1-5-41
(4) 安装主风扇电机的方向....................................................................................................1-5-41
1-6 更换电路板的要求
1-6-1 升级固件................................................................................................................................1-6-1
1-6-2 电路板更换注意事项..............................................................................................................1-6-3
(1) 驱动板...............................................................................................................................1-6-3
(2) 送稿器主控板....................................................................................................................1-6-3
(3) 主控板...............................................................................................................................1-6-4
2-1 机械结构
2-1-1 供纸/传输部.........................................................................................................................2-1-1
(1) 纸盒供纸部........................................................................................................................2-1-1
(2) 手送纸盘供纸部................................................................................................................2-1-3
(3) 传输部...............................................................................................................................2-1-4
2-1-2 感光鼓部................................................................................................................................2-1-5
2-1-3 显影部....................................................................................................................................2-1-7
2-1-4 光学部....................................................................................................................................2-1-9
(1) 图像扫描仪部....................................................................................................................2-1-9
(2) 激光扫描仪部..................................................................................................................2-1-11
2-1-5 转印/分离部....................................................................................................................... 2-1-12
2-1-6 定影部..................................................................................................................................2-1-13
2-1-7 出纸/换向供纸部................................................................................................................ 2-1-15
2-1-8 双面传输部........................................................................................................................... 2-1-17
2-1-9 送稿器..................................................................................................................................2-1-19
(1) 原稿供纸部...................................................................................................................... 2-1-19
(2) 原稿传输部...................................................................................................................... 2-1-21
(3) 原稿换向/出纸部...........................................................................................................2-1-23
2-2 电气部件分布图
2-2-1 电气部件分布图.....................................................................................................................2-2-1
(1) 电路板...............................................................................................................................2-2-1
(2) 开关和传感器....................................................................................................................2-2-4
(3) 电机.................................................................................................................................. 2-2-6
(4) 其他.................................................................................................................................. 2-2-7
(5) 送稿器(电路板和传感器)..............................................................................................2-2-8
(6) 送稿器(电机和离合器)..................................................................................................2-2-9
2-3 电路板的操作
2-3-1 主控板....................................................................................................................................2-3-1
2-3-2 驱动板....................................................................................................................................2-3-7
2-3-3 电源电路板........................................................................................................................... 2-3-15
2-3-4 操作面板主控板................................................................................................................... 2-3-19
2-3-5 送稿器主控板....................................................................................................................... 2-3-24
2-4 附录
2-4-1 附录.......................................................................................................................................2-4-1
(1) 保养组件...........................................................................................................................2-4-1
(2) 反复故障测量....................................................................................................................2-4-2
(3) 固件环境命令....................................................................................................................2-4-3
(4) 图像调节步骤图表...........................................................................................................2-4-11
(5) 电路图............................................................................................................................. 2-4-13

用户:免登录购买 京瓷FS-6525/6530MFP维修手册中文版
2021-04-16 08:02:42

    暂无商品评价