VIP福利
主页 > 惠普 > 惠普商用激光产品故障诊断和排除手册V20140808
惠普商用激光产品故障诊断和排除手册V20140808

430 0 未知

惠普商用激光产品故障诊断和排除手册V20140808

  发布时间:2020-08-08 18:25:37

分类 惠普

价格:¥30VIP¥0

购买数量: (库存:充足

免登录购买

扫描二维码轻松支付

模板效果图
  • 模板介绍
  • 下载记录
  • 用户评价
分享商品可得佣金【3元】 点击参与

惠普商用激光产品故障诊断和排除手册V20140808

目录
更新说明: .................................................................................................................................................................. 3
第一章:总则 ............................................................................................................................................................ 4
第二章:通用故障检查和排除方法 ........................................................................................................................ 5
第一节:加电问题 ............................................................................................................................................ 5
第二节:纸路问题 ............................................................................................................................................ 5
第三节:USB 连接问题 ................................................................................................................................... 5
第四节:打印质量问题 .................................................................................................................................... 6
第五节:复印扫描问题 .................................................................................................................................... 6
第六节:传真问题 ............................................................................................................................................ 7
第七节:其它问题 ............................................................................................................................................ 7
第三章:加电问题 .................................................................................................................................................... 7
第四章:产品开机不就绪或打印报错 .................................................................................................................. 12
第一节:黑白激光开机不就绪或打印报错 .................................................................................................. 12
第二节:彩色激光开机不就绪或打印报错 .................................................................................................. 31
第五章:控制面板和显示问题 .............................................................................................................................. 52
第六章:联机或连接问题 ...................................................................................................................................... 58
第七章:纸路问题 .................................................................................................................................................. 61
第一节:黑白激光纸路问题 .......................................................................................................................... 61
第二节:彩色激光纸路问题 .......................................................................................................................... 89
第八章:打印质量问题 ........................................................................................................................................ 103
第一节:黑白激光打印质量问题 ................................................................................................................ 103
第二节:彩色激光打印质量问题 ................................................................................................................ 120
第九章:复印扫描问题 ........................................................................................................................................ 147
HP Confidential Page 3
第十章:传真问题 ................................................................................................................................................ 158
第十一章:噪音问题 ............................................................................................................................................ 159
第十二章:软件和使用问题 ................................................................................................................................ 169
第十三章:加热组件 ............................................................................................................................................ 180
第十四章:其它 .................................................................................................................................................... 184
附录 A:激光打印机拆机要点 ............................................................................................................................. 187
第一节:黑白激光产品拆机要点 ................................................................................................................ 187
第二节:彩色激光打印机拆机要点 ............................................................................................................ 192
更新说明: :
2013-08-16:发布《惠普商用激光产品故障诊断和排除手册》第一版。
2014-08-08:增加了 200 多个案例,包括一些常见问题,各个章节都有。
HP Confidential Page 4
第一章:总则
本手册从技术的角度,根据激光产品的各种常见故障现象,总结和汇编相应的
解决方案。帮助维修中心尽快熟悉产品,提高维修技术水平。本手册是维修手
册的补充,不能代替相关产品的维修手册。
本手册以故障现象为出发点,进行故障分析和排除。第二章为通用章节,介绍
故障排除,判断软硬件问题的基本方法。第三章以后的章节,对各种具体的故障
现象,进行分析,找到问题所在,并提出相应的解决方案。
机器报有故障错误代码的,请参考相关产品的维修手册错误代码说明,并尝试
相应的解决方案。
本手册里面会涉及到的一些常规操作的,不会一一列出。例如,下列操作方法,
需要参考相应产品的维修手册。
1) 引擎测试页/自检页/演示页等打印方法;
2) 如何将打印机恢复成出厂设置,如何冷复位;
3) 如何进产品的隐藏菜单,服务模式等。
如果本手册介绍的故障排除方法,不能解决问题,请收集相关信息,按照正常
升级流程做升级。
本手册不涉及下列事项的的判定:
1) 产品和 DOA 的 CID 的判定;
2) 保内和保外的判定。

暂无下载记录
    暂无商品评价