VIP福利
主页 > 柯美 > 柯尼卡美能达bizhub 364e_284e_224e维修手册
柯尼卡美能达bizhub 364e_284e_224e维修手册

471 0 未知

柯尼卡美能达bizhub 364e_284e_224e维修手册

  发布时间:2020-08-07 20:46:52

分类 柯美

价格:¥30VIP¥0

购买数量: (库存:充足

免登录购买

扫描二维码轻松支付

模板效果图
  • 模板介绍
  • 下载记录
  • 用户评价
分享商品可得佣金【3元】 点击参与

目录
A. 安全和重要警告事项 ..............................................................................................A-1
1. 重要注意事项 ................................................................................................................................................................. A-1
2. 危险 , 警告和注意事项说明............................................................................................................................................. A-1
2.1 本维修手册中的说明事项 ..................................................................................................................................... A-1
2.2 安全和重要警告事项说明 ..................................................................................................................................... A-1
3. 安全警告......................................................................................................................................................................... A-2
3.1 未经柯尼卡美能达允许不得进行改动 ................................................................................................................... A-2
3.1.1 需要特别注意的行为 .............................................................................................................................. A-2
3.2 选择电源插头 ....................................................................................................................................................... A-3
3.2.1 电源线组件或电源插头........................................................................................................................... A-3
3.3 进行现场维修时的检查要点.................................................................................................................................. A-3
3.3.1 电源........................................................................................................................................................ A-3
3.3.2 安装要求 ................................................................................................................................................ A-5
3.3.3 维修之后 ................................................................................................................................................ A-6
3.4 保险丝................................................................................................................................................................ A-10
3.5 旧电池的注意事项.............................................................................................................................................. A-10
3.5.1 所有地区 .............................................................................................................................................. A-10
3.5.2 德国...................................................................................................................................................... A-10
3.5.3 法国...................................................................................................................................................... A-10
3.5.4 丹麦...................................................................................................................................................... A-10
3.5.5 芬兰 , 瑞典............................................................................................................................................ A-10
3.5.6 挪威...................................................................................................................................................... A-10
3.6 激光安全事宜 ..................................................................................................................................................... A-11
3.6.1 激光安全事宜 ....................................................................................................................................... A-11
3.6.2 内部激光辐射 ....................................................................................................................................... A-11
3.6.3 激光安全标签 ....................................................................................................................................... A-13
3.6.4 激光注意标签 ....................................................................................................................................... A-13
3.6.5 处理激光设备的注意事项 ..................................................................................................................... A-13
4. 机器上的警告标识 ........................................................................................................................................................ A-14
4.1 机器内的警告标识.............................................................................................................................................. A-14
4.2 电路板上的警告标识 .......................................................................................................................................... A-15
5. 出现事故时采取的措施................................................................................................................................................. A-15
B. 手册内容的符号标识 ..............................................................................................B-1
1. 使用本手册时的注意事项 ............................................................................................................................................... B-1
2. 产品名称......................................................................................................................................................................... B-1
3. 商标名称......................................................................................................................................................................... B-1
3.1 其它公司的商标.................................................................................................................................................... B-1
3.2 自有商标 .............................................................................................................................................................. B-1
4. FD 方向 .......................................................................................................................................................................... B-1
C. 产品规格 ................................................................................................................C-1
1. bizhub 364e/284e/224e ................................................................................................................................................. C-1
1.1 类型...................................................................................................................................................................... C-1
1.2 功能...................................................................................................................................................................... C-1
1.3 纸张...................................................................................................................................................................... C-2
1.4 耗材...................................................................................................................................................................... C-3
1.4.1 定义现场标准印量使用寿命值的条件 ..................................................................................................... C-3
1.5 打印量.................................................................................................................................................................. C-3
1.6 机器规格 .............................................................................................................................................................. C-4
1.7 操作环境 .............................................................................................................................................................. C-4
1.8 打印功能 .............................................................................................................................................................. C-4
1.9 扫描功能 .............................................................................................................................................................. C-5

1.10 规格注意事项 ....................................................................................................................................................... C-5
2. DF-624 ........................................................................................................................................................................... C-5
2.1 类型...................................................................................................................................................................... C-5
2.2 功能...................................................................................................................................................................... C-5
2.3 纸张...................................................................................................................................................................... C-6
2.4 特殊原稿 .............................................................................................................................................................. C-6
2.5 被禁止的原稿 ....................................................................................................................................................... C-6
2.6 混合原稿进纸图表................................................................................................................................................ C-6
2.7 机器规格 .............................................................................................................................................................. C-7
2.8 操作环境 .............................................................................................................................................................. C-7
2.9 规格注意事项 ....................................................................................................................................................... C-7
3. DF-701 ........................................................................................................................................................................... C-7
3.1 类型...................................................................................................................................................................... C-7
3.2 功能...................................................................................................................................................................... C-7
3.3 纸张...................................................................................................................................................................... C-7
3.4 特殊原稿 .............................................................................................................................................................. C-8
3.5 被禁止的原稿 ....................................................................................................................................................... C-8
3.6 混合原稿进纸图表................................................................................................................................................ C-8
3.7 机器规格 .............................................................................................................................................................. C-9
3.8 操作环境 .............................................................................................................................................................. C-9
3.9 规格注意事项 ....................................................................................................................................................... C-9
4. PC-110/PC-210.............................................................................................................................................................. C-9
4.1 类型...................................................................................................................................................................... C-9
4.2 纸张...................................................................................................................................................................... C-9
4.3 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-10
4.4 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-10
4.5 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-10
5. PC-410......................................................................................................................................................................... C-10
5.1 类型.................................................................................................................................................................... C-10
5.2 纸张.................................................................................................................................................................... C-10
5.3 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-10
5.4 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-10
5.5 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-10
6. JS-506.......................................................................................................................................................................... C-10
6.1 类型.................................................................................................................................................................... C-10
6.2 功能.................................................................................................................................................................... C-11
6.3 纸张.................................................................................................................................................................... C-11
6.4 偏移功能 ............................................................................................................................................................ C-11
6.5 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-11
6.6 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-11
6.7 注 ....................................................................................................................................................................... C-11
7. FS-533 ......................................................................................................................................................................... C-12
7.1 类型.................................................................................................................................................................... C-12
7.2 功能.................................................................................................................................................................... C-12
7.3 纸张处理能力 ..................................................................................................................................................... C-12
7.3.1 不分页 / 分页 / 分组.............................................................................................................................. C-12
7.3.2 分页偏移 / 分组偏移 ............................................................................................................................. C-12
7.3.3 分页装订 .............................................................................................................................................. C-13
7.4 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-13
7.5 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-13
7.6 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-13
8. PK-519 ......................................................................................................................................................................... C-14
8.1 类型.................................................................................................................................................................... C-14
8.2 功能.................................................................................................................................................................... C-14
8.3 纸张.................................................................................................................................................................... C-14
8.4 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-14
8.5 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-14

8.6 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-14
9. FS-534 ......................................................................................................................................................................... C-14
9.1 类型.................................................................................................................................................................... C-14
9.2 功能.................................................................................................................................................................... C-14
9.3 纸张处理能力 ..................................................................................................................................................... C-14
9.3.1 不分页 / 分页 / 分组.............................................................................................................................. C-14
9.3.2 分页偏移 / 分组偏移 ............................................................................................................................. C-16
9.3.3 分页装订 .............................................................................................................................................. C-17
9.4 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-17
9.5 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-18
9.6 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-18
10. FS-534/FS-534SD ....................................................................................................................................................... C-18
10.1 类型.................................................................................................................................................................... C-18
10.2 功能.................................................................................................................................................................... C-18
10.3 纸张.................................................................................................................................................................... C-18
10.3.1 不分页 / 分页 / 分组.............................................................................................................................. C-18
10.3.2 分页偏移 / 分组偏移 ............................................................................................................................. C-20
10.3.3 分页装订 .............................................................................................................................................. C-21
10.4 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-22
10.5 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-22
10.6 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-22
11. PK-520 ......................................................................................................................................................................... C-22
11.1 类型.................................................................................................................................................................... C-22
11.2 功能.................................................................................................................................................................... C-22
11.3 纸张.................................................................................................................................................................... C-23
11.4 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-23
11.5 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-23
11.6 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-23
12. SD-511......................................................................................................................................................................... C-23
12.1 类型.................................................................................................................................................................... C-23
12.2 纸张.................................................................................................................................................................... C-23
12.2.1 鞍式装订 / 折叠 .................................................................................................................................... C-23
12.2.2 三折叠.................................................................................................................................................. C-24
12.3 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-24
12.4 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-24
12.5 耗材.................................................................................................................................................................... C-24
12.6 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-24
13. i-Option LK-101 v3/102 v2/104 v3/105 v3/106/107/108/110/111/115.......................................................................... C-24
13.1 i-Option 的可用功能 ........................................................................................................................................... C-24
13.1.1 高级功能列表 ....................................................................................................................................... C-24
13.1.2 高级功能类型 ....................................................................................................................................... C-25
13.1.3 i-Option 的激活步骤 ............................................................................................................................. C-26
13.2 Web 浏览器功能................................................................................................................................................. C-26
14. FK-511/508 .................................................................................................................................................................. C-27
14.1 基本规格 ............................................................................................................................................................ C-27
14.1.1 一般规格 .............................................................................................................................................. C-27
14.1.2 扫描部.................................................................................................................................................. C-28
14.1.3 记录部.................................................................................................................................................. C-28
14.1.4 线路连接部........................................................................................................................................... C-29
14.1.5 操作面板 .............................................................................................................................................. C-29
14.2 功能规格 ............................................................................................................................................................ C-30
14.2.1 拨号功能 .............................................................................................................................................. C-30
14.2.2 发送...................................................................................................................................................... C-30
14.2.3 查询...................................................................................................................................................... C-32
14.2.4 线路侦测模式和电话功能 ..................................................................................................................... C-32
14.2.5 信息接收和记录.................................................................................................................................... C-32

14.2.6 记忆功能 .............................................................................................................................................. C-32
14.2.7 各种通讯功能 ....................................................................................................................................... C-33
14.2.8 用户列表 / 报告 .................................................................................................................................... C-33
14.2.9 其它用户功能 ....................................................................................................................................... C-34
14.3 网络传真规格 ..................................................................................................................................................... C-34
14.3.1 互联网传真........................................................................................................................................... C-34
14.3.2 IP 地址传真 .......................................................................................................................................... C-34
D. 整体组成 ................................................................................................................D-1
1. 系统配置......................................................................................................................................................................... D-1
1.1 系统正面图........................................................................................................................................................... D-1
1.2 系统背面图........................................................................................................................................................... D-2
2. 各部配置......................................................................................................................................................................... D-2
3. 纸张路径......................................................................................................................................................................... D-3
4. 控制块状图..................................................................................................................................................................... D-3
5. 图像生成处理 ................................................................................................................................................................. D-4
6. 成像控制......................................................................................................................................................................... D-5
7. 处理速度......................................................................................................................................................................... D-5
E. 维修工具 ................................................................................................................E-1
1. bizhub C364e/C284e/C224e.......................................................................................................................................... E-1
1.1 维修材料列表 ....................................................................................................................................................... E-1
1.2 CE 工具列表......................................................................................................................................................... E-1
1.3 实用工具 .............................................................................................................................................................. E-1
1.3.1 AU-201/AU-202H/SCL-010/YSoft 读卡器的 IC 卡信息设置工具............................................................ E-1
2. DF-701/DF-624 .............................................................................................................................................................. E-5
2.1 CE 工具列表......................................................................................................................................................... E-5
F. 定期维修保养 ........................................................................................................ F-1
1. 定期维修保养概念 ...........................................................................................................................................................F-1
2. 定期维修保养项目 ...........................................................................................................................................................F-1
2.1 bizhub 364e/284e/224e ........................................................................................................................................F-1
2.1.1 bizhub 364e ............................................................................................................................................F-1
2.1.2 bizhub 284e ............................................................................................................................................F-1
2.1.3 bizhub 224e ............................................................................................................................................F-2
2.2 选购件...................................................................................................................................................................F-3
2.2.1 DF-701....................................................................................................................................................F-3
2.2.2 DF-624....................................................................................................................................................F-3
2.2.3 PC-110/PC-410 ......................................................................................................................................F-4
2.2.4 PC-210....................................................................................................................................................F-4
2.2.5 FS-534 ....................................................................................................................................................F-4
2.2.6 SD-511....................................................................................................................................................F-4
2.2.7 FS-533 ....................................................................................................................................................F-4
3. 定期更换零件列表 ...........................................................................................................................................................F-5
3.1 bizhub 364e/284e/224e ........................................................................................................................................F-5
3.2 选购件...................................................................................................................................................................F-7
3.2.1 DF-701....................................................................................................................................................F-7
3.2.2 DF-624....................................................................................................................................................F-7
3.2.3 PC-110....................................................................................................................................................F-7
3.2.4 PC-210....................................................................................................................................................F-7
3.2.5 PC-410....................................................................................................................................................F-7
3.2.6 FS-534 ....................................................................................................................................................F-7
3.2.7 SD-511....................................................................................................................................................F-8
3.2.8 FS-533 ....................................................................................................................................................F-8
4. 定期清洁零件列表 ...........................................................................................................................................................F-8

4.1 主机.......................................................................................................................................................................F-8
4.2 DF-701..................................................................................................................................................................F-8
4.3 DF-624..................................................................................................................................................................F-8
4.4 FS-534 ..................................................................................................................................................................F-9
4.5 SD-511..................................................................................................................................................................F-9
4.6 FS-533 ..................................................................................................................................................................F-9
5. 零件使用寿命概念 ...........................................................................................................................................................F-9
5.1 耗材和零件的寿命值 .............................................................................................................................................F-9
5.1.1 现场标准印量的特定条件 ......................................................................................................................F-10
5.2 使用寿命规格的详情 ...........................................................................................................................................F-10
6. bizhub 364e/284e/224e 定期维修保养步骤...................................................................................................................F-11
6.1 外壳部.................................................................................................................................................................F-11
6.1.1 更换臭氧过滤器.....................................................................................................................................F-11
6.2 光电导体部..........................................................................................................................................................F-11
6.2.1 更换感光鼓单元.....................................................................................................................................F-11
6.3 充电部.................................................................................................................................................................F-13
6.3.1 静电充电器梳状电极的清洁...................................................................................................................F-13
6.4 显影部.................................................................................................................................................................F-13
6.4.1 更换显影单元 ........................................................................................................................................F-13
6.5 碳粉供应部..........................................................................................................................................................F-14
6.5.1 更换碳粉盒............................................................................................................................................F-14
6.6 第一转印部..........................................................................................................................................................F-15
6.6.1 图像转印入口导板的清洁 ......................................................................................................................F-15
6.6.2 IDC 传感器窗口的清洁..........................................................................................................................F-16
6.6.3 更换转印带单元.....................................................................................................................................F-16
6.7 第二转印 / 分离部................................................................................................................................................F-18
6.7.1 更换转印辊单元.....................................................................................................................................F-18
6.8 碳粉收集部..........................................................................................................................................................F-19
6.8.1 更换废碳粉盒 . ......................................................................................................................................F-19
6.8.2 废碳粉收集口周围的清洁 ......................................................................................................................F-20
6.9 进纸部.................................................................................................................................................................F-20
6.9.1 更换纸盒 1 进纸辊 , 纸盒 1 拾纸辊 , 纸盒 1 分离辊................................................................................F-20
6.9.2 更换纸盒 2 进纸辊 , 纸盒 2 拾纸辊 , 纸盒 2 分离辊................................................................................F-20
6.9.3 更换手送纸盒进纸辊和手送纸盒分离辊组件 .........................................................................................F-21
6.10 对位部.................................................................................................................................................................F-22
6.10.1 对位辊的清洁 ........................................................................................................................................F-22
6.11 定影部.................................................................................................................................................................F-23
6.11.1 更换定影单元 ........................................................................................................................................F-23
6.12 双面器部 .............................................................................................................................................................F-24
6.12.1 双面器传送辊的清洁 .............................................................................................................................F-24
7. DF-701 定期维修保养步骤 ............................................................................................................................................F-25
7.1 搓纸部.................................................................................................................................................................F-25
7.1.1 拾纸辊 / 进纸辊的清洁...........................................................................................................................F-25
7.1.2 分离辊的清洁 ........................................................................................................................................F-25
7.1.3 更换拾纸辊 / 进纸辊 ..............................................................................................................................F-26
7.1.4 更换分离辊组件.....................................................................................................................................F-28
7.2 传送部.................................................................................................................................................................F-29
7.2.1 其它轮的清洁 ........................................................................................................................................F-29
7.2.2 其它辊的清洁 ........................................................................................................................................F-30
7.3 扫描部.................................................................................................................................................................F-32
7.3.1 正面扫描导板的清洁 .............................................................................................................................F-32
7.3.2 反射传感器部的清洁 .............................................................................................................................F-32
8. DF-624 定期维修保养步骤 ............................................................................................................................................F-33
8.1 搓纸部.................................................................................................................................................................F-33
8.1.1 拾纸辊 / 进纸辊的清洁...........................................................................................................................F-33
8.1.2 分离辊的清洁 ........................................................................................................................................F-33

8.1.3 更换拾纸辊 / 进纸辊 ..............................................................................................................................F-34
8.1.4 更换分离辊组件.....................................................................................................................................F-36
8.2 传送部.................................................................................................................................................................F-37
8.2.1 其它轮的清洁 ........................................................................................................................................F-37
8.2.2 其它辊的清洁 ........................................................................................................................................F-38
8.3 扫描部.................................................................................................................................................................F-39
8.3.1 清洁扫描导板 ........................................................................................................................................F-39
8.3.2 反射传感器部的清洁 .............................................................................................................................F-39
9. PC-110/PC-210 定期维修保养步骤...............................................................................................................................F-40
9.1 进纸部.................................................................................................................................................................F-40
9.1.1 更换纸盒 3 进纸辊 , 纸盒 3 拾纸辊 , 纸盒 3 分离辊................................................................................F-40
9.1.2 更换纸盒 4 进纸辊 , 纸盒 4 拾纸辊 , 纸盒 4 分离辊................................................................................F-40
10. PC-410 定期维修保养步骤 ............................................................................................................................................F-41
10.1 进纸部.................................................................................................................................................................F-41
10.1.1 更换进纸辊 , 拾纸辊 , 分离辊.................................................................................................................F-41
11. FS-534 定期维修保养步骤.............................................................................................................................................F-42
11.1 出纸部.................................................................................................................................................................F-42
11.1.1 各个辊 / 轮的清洁步骤...........................................................................................................................F-42
11.1.2 清洁叶片 ...............................................................................................................................................F-42
11.1.3 更换叶片单元 ........................................................................................................................................F-43
12. SD-511 定期维修保养步骤 ............................................................................................................................................F-44
12.1 出纸部.................................................................................................................................................................F-44
12.1.1 各个辊 / 轮的清洁步骤...........................................................................................................................F-44
12.1.2 清洁上位叶片 ........................................................................................................................................F-44
12.1.3 清洁下位叶片 ........................................................................................................................................F-45
12.1.4 更换上位叶片组件.................................................................................................................................F-45
12.1.5 更换下位叶片单元.................................................................................................................................F-47
13. FS-533 定期维修保养步骤.............................................................................................................................................F-47
13.1 出纸部.................................................................................................................................................................F-47
13.1.1 各零件的清洁步骤.................................................................................................................................F-47
13.1.2 清洁出纸叶片 ........................................................................................................................................F-47
13.2 对齐部.................................................................................................................................................................F-48
13.2.1 更换对齐辊组件 F/R..............................................................................................................................F-48
G. 拆卸 / 重新组装 ..................................................................................................... G-1
1. 禁止拆卸 / 调整的项目....................................................................................................................................................G-1
1.1 带漆固定螺钉 .......................................................................................................................................................G-1
1.2 涂有红色油漆的螺钉 ............................................................................................................................................G-1
1.3 电路板上的可变电阻器.........................................................................................................................................G-1
1.4 拆卸 / 安装电路板.................................................................................................................................................G-1
1.5 拆卸时的警告 .......................................................................................................................................................G-1
1.6 安装或运输期间的警告 / 注意事项........................................................................................................................G-1
2. 禁止拆卸的单元..............................................................................................................................................................G-2
2.1 CCD 单元.............................................................................................................................................................G-2
2.1.1 禁止原因 ................................................................................................................................................G-2
2.2 PH 单元................................................................................................................................................................G-2
2.2.1 禁止原因 ................................................................................................................................................G-2
2.3 定影单元 ..............................................................................................................................................................G-2
2.3.1 禁止原因 ................................................................................................................................................G-2
3. 拆卸 / 安装警告 / 注意事项 .............................................................................................................................................G-2
3.1 拆卸 / 安装电路板.................................................................................................................................................G-2
3.2 使用专用的螺钉....................................................................................................................................................G-3
4. 运输机器时的注意事项...................................................................................................................................................G-4
4.1 保护材料 ..............................................................................................................................................................G-4
4.1.1 光电导体的保护材料 ..............................................................................................................................G-4
4.1.2 扫描器安装支架......................................................................................................................................G-4

5. bizhub 364e/284e/224e .................................................................................................................................................G-5
5.1 拆卸 / 重新安装零件列表......................................................................................................................................G-5
5.1.1 外部零件 ................................................................................................................................................G-5
5.1.2 单元........................................................................................................................................................G-5
5.1.3 电路板....................................................................................................................................................G-6
5.1.4 马达........................................................................................................................................................G-6
5.1.5 离合器....................................................................................................................................................G-6
5.1.6 其它........................................................................................................................................................G-6
5.2 拆卸 / 重新组装步骤 ( 外部零件 )..........................................................................................................................G-7
5.2.1 扫描器后盖板 .........................................................................................................................................G-7
5.2.2 扫描器右盖板 .........................................................................................................................................G-7
5.2.3 扫描器前盖板 .........................................................................................................................................G-7
5.2.4 扫描器左盖板 .........................................................................................................................................G-8
5.2.5 扫描器后上盖板......................................................................................................................................G-8
5.2.6 控制面板左盖板 /1..................................................................................................................................G-8
5.2.7 控制面板左盖板 /2..................................................................................................................................G-8
5.2.8 控制面板右盖板......................................................................................................................................G-9
5.2.9 控制面板上盖板......................................................................................................................................G-9
5.2.10 控制面板前盖板......................................................................................................................................G-9
5.2.11 控制面板单元 .......................................................................................................................................G-10
5.2.12 稿台......................................................................................................................................................G-12
5.2.13 前门......................................................................................................................................................G-13
5.2.14 前下盖板 ..............................................................................................................................................G-13
5.2.15 前盖板..................................................................................................................................................G-13
5.2.16 左盖板..................................................................................................................................................G-14
5.2.17 出纸盘..................................................................................................................................................G-14
5.2.18 右后盖板 ..............................................................................................................................................G-14
5.2.19 右上盖板 ..............................................................................................................................................G-15
5.2.20 后下盖板 /1...........................................................................................................................................G-15
5.2.21 后下盖板 /2...........................................................................................................................................G-16
5.2.22 后上盖板 ..............................................................................................................................................G-16
5.2.23 纸盒 1...................................................................................................................................................G-17
5.2.24 纸盒 2...................................................................................................................................................G-17
5.3 拆卸 / 重新组装步骤 ( 单元 )...............................................................................................................................G-18
5.3.1 LED 曝光单元.......................................................................................................................................G-18
5.3.2 进纸单元 ..............................................................................................................................................G-18
5.3.3 PH 单元................................................................................................................................................G-20
5.3.4 副料斗单元...........................................................................................................................................G-21
5.3.5 右门单元 ..............................................................................................................................................G-22
5.3.6 手送纸盒单元 .......................................................................................................................................G-24
5.3.7 对位单元 ..............................................................................................................................................G-25
5.3.8 硬盘......................................................................................................................................................G-26
5.3.9 如何打开 PWB 盒.................................................................................................................................G-27
5.3.10 主驱动单元...........................................................................................................................................G-28
5.3.11 传送单元 ..............................................................................................................................................G-31
5.3.12 定影驱动单元 .......................................................................................................................................G-32
5.3.13 料斗驱动单元 .......................................................................................................................................G-36
5.4 拆卸 / 重新组装步骤 ( 电路板 ) ...........................................................................................................................G-38
5.4.1 CCD 电路板 (CCDB)............................................................................................................................G-38
5.4.2 扫描器驱动电路板 (SCDB)...................................................................................................................G-39
5.4.3 LED 电路板 (LEDB) .............................................................................................................................G-40
5.4.4 LED 控制电路板 (LEDCB)....................................................................................................................G-40
5.4.5 USB 电路板 (USBB).............................................................................................................................G-41
5.4.6 前侧电路板 (FRB) ................................................................................................................................G-41

5.4.7 直流电源 (DCPU).................................................................................................................................G-42
5.4.8 PH 中继电路板 (PHRYB) .....................................................................................................................G-43
5.4.9 打印控制板 (PRCB)..............................................................................................................................G-44
5.4.10 SSD 电路板 (SSDB).............................................................................................................................G-45
5.4.11 内存板 /1(MEMB/1)..............................................................................................................................G-45
5.4.12 MFP 电路板 (MFPB) ............................................................................................................................G-46
5.4.13 高压单元 (HV) ......................................................................................................................................G-48
5.4.14 ERP 电路板 (ERPB).............................................................................................................................G-49
5.4.15 纸盒 1 FD 纸张尺寸电路板 (FDPSB/1)/ 纸盒 2 FD 纸张尺寸电路板 (FDPSB/2) ..................................G-49
5.4.16 纸盒 1 CD 纸张尺寸电路板 (CDPSB/1), 纸盒 2 CD 纸张尺寸电路板 (CDPSB/2).................................G-50
5.4.17 纸盒 1 缺纸指示灯电路板 (PEIB/1), 纸盒 2 缺纸指示灯电路板 (PEIB/2) ..............................................G-50
5.5 拆卸 / 重新组装步骤 ( 马达 )...............................................................................................................................G-51
5.5.1 扫描器马达 (M201)...............................................................................................................................G-51
5.5.2 ADU 传送马达 (M5)..............................................................................................................................G-52
5.5.3 碳粉瓶马达 (M10).................................................................................................................................G-54
5.5.4 碳粉供应马达 /K(M6)............................................................................................................................G-55
5.5.5 传送马达 (M1) ......................................................................................................................................G-55
5.5.6 定影马达 (M3) ......................................................................................................................................G-55
5.5.7 定影加压马达 (M11).............................................................................................................................G-56
5.5.8 反转马达 (M4) ......................................................................................................................................G-56
5.5.9 纸盒 1 提升马达 (M12) .........................................................................................................................G-58
5.5.10 纸盒 2 提升马达 (M13) .........................................................................................................................G-58
5.6 拆卸 / 重新组装步骤 ( 离合器 ) ...........................................................................................................................G-59
5.6.1 纸盒 1 进纸离合器 (CL3)......................................................................................................................G-59
5.6.2 纸盒 2 垂直传送离合器 (CL2)...............................................................................................................G-59
5.6.3 纸盒 2 进纸离合器 (CL1)......................................................................................................................G-60
5.6.4 手送纸盒进纸离合器 (CL7)...................................................................................................................G-62
5.6.5 ADU 传送离合器 (CL6) ........................................................................................................................G-63
5.6.6 对位离合器 (CL4).................................................................................................................................G-65
5.6.7 出纸离合器 (CL8).................................................................................................................................G-65
5.7 拆卸 / 重新组装步骤 ( 其它 )...............................................................................................................................G-65
5.7.1 IDC 传感器挡板电磁铁 (SD2)...............................................................................................................G-65
5.7.2 门开关电磁铁 (SD3).............................................................................................................................G-66
5.7.3 显影电磁铁 (SD4).................................................................................................................................G-68
5.7.4 手送纸盒拾纸电磁铁 (SD1) ..................................................................................................................G-68
5.7.5 手送纸盒 CD 纸张尺寸 VR(VR1)..........................................................................................................G-70
5.7.6 转印带清洁器冷却风扇组件..................................................................................................................G-73
6. 选购件 ..........................................................................................................................................................................G-75
6.1 拆卸 / 重新安装零件列表....................................................................................................................................G-75
6.1.1 KP-101.................................................................................................................................................G-75
6.1.2 UK-208.................................................................................................................................................G-75
6.1.3 DF-701.................................................................................................................................................G-75
6.1.4 DF-624.................................................................................................................................................G-75
6.1.5 PC-110/PC-210 ...................................................................................................................................G-76
6.1.6 PC-410.................................................................................................................................................G-76
6.1.7 JS-506 .................................................................................................................................................G-76
6.1.8 FS-534 .................................................................................................................................................G-76
6.1.9 PK-520.................................................................................................................................................G-77
6.1.10 SD-511.................................................................................................................................................G-77
6.1.11 FS-533 .................................................................................................................................................G-77
6.1.12 PK-519.................................................................................................................................................G-78
6.1.13 FK-508 .................................................................................................................................................G-78
6.1.14 FK-511 .................................................................................................................................................G-78
6.2 拆卸 / 重新组装步骤 (KP-101)............................................................................................................................G-78

暂无下载记录
    暂无商品评价