VIP福利
主页 > 柯美 > 柯尼卡美能达bizhub 364e_284e_224e 简易维修手册及电路
柯尼卡美能达bizhub 364e_284e_224e 简易维修手册及电路

467 0 未知

柯尼卡美能达bizhub 364e_284e_224e 简易维修手册及电路

  发布时间:2020-08-07 20:42:35

分类 柯美

价格:¥30VIP¥0

购买数量: (库存:充足

免登录购买

扫描二维码轻松支付

模板效果图
  • 模板介绍
  • 下载记录
  • 用户评价
分享商品可得佣金【3元】 点击参与

目录
定期维修保养
1. 定期维修保养概念 ..............................................................................................................................................................1
2. 定期维修保养项目 ..............................................................................................................................................................1
2.1 bizhub 364e/284e/224e ...........................................................................................................................................1
2.1.1 bizhub 364e..............................................................................................................................................1
2.1.2 bizhub 284e..............................................................................................................................................1
2.1.3 bizhub 224e..............................................................................................................................................2
2.2 选购件......................................................................................................................................................................3
2.2.1 DF-701......................................................................................................................................................3
2.2.2 DF-624......................................................................................................................................................3
2.2.3 PC-110/PC-410 ........................................................................................................................................4
2.2.4 PC-210 .....................................................................................................................................................4
2.2.5 FS-534......................................................................................................................................................4
2.2.6 SD-511 .....................................................................................................................................................4
2.2.7 FS-533......................................................................................................................................................4
3. 定期更换部件列表 ..............................................................................................................................................................5
3.1 bizhub 364e/284e/224e ...........................................................................................................................................5
3.2 选购件......................................................................................................................................................................7
3.2.1 DF-701......................................................................................................................................................7
3.2.2 DF-624......................................................................................................................................................7
3.2.3 PC-110 .....................................................................................................................................................7
3.2.4 PC-210 .....................................................................................................................................................7
3.2.5 PC-410 .....................................................................................................................................................7
3.2.6 FS-534......................................................................................................................................................7
3.2.7 SD-511 .....................................................................................................................................................8
3.2.8 FS-533......................................................................................................................................................8
4. 定期清洁部件列表 ..............................................................................................................................................................8
4.1 主机..........................................................................................................................................................................8
4.2 DF-701.....................................................................................................................................................................8
4.3 DF-624.....................................................................................................................................................................8
4.4 FS-534 .....................................................................................................................................................................9
4.5 SD-511.....................................................................................................................................................................9
4.6 FS-533 .....................................................................................................................................................................9
5. 部件使用寿命概念 ..............................................................................................................................................................9
5.1 耗材和部件的寿命值 ................................................................................................................................................9
5.1.1 现场标准印量的特定条件........................................................................................................................10
5.2 使用寿命规格的详情 ..............................................................................................................................................10
维修模式
6. 维修模式...........................................................................................................................................................................11
6.1 开始 / 设置 / 退出....................................................................................................................................................11
6.1.1 开始步骤 .................................................................................................................................................11
6.1.2 设置步骤 .................................................................................................................................................11
6.1.3 退出步骤 .................................................................................................................................................12
6.2 时区 / 日期和时间输入模式 ....................................................................................................................................12
6.2.1 用途 ........................................................................................................................................................12
6.2.2 步骤 ........................................................................................................................................................12
6.3 机器........................................................................................................................................................................13
6.3.1 尾缘色彩对齐调整...................................................................................................................................13
6.3.2 定影温度 .................................................................................................................................................14
6.3.3 定影传送速度..........................................................................................................................................14
6.3.4 加热器控制等级 ......................................................................................................................................15

6.3.5 打印区域 .................................................................................................................................................15
6.3.6 扫描区域 .................................................................................................................................................18
6.3.7 打印对位波幅调整...................................................................................................................................21
6.3.8 色彩对位调整..........................................................................................................................................21
6.3.9 打印头歪斜调整 ......................................................................................................................................21
6.3.10 LD 调整...................................................................................................................................................21
6.3.11 手送纸盒宽度调整...................................................................................................................................22
6.3.12 主缘消除调整..........................................................................................................................................22
6.3.13 非图像区域消除检查 ...............................................................................................................................22
6.3.14 ADF 扫描台污点 .....................................................................................................................................23
6.3.15 排气扇停止延迟 ......................................................................................................................................23
6.3.16 PPM 控制选择 ........................................................................................................................................23
6.4 固件版本 ................................................................................................................................................................23
6.4.1 用途 ........................................................................................................................................................23
6.4.2 步骤 ........................................................................................................................................................23
6.5 成像处理调整 .........................................................................................................................................................24
6.5.1 色阶调整 .................................................................................................................................................24
6.5.2 最大图像浓度调整...................................................................................................................................25
6.5.3 TCR 等级设置.........................................................................................................................................26
6.5.4 图像背景调整..........................................................................................................................................26
6.5.5 转印电压微调..........................................................................................................................................26
6.5.6 稳定器.....................................................................................................................................................27
6.5.7 厚纸浓度调整..........................................................................................................................................28
6.5.8 纸张分离调整..........................................................................................................................................28
6.5.9 手动碳粉添加..........................................................................................................................................28
6.5.10 单色浓度调整..........................................................................................................................................28
6.5.11 色阶 / 显影 AC 偏压选择 .........................................................................................................................29
6.5.12 可消除电压调整 ......................................................................................................................................29
6.6 CS Remote Care( 概述 ) ........................................................................................................................................29
6.7 设置 CS Remote Care ...........................................................................................................................................30
6.7.1 使用电话线路调制解调器........................................................................................................................30
6.7.2 使用传真线路调制解调器........................................................................................................................31
6.7.3 使用 E-mail .............................................................................................................................................32
6.7.4 在 http 通讯中使用 WebDAV 服务器时 ...................................................................................................33
6.8 CS Remote Care 的软开关设置.............................................................................................................................35
6.8.1 输入步骤 .................................................................................................................................................35
6.8.2 CS Remote Care 的软开关列表..............................................................................................................36
6.8.3 开关编号 01 ............................................................................................................................................36
6.8.4 开关编号 02 ............................................................................................................................................37
6.8.5 开关编号 03 ............................................................................................................................................37
6.8.6 开关编号 04 ............................................................................................................................................37
6.8.7 开关编号 05 ............................................................................................................................................38
6.8.8 开关编号 06 ............................................................................................................................................38
6.8.9 开关编号 07 ............................................................................................................................................38
6.8.10 开关编号 08 ............................................................................................................................................39
6.8.11 开关编号 09 ............................................................................................................................................39
6.8.12 开关编号 10 ............................................................................................................................................39
6.8.13 开关编号 11 ............................................................................................................................................40
6.8.14 开关编号 12 ............................................................................................................................................40
6.8.15 开关编号 14 ............................................................................................................................................40
6.8.16 开关编号 15 ............................................................................................................................................41
6.8.17 开关编号 18 ............................................................................................................................................41
6.8.18 开关编号 21 ............................................................................................................................................41
6.8.19 开关编号 22 ............................................................................................................................................42

4e/224e 版本 1.0
iii
6.8.20 开关编号 23 ............................................................................................................................................42
6.9 设置确认 ................................................................................................................................................................42
6.10 呼叫维修保养 .........................................................................................................................................................43
6.10.1 开始维修保养时 ......................................................................................................................................43
6.10.2 结束维修保养时 ......................................................................................................................................43
6.11 从管理员呼叫中心..................................................................................................................................................43
6.12 检查发送日志 .........................................................................................................................................................43
6.13 CS Remote Care 的设置详情.................................................................................................................................43
6.13.1 维修保养 / 默认设置 - 系统选择...............................................................................................................43
6.13.2 维修保养 / 默认设置 -ID 代码 ..................................................................................................................43
6.13.3 维修保养 / 默认设置 - 详情设置...............................................................................................................44
6.13.4 维修保养 / 默认设置 - 服务器设置 ( 选择了 E-Mail1 或 E-mail2.) ............................................................46
6.13.5 维修保养 / 默认设置 - 服务器设置 ( 选择了 http1 或 http2)......................................................................48
6.13.6 产品认证设置..........................................................................................................................................48
6.13.7 导入 / 导出设置 .......................................................................................................................................49
6.14 系统 1.....................................................................................................................................................................50
6.14.1 销售地区 .................................................................................................................................................50
6.14.2 电话 / 传真号码 .......................................................................................................................................51
6.14.3 序列号.....................................................................................................................................................51
6.14.4 睡眠 ON/OFF 选择设置...........................................................................................................................52
6.14.5 Foolscap 尺寸设置..................................................................................................................................52
6.14.6 原稿尺寸检测..........................................................................................................................................52
6.14.7 安装日期 .................................................................................................................................................53
6.14.8 初始化 - 清除全部数据 ............................................................................................................................53
6.14.9 初始化 - 清除单个数据 ............................................................................................................................53
6.14.10 初始化 - 系统错误清除 ............................................................................................................................54
6.14.11 故障单元隔离设置...................................................................................................................................54
6.14.12 明信片转印表..........................................................................................................................................55
6.14.13 预热 ........................................................................................................................................................55
6.14.14 机器状态 LED 设置 .................................................................................................................................56
6.14.15 TP 等级...................................................................................................................................................57
6.15 系统 2.....................................................................................................................................................................57
6.15.1 硬盘 ........................................................................................................................................................57
6.15.2 图像打印控制器设置 ...............................................................................................................................57
6.15.3 选购件电路板状态...................................................................................................................................58
6.15.4 耗材使用寿命提醒...................................................................................................................................58
6.15.5 单元更换 .................................................................................................................................................59
6.15.6 软开关设置..............................................................................................................................................59
6.15.7 CCD 校准................................................................................................................................................62
6.15.8 LCT( 内置 ) 尺寸设置..............................................................................................................................63
6.15.9 LCT 纸张尺寸设置 ..................................................................................................................................63
6.15.10 纸张重用 Box 设置..................................................................................................................................63
6.15.11 线条缩放设置..........................................................................................................................................63
6.15.12 数据采集 .................................................................................................................................................63
6.15.13 ADF 扫描台污点设置 ..............................................................................................................................65
6.15.14 印记 ........................................................................................................................................................66
6.15.15 网络传真设置..........................................................................................................................................66
6.15.16 RX 文件更改页面名称.............................................................................................................................67
6.15.17 ADF 设置 ................................................................................................................................................67
6.15.18 图像稳定设置..........................................................................................................................................67
6.15.19 用户纸张设置..........................................................................................................................................67
6.15.20 覆盖率屏幕..............................................................................................................................................68
6.15.21 卡纸代码显示设置...................................................................................................................................68
6.15.22 启动屏幕 .................................................................................................................................................68

6.15.23 安装数据 .................................................................................................................................................69
6.15.24 蓝牙设置 .................................................................................................................................................69
6.15.25 CIS 图像调整 ..........................................................................................................................................69
6.15.26 显示 Eco 指数 .........................................................................................................................................70
6.15.27 内部错误 . 自动取消................................................................................................................................70
6.15.28 获取设置 .................................................................................................................................................70
6.15.29 驱动程序安装..........................................................................................................................................70
6.15.30 应用程序更改设置...................................................................................................................................71
6.15.31 自定义模式..............................................................................................................................................71
6.15.32 维修保养模式..........................................................................................................................................71
6.16 计数器....................................................................................................................................................................72
6.16.1 一般步骤 .................................................................................................................................................73
6.16.2 使用寿命 .................................................................................................................................................73
6.16.3 维修呼叫 .................................................................................................................................................74
6.16.4 部件维修提醒..........................................................................................................................................74
6.16.5 警告 ........................................................................................................................................................74
6.16.6 维修保养 .................................................................................................................................................74
6.16.7 维修总计 .................................................................................................................................................75
6.16.8 各模式的计数器 ......................................................................................................................................75
6.16.9 维修提醒历史记录 ( 数据 ) ......................................................................................................................75
6.16.10 ADF 纸张页数.........................................................................................................................................75
6.16.11 卡纸历史记录..........................................................................................................................................75
6.16.12 传真连接错误..........................................................................................................................................75
6.16.13 ADF 扫描台污点计数器...........................................................................................................................75
6.16.14 部件计数器 ( 固定 ) .................................................................................................................................76
6.16.15 卡纸 ........................................................................................................................................................77
6.16.16 部件卡纸 .................................................................................................................................................77
6.16.17 瞬时电源故障..........................................................................................................................................77
6.16.18 详细代码历史记录...................................................................................................................................77
6.17 列表输出 ................................................................................................................................................................77
6.17.1 批量列表 CSV 输出.................................................................................................................................77
6.17.2 机器管理列表..........................................................................................................................................78
6.17.3 调整列表 .................................................................................................................................................78
6.17.4 参数列表 .................................................................................................................................................78
6.17.5 维修参数 .................................................................................................................................................78
6.17.6 协议跟踪 .................................................................................................................................................78
6.17.7 传真设置列表..........................................................................................................................................78
6.17.8 传真分析列表..........................................................................................................................................79
6.18 状态确认 ................................................................................................................................................................79
6.18.1 传感器检查..............................................................................................................................................79
6.18.2 表格编号 .................................................................................................................................................86
6.18.3 电平历史记录 1 .......................................................................................................................................86
6.18.4 电平历史记录 2 .......................................................................................................................................87
6.18.5 温度和湿度..............................................................................................................................................87
6.18.6 CCD 检查................................................................................................................................................87
6.18.7 内存 / 硬盘调整 .......................................................................................................................................87
6.18.8 内存 / 硬盘状态 .......................................................................................................................................90
6.18.9 色彩对位 .................................................................................................................................................90
6.18.10 负载检查 .................................................................................................................................................90
6.18.11 调整数据列表..........................................................................................................................................93
6.18.12 自诊断.....................................................................................................................................................93
6.19 测试模式 ................................................................................................................................................................97
6.19.1 测试样张输出的步骤 ...............................................................................................................................97
6.19.2 色阶样式 .................................................................................................................................................97

6.19.3 半色调样式..............................................................................................................................................97
6.19.4 格子样式 .................................................................................................................................................98
6.19.5 实心样式 .................................................................................................................................................98
6.19.6 彩色样本 .................................................................................................................................................99
6.19.7 8 色实心样式...........................................................................................................................................99
6.19.8 CMM 样式...............................................................................................................................................99
6.19.9 隔离的点样式..........................................................................................................................................99
6.19.10 纸张路径测试..........................................................................................................................................99
6.19.11 传真测试 - 信号发送测试.......................................................................................................................100
6.19.12 传真测试 - 信号接收测试.......................................................................................................................101
6.19.13 传真测试 -NCU 测试 .............................................................................................................................102
6.20 ADF......................................................................................................................................................................103
6.20.1 原稿停止位置........................................................................................................................................103
6.20.2 对位波幅调整........................................................................................................................................105
6.20.3 自动停止位置调整.................................................................................................................................105
6.20.4 纸张路径 ...............................................................................................................................................106
6.20.5 传感器检查............................................................................................................................................107
6.20.6 原稿纸盒宽度........................................................................................................................................108
6.20.7 读取位置调整........................................................................................................................................108
6.20.8 进纸缩放 ...............................................................................................................................................109
6.20.9 扫描亮度调整........................................................................................................................................110
6.20.10 混合原稿尺寸调整.................................................................................................................................110
6.20.11 原位读取位置调整.................................................................................................................................110
6.20.12 FD 方向缩放调整 (B).............................................................................................................................111
6.20.13 主扫描方向缩放 ....................................................................................................................................111
6.21 传真设置 ( 线路 1) ................................................................................................................................................112
6.21.1 调制解调器 /NCU..................................................................................................................................112
6.21.2 网络 ......................................................................................................................................................115
6.21.3 系统 ......................................................................................................................................................117
6.21.4 传真文件格式化 ....................................................................................................................................119
6.21.5 通信 ......................................................................................................................................................119
6.21.6 列表输出 ...............................................................................................................................................122
6.21.7 功能参数 ...............................................................................................................................................123
6.21.8 初始化...................................................................................................................................................123
6.22 传真设置 ( 线路 2, 线路 3, 线路 4) ........................................................................................................................124
6.22.1 调制解调器 /NCU..................................................................................................................................124
6.22.2 网络 ......................................................................................................................................................127
6.22.3 通讯 ......................................................................................................................................................129
6.22.4 初始化...................................................................................................................................................130
6.23 传真设置 ( 地址参数列表 : 用于线路 1, 线路 2, 线路 3 和线路 4)..........................................................................131
6.23.1 0b000#..................................................................................................................................................131
6.23.2 0b001#..................................................................................................................................................134
6.23.3 0b002#..................................................................................................................................................135
6.23.4 0b003#..................................................................................................................................................136
6.23.5 0b004#, 0b005#....................................................................................................................................137
6.23.6 0b006#..................................................................................................................................................137
6.23.7 0e000#..................................................................................................................................................138
6.23.8 0e001#..................................................................................................................................................141
6.23.9 0e002#..................................................................................................................................................144
6.23.10 0e003#..................................................................................................................................................144
6.23.11 0e004#..................................................................................................................................................144
6.23.12 0e005#..................................................................................................................................................147
6.23.13 12000#..................................................................................................................................................149
6.23.14 13000#..................................................................................................................................................152

6.23.15 13003#..................................................................................................................................................155
6.23.16 13004#..................................................................................................................................................156
6.23.17 13005#..................................................................................................................................................156
6.23.18 13006#..................................................................................................................................................157
6.23.19 13007#..................................................................................................................................................158
6.23.20 13008#..................................................................................................................................................160
6.24 传真设置 ( 地址参数列表 : 用于线路 1).................................................................................................................161
6.24.1 0e009#..................................................................................................................................................161
6.24.2 0e00a#..................................................................................................................................................164
6.24.3 0e00b#..................................................................................................................................................166
6.24.4 0e00c#..................................................................................................................................................169
6.24.5 0e00d#..................................................................................................................................................172
6.24.6 0e00e#..................................................................................................................................................174
6.24.7 0e00f#...................................................................................................................................................177
6.24.8 0e010#..................................................................................................................................................178
6.24.9 0e011#..................................................................................................................................................180
6.24.10 0f000#...................................................................................................................................................181
6.24.11 0f001#...................................................................................................................................................183
6.24.12 10000#..................................................................................................................................................184
6.24.13 10001#..................................................................................................................................................187
6.25 传真设置 ( 地址参数列表 : 用于线路 2).................................................................................................................187
6.25.1 0e01a#..................................................................................................................................................187
6.25.2 0e01b#..................................................................................................................................................190
6.25.3 0e01c#..................................................................................................................................................193
6.25.4 0e01d#..................................................................................................................................................195
6.25.5 0e01e#..................................................................................................................................................198
6.25.6 0e01f#...................................................................................................................................................201
6.25.7 0e020#..................................................................................................................................................203
6.25.8 0e021#..................................................................................................................................................204
6.25.9 0e022#..................................................................................................................................................206
6.25.10 0f002#...................................................................................................................................................207
6.25.11 0f003#...................................................................................................................................................210
6.25.12 10002#..................................................................................................................................................210
6.25.13 10003#..................................................................................................................................................213
6.26 传真设置 ( 地址参数列表 : 用于线路 3).................................................................................................................213
6.26.1 0e02b#..................................................................................................................................................213
6.26.2 0e02c#..................................................................................................................................................216
6.26.3 0e02d#..................................................................................................................................................219
6.26.4 0e02e#..................................................................................................................................................221
6.26.5 0e02f#...................................................................................................................................................224
6.26.6 0e030#..................................................................................................................................................227
6.26.7 0e031#..................................................................................................................................................229
6.26.8 0e032#..................................................................................................................................................230
6.26.9 0e033#..................................................................................................................................................232
6.26.10 0f004#...................................................................................................................................................233
6.26.11 0f005#...................................................................................................................................................236
6.26.12 10004#..................................................................................................................................................236
6.26.13 10005#..................................................................................................................................................239
6.27 传真设置 ( 地址参数列表 : 用于线路 4).................................................................................................................239
6.27.1 0e03c#..................................................................................................................................................239
6.27.2 0e03d#..................................................................................................................................................242
6.27.3 0e03e#..................................................................................................................................................245
6.27.4 0e03f#...................................................................................................................................................247
6.27.5 0e040#..................................................................................................................................................250

6.27.6 0e041#..................................................................................................................................................253
6.27.7 0e042#..................................................................................................................................................255
6.27.8 0e043#..................................................................................................................................................256
6.27.9 0e044#..................................................................................................................................................258
6.27.10 0f006#...................................................................................................................................................259
6.27.11 0f007#...................................................................................................................................................262
6.27.12 10006#..................................................................................................................................................262
6.27.13 10007#..................................................................................................................................................265
6.28 排纸处理器...........................................................................................................................................................266
6.28.1 FS-FN 调整 - 中央装订位置 (SD-511)...................................................................................................266
6.28.2 FS-FN 调整 - 对折位置 (SD-511)..........................................................................................................267
6.28.3 FS-FN 调整 - 第一三折叠调整 / 第二三折叠调整 (SD-511) ...................................................................267
6.28.4 FS-FN 调整 - 打孔边缘调整 (PK-520)...................................................................................................268
6.28.5 FS-FN 调整 - 打孔对位波幅尺寸 (PK-519/PK-520)...............................................................................269
6.28.6 FS-FN 调整 - 排纸处理器元件测试模式 ................................................................................................269
6.28.7 FS-FN 调整 - 对齐板位置 (FS-533).......................................................................................................270
6.28.8 FS-FN 调整 - 纸张对齐导板宽度调整 (FS-534).....................................................................................270
6.28.9 打孔选项设置........................................................................................................................................270
6.28.10 最大折叠张数设置 (SD-511) .................................................................................................................271
6.28.11 作业分离器 (JS-506).............................................................................................................................271
6.29 网络设置 ..............................................................................................................................................................271
6.29.1 第 2 网络设置 - 第 2 网卡设置...............................................................................................................271
6.29.2 第 2 网络设置 - 网络接口设置 ...............................................................................................................272
6.29.3 第 2 网络设置 -SSID .............................................................................................................................272
6.29.4 第 2 网络设置 - 认证 / 加密算法 ............................................................................................................272
6.29.5 第 2 网络设置 -WEP 密钥 .....................................................................................................................272
6.29.6 第 2 网络设置 - 密码..............................................................................................................................273
6.29.7 第 2 网络设置 - 无线信道 ......................................................................................................................273
6.29.8 第 2 网络设置 -ANY 连接 ......................................................................................................................273
6.29.9 第 2 网络设置 - 连接许可扩展地址列表.................................................................................................273
6.29.10 第 2 网络设置 -DHCP 服务器设置.........................................................................................................273
6.29.11 第 2 网络设置 -TCP/IP 设置..................................................................................................................273
6.30 机器更新设置 .......................................................................................................................................................274
6.30.1 Internet ISW - Internet ISW 设置 ..........................................................................................................274
6.30.2 Internet ISW - HTTP 设置.....................................................................................................................274
6.30.3 Internet ISW - FTP 设置 .......................................................................................................................274
6.30.4 Internet ISW- 转发访问设置..................................................................................................................275
6.30.5 Internet ISW- 下载 ................................................................................................................................275
6.30.6 Internet ISW- 更新开始时间设置...........................................................................................................276
6.30.7 机器自动更新设置 - 自动更新设置 ........................................................................................................276
6.30.8 机器自动更新设置 - 中继服务器设置.....................................................................................................277
6.30.9 机器自动更新设置 - 发送日志更新 ........................................................................................................278
6.30.10 机器自动更新设置 - 发送服务器日志.....................................................................................................278
6.30.11 机器自动更新设置 - 更新日志显示 ........................................................................................................279
6.30.12 机器自动更新设置 - 中继服务器日志确认 .............................................................................................279
6.30.13 机器自动更新设置 - 手动更新 ...............................................................................................................279
6.30.14 机器自动更新设置 - 机器导出设置 ........................................................................................................279
6.30.15 机器自动更新设置 - 机器更新密码 ........................................................................................................279
功能异常代码
7. 功能异常代码 .................................................................................................................................................................281
7.1 显示步骤 ..............................................................................................................................................................281
7.2 功能异常代码列表................................................................................................................................................281
7.3 S-1 .......................................................................................................................................................................281

7.3.1 内容 ......................................................................................................................................................281
7.3.2 步骤 ......................................................................................................................................................281
7.4 S-2 .......................................................................................................................................................................282
7.4.1 内容 ......................................................................................................................................................282
7.4.2 步骤 ......................................................................................................................................................282
7.5 D-1 .......................................................................................................................................................................282
7.5.1 内容 ......................................................................................................................................................282
7.5.2 步骤 ......................................................................................................................................................282
7.6 D-3 .......................................................................................................................................................................282
7.6.1 内容 ......................................................................................................................................................282
7.6.2 步骤 ......................................................................................................................................................283
7.7 P-5 .......................................................................................................................................................................283
7.7.1 内容 ......................................................................................................................................................283
7.7.2 步骤 ......................................................................................................................................................283
7.8 P-9 .......................................................................................................................................................................283
7.8.1 内容 ......................................................................................................................................................283
7.8.2 步骤 ......................................................................................................................................................283
7.9 P-27 .....................................................................................................................................................................284
7.9.1 内容 ......................................................................................................................................................284
7.9.2 步骤 ......................................................................................................................................................284
7.10 P-33 .....................................................................................................................................................................284
7.10.1 内容 ......................................................................................................................................................284
7.10.2 步骤 ......................................................................................................................................................284
8. 故障代码.........................................................................................................................................................................284
8.1 显示步骤 ..............................................................................................................................................................284
8.2 故障重置步骤 .......................................................................................................................................................285
8.2.1 通过故障重置键执行的故障重置步骤....................................................................................................285
8.2.2 通过自动取消功能执行的故障重置步骤 . ..............................................................................................285
8.2.3 通过远程操作执行的故障重置步骤........................................................................................................285
8.3 故障隔离功能 .......................................................................................................................................................286
8.4 故障代码列表 .......................................................................................................................................................286
8.5 C0### ..................................................................................................................................................................292
8.5.1 C0002...................................................................................................................................................292
8.5.2 C0106...................................................................................................................................................292
8.5.3 C0107...................................................................................................................................................292
8.5.4 C0108...................................................................................................................................................293
8.5.5 C0109...................................................................................................................................................293
8.5.6 C0202...................................................................................................................................................294
8.5.7 C0204...................................................................................................................................................294
8.5.8 C0206...................................................................................................................................................295
8.5.9 C0208...................................................................................................................................................295
8.5.10 C0210...................................................................................................................................................296
8.5.11 C0211...................................................................................................................................................296
8.5.12 C0214...................................................................................................................................................297
8.6 C1### ..................................................................................................................................................................298
8.6.1 C1004...................................................................................................................................................298
8.6.2 C1081...................................................................................................................................................298
8.6.3 C1102...................................................................................................................................................299
8.6.4 C1103...................................................................................................................................................299
8.6.5 C1105...................................................................................................................................................300
8.6.6 C1106...................................................................................................................................................301
8.6.7 C1109...................................................................................................................................................302
8.6.8 C1112...................................................................................................................................................303
8.6.9 C1113...................................................................................................................................................303
8.6.10 C1114...................................................................................................................................................304

8.6.11 C1115...................................................................................................................................................304
8.6.12 C1132...................................................................................................................................................305
8.6.13 C1140...................................................................................................................................................306
8.6.14 C1141...................................................................................................................................................307
8.6.15 C1144...................................................................................................................................................307
8.6.16 C1145...................................................................................................................................................308
8.6.17 C1156...................................................................................................................................................308
8.6.18 C1182...................................................................................................................................................309
8.6.19 C1184...................................................................................................................................................309
8.6.20 C1195...................................................................................................................................................310
8.6.21 C1196...................................................................................................................................................310
8.6.22 C1197...................................................................................................................................................310
8.6.23 C11A1...................................................................................................................................................311
8.6.24 C11A2...................................................................................................................................................311
8.6.25 C11E1...................................................................................................................................................312
8.6.26 C1402...................................................................................................................................................312
8.7 C2### ..................................................................................................................................................................313
8.7.1 C2355...................................................................................................................................................313
8.7.2 C2414...................................................................................................................................................313
8.7.3 C2557...................................................................................................................................................313
8.7.4 C2558...................................................................................................................................................314
8.7.5 C255C ..................................................................................................................................................314
8.7.6 C2564...................................................................................................................................................315
8.7.7 C2650...................................................................................................................................................315
8.7.8 C2A14...................................................................................................................................................316
8.8 C3### ..................................................................................................................................................................316
8.8.1 C3101...................................................................................................................................................316
8.8.2 C3201,C3202 .......................................................................................................................................317
8.8.3 C3302...................................................................................................................................................317
8.8.4 C3425...................................................................................................................................................318
8.8.5 C3722,C3725,C3726............................................................................................................................318
8.8.6 C3825,C3826 .......................................................................................................................................319
8.8.7 C3922,C3925,C3926............................................................................................................................319
8.9 C4### ..................................................................................................................................................................320
8.9.1 C4091...................................................................................................................................................320
8.9.2 C4101...................................................................................................................................................321
8.9.3 C4501...................................................................................................................................................321
8.9.4 C4801...................................................................................................................................................321
8.9.5 C4802...................................................................................................................................................322
8.10 C5### ..................................................................................................................................................................322
8.10.1 C5102,C5103 .......................................................................................................................................322
8.10.2 C5351...................................................................................................................................................322
8.10.3 C5354...................................................................................................................................................323
8.10.4 C5355...................................................................................................................................................323
8.10.5 C5370...................................................................................................................................................324
8.10.6 C5372...................................................................................................................................................324
8.10.7 C5501...................................................................................................................................................324
8.10.8 C5601...................................................................................................................................................325
8.10.9 C5603...................................................................................................................................................325
8.11 C6### ..................................................................................................................................................................326
8.11.1 C6001...................................................................................................................................................326
8.11.2 C6002...................................................................................................................................................326
8.11.3 C6102,C6103 .......................................................................................................................................326
8.11.4 C6104,C6105 .......................................................................................................................................327

8.11.5 C6704...................................................................................................................................................328
8.11.6 C6751...................................................................................................................................................328
8.11.7 C6752...................................................................................................................................................329
8.11.8 C6753...................................................................................................................................................329
8.11.9 C6754,C6755 .......................................................................................................................................329
8.11.10 C6756...................................................................................................................................................330
8.11.11 C6901,C6902,C6903............................................................................................................................330
8.11.12 C6911,C6912,C6913............................................................................................................................331
8.11.13 C6F01...................................................................................................................................................331
8.12 C8### ..................................................................................................................................................................331
8.12.1 C8101...................................................................................................................................................331
8.12.2 C8107...................................................................................................................................................332
8.12.3 C8302...................................................................................................................................................333
8.12.4 C8401...................................................................................................................................................334
8.13 C9### ..................................................................................................................................................................334
8.13.1 C9401,C9402 .......................................................................................................................................334
8.13.2 C9403,C9404 .......................................................................................................................................335
8.14 CA###..................................................................................................................................................................335
8.14.1 CA051,CA052,CA053...........................................................................................................................335
8.15 CC###..................................................................................................................................................................336
8.15.1 CC001 ..................................................................................................................................................336
8.15.2 CC140 ..................................................................................................................................................336
8.15.3 CC151,CC152 ......................................................................................................................................336
8.15.4 CC155 ..................................................................................................................................................337
8.15.5 CC156 ..................................................................................................................................................337
8.15.6 CC159,CC15A......................................................................................................................................338
8.15.7 CC15B..................................................................................................................................................338
8.15.8 CC15C..................................................................................................................................................338
8.15.9 CC163 ..................................................................................................................................................339
8.15.10 CC164 ..................................................................................................................................................339
8.15.11 CC165 ..................................................................................................................................................340
8.15.12 CC170, CC171, CC172, CC173, CC174, CC180, CC181, CC182, CC183, CC184, CC185, CC186 .340
8.15.13 CC190 ..................................................................................................................................................341
8.15.14 CC191 ..................................................................................................................................................341
8.15.15 CC211 ..................................................................................................................................................341
8.15.16 CC212 ..................................................................................................................................................342
8.15.17 CC213 ..................................................................................................................................................342
8.15.18 CC214 ..................................................................................................................................................342
8.15.19 CC216 ..................................................................................................................................................343
8.16 CD###..................................................................................................................................................................343
8.16.1 CD002 ..................................................................................................................................................343
8.16.2 CD004,CD00F,CD020..........................................................................................................................343
8.16.3 CD010 ..................................................................................................................................................344
8.16.4 CD011 ..................................................................................................................................................344
8.16.5 CD012 ..................................................................................................................................................344
8.16.6 CD030 ..................................................................................................................................................345
8.16.7 CD041,CD042,CD043,CD044,CD045,CD046 .....................................................................................345
8.16.8 CD047,CD048,CD049,CD04A,CD04B.................................................................................................345
8.16.9 CD110 ..................................................................................................................................................346
8.16.10 CD201,CD202,CD203..........................................................................................................................346
8.16.11 CD211,CD212 ......................................................................................................................................346
8.16.12 CD241,CD242 ......................................................................................................................................347
8.16.13 CD261 ..................................................................................................................................................347
8.16.14 CD262 ..................................................................................................................................................347

8.16.15 CD271 ..................................................................................................................................................348
8.16.16 CD272 ..................................................................................................................................................348
8.16.17 CD3## ..................................................................................................................................................348
8.16.18 CD370 ..................................................................................................................................................349
8.16.19 CD390 ..................................................................................................................................................349
8.16.20 CD3A0..................................................................................................................................................349
8.16.21 CD401,CD402,CD403,CD404,CD405,CD406,CD407,CD411,CD412,CD413.....................................350
8.16.22 CDC##..................................................................................................................................................350
8.16.23 CDF50,CDF70,CDFA0.........................................................................................................................350
8.16.24 CDF51,CDF71,CDFA1.........................................................................................................................351
8.17 CE###..................................................................................................................................................................351
8.17.1 CE001,CE003,CE004,CE005,CE006,CE007.......................................................................................351
8.17.2 CE002...................................................................................................................................................352
8.17.3 CE101...................................................................................................................................................352
8.17.4 CE201...................................................................................................................................................352
8.17.5 CE301,CE302,CE303,CE304,CE305...................................................................................................353
8.17.6 CED01..................................................................................................................................................353
8.17.7 CEEE1..................................................................................................................................................353
8.17.8 CEEE2..................................................................................................................................................354
8.17.9 CEEE3..................................................................................................................................................354
9. 中止代码.........................................................................................................................................................................354
9.1 中止代码的故障排除 ............................................................................................................................................354
9.1.1 内容 ......................................................................................................................................................354
9.1.2 步骤 ......................................................................................................................................................355
9.2 CF0## ..................................................................................................................................................................355
9.3 CF1## ..................................................................................................................................................................355
9.4 CF2## ..................................................................................................................................................................355
9.5 CF3## ..................................................................................................................................................................356
9.6 CF4## ..................................................................................................................................................................356
9.7 CF5## ..................................................................................................................................................................356
9.8 CF6## ..................................................................................................................................................................356
9.9 CF7## ..................................................................................................................................................................357
9.10 CF8## ..................................................................................................................................................................357
9.11 CF9## ..................................................................................................................................................................357
9.12 CFA##..................................................................................................................................................................358
9.13 CFB##..................................................................................................................................................................358
9.13.1 CFB0# ..................................................................................................................................................358
9.13.2 CFB1# ..................................................................................................................................................359
9.13.3 CFB2# ..................................................................................................................................................359
9.13.4 CFB3# ..................................................................................................................................................359
9.13.5 CFB4# ..................................................................................................................................................360
9.13.6 CFB5# ..................................................................................................................................................360
9.13.7 CFB6# ..................................................................................................................................................360
9.13.8 CFB7# ..................................................................................................................................................361
9.13.9 CFB8# ..................................................................................................................................................361
9.13.10 CFB9# ..................................................................................................................................................361
9.13.11 CFBA#..................................................................................................................................................361
9.13.12 CFBB#..................................................................................................................................................361
9.13.13 CFBC#..................................................................................................................................................362
9.14 CFC## .................................................................................................................................................................362
9.14.1 CFC0# ..................................................................................................................................................362
9.14.2 CFC1# ..................................................................................................................................................362
9.14.3 CFC2# ..................................................................................................................................................363
9.14.4 CFC3# ..................................................................................................................................................363
9.14.5 CFC4# ..................................................................................................................................................363

暂无下载记录
    暂无商品评价