VIP福利
主页 > 柯美 > 柯尼卡美能达bizhub 658e_558e_458e_368e_308e维修手册
柯尼卡美能达bizhub 658e_558e_458e_368e_308e维修手册

451 0 未知

柯尼卡美能达bizhub 658e_558e_458e_368e_308e维修手册

  发布时间:2020-08-07 20:21:28

分类 柯美

价格:¥30VIP¥0

购买数量: (库存:充足

免登录购买

扫描二维码轻松支付

模板效果图
  • 模板介绍
  • 下载记录
  • 用户评价
分享商品可得佣金【3元】 点击参与

目录
A 安全和重要警告事项 ...........................................................................................................A-1
1. 重要注意事项 .....................................................................................................................................................................................A-1
2. 危险、警告和注意事项说明................................................................................................................................................................A-2
2.1 本维修手册中的事项说明 .........................................................................................................................................................A-2
2.2 安全和重要警告事项说明 .........................................................................................................................................................A-2
3. 安全警告.............................................................................................................................................................................................A-3
3.1 未经柯尼卡美能达办公系统 (中国)有限公司授权的改造......................................................................................................A-3
3.1.1 需要特别注意的行为...................................................................................................................................................................A-3
3.2 电源连接头的选择....................................................................................................................................................................A-3
3.2.1 电源线组件或电源连接头...........................................................................................................................................................A-4
3.3 进行现场维修时的检查要点......................................................................................................................................................A-4
3.3.1 电源...............................................................................................................................................................................................A-4
3.3.2 安装要求.......................................................................................................................................................................................A-6
3.3.3 维修保养后...................................................................................................................................................................................A-7
3.4 保险丝......................................................................................................................................................................................A-9
3.5 废旧电池注意事项..................................................................................................................................................................A-10
3.5.1 所有地区.....................................................................................................................................................................................A-10
3.5.2 德国.............................................................................................................................................................................................A-10
3.5.3 法国.............................................................................................................................................................................................A-10
3.5.4 丹麦.............................................................................................................................................................................................A-10
3.5.5 芬兰,瑞典.................................................................................................................................................................................A-10
3.5.6 挪威.............................................................................................................................................................................................A-10
3.6 激光安全 ................................................................................................................................................................................A-11
3.6.1 激光安全.....................................................................................................................................................................................A-11
3.6.2 内部激光辐射............................................................................................................................................................................. A-11
3.6.3 激光安全标签.............................................................................................................................................................................A-12
3.6.4 激光注意标签.............................................................................................................................................................................A-13
3.6.5 激光设备操作注意事项.............................................................................................................................................................A-14
4. 机器上的警告标识 ............................................................................................................................................................................A-15
4.1 机器内的警告标识..................................................................................................................................................................A-15
4.2 板上的警告标识......................................................................................................................................................................A-17
5. 发生事故时的措施 ............................................................................................................................................................................A-19
B 目录中使用的符号 ..............................................................................................................B-1
1. 本手册使用注意事项...........................................................................................................................................................................B-1
2. 产品名 ................................................................................................................................................................................................B-2
3. 品牌名 ................................................................................................................................................................................................B-3
3.1 其他公司的商标........................................................................................................................................................................B-3
3.2 所有者商标...............................................................................................................................................................................B-3
4. 进纸方向.............................................................................................................................................................................................B-4
C 产品概述 ............................................................................................................................ C-1
1. 产品规格要求 .................................................................................................................................................................................... C-1
1.1 bizhub 658e/558e/458e/368e/308e ........................................................................................................................................ C-1
1.1.1 类型............................................................................................................................................................................................... C-1
1.1.2 功能............................................................................................................................................................................................... C-1
1.1.3 纸张............................................................................................................................................................................................... C-3
1.1.4 耗材............................................................................................................................................................................................... C-3
1.1.5 打印量........................................................................................................................................................................................... C-4
1.1.6 机器规格....................................................................................................................................................................................... C-4

58e/458e/368e/308e
ii
1.1.7 操作环境....................................................................................................................................................................................... C-5
1.1.8 打印功能....................................................................................................................................................................................... C-5
1.1.9 扫描功能....................................................................................................................................................................................... C-6
1.1.10 有关规格的注意事项................................................................................................................................................................... C-6
1.2 双面扫描输稿器....................................................................................................................................................................... C-6
1.2.1 类型............................................................................................................................................................................................... C-6
1.2.2 功能............................................................................................................................................................................................... C-7
1.2.3 文档类型....................................................................................................................................................................................... C-7
1.2.4 特殊原稿....................................................................................................................................................................................... C-7
1.2.5 禁止的原稿................................................................................................................................................................................... C-7
1.2.6 混合原稿进纸表........................................................................................................................................................................... C-8
1.2.7 机器规格....................................................................................................................................................................................... C-8
1.2.8 操作环境....................................................................................................................................................................................... C-8
1.2.9 有关规格的注意事项................................................................................................................................................................... C-8
1.3 DF-629.................................................................................................................................................................................... C-8
1.3.1 类型............................................................................................................................................................................................... C-8
1.3.2 功能............................................................................................................................................................................................... C-8
1.3.3 文档类型....................................................................................................................................................................................... C-9
1.3.4 特殊原稿....................................................................................................................................................................................... C-9
1.3.5 禁止的原稿................................................................................................................................................................................... C-9
1.3.6 混合原稿进纸表......................................................................................................................................................................... C-10
1.3.7 机器规格..................................................................................................................................................................................... C-10
1.3.8 操作环境..................................................................................................................................................................................... C-10
1.3.9 有关规格的注意事项................................................................................................................................................................. C-10
1.4 DF-704.................................................................................................................................................................................. C-10
1.4.1 类型............................................................................................................................................................................................. C-10
1.4.2 功能............................................................................................................................................................................................. C-11
1.4.3 文档类型..................................................................................................................................................................................... C-11
1.4.4 特殊原稿..................................................................................................................................................................................... C-11
1.4.5 禁止的原稿................................................................................................................................................................................. C-11
1.4.6 混合原稿进纸表......................................................................................................................................................................... C-12
1.4.7 机器规格..................................................................................................................................................................................... C-12
1.4.8 操作环境..................................................................................................................................................................................... C-12
1.4.9 有关规格的注意事项................................................................................................................................................................. C-12
1.5 PC-115/PC-215 .................................................................................................................................................................... C-13
1.5.1 类型............................................................................................................................................................................................. C-13
1.5.2 纸张............................................................................................................................................................................................. C-13
1.5.3 机器规格..................................................................................................................................................................................... C-13
1.5.4 操作环境..................................................................................................................................................................................... C-13
1.5.5 有关规格的注意事项................................................................................................................................................................. C-13
1.6 PC-415.................................................................................................................................................................................. C-13
1.6.1 类型............................................................................................................................................................................................. C-13
1.6.2 纸张............................................................................................................................................................................................. C-14
1.6.3 机器规格..................................................................................................................................................................................... C-14
1.6.4 操作环境..................................................................................................................................................................................... C-14
1.6.5 有关规格的注意事项................................................................................................................................................................. C-14
1.7 LU-207 .................................................................................................................................................................................. C-14
1.7.1 类型............................................................................................................................................................................................. C-14
1.7.2 纸张............................................................................................................................................................................................. C-14
1.7.3 机器规格..................................................................................................................................................................................... C-14

e/458e/368e/308e
iii
1.7.4 操作环境..................................................................................................................................................................................... C-15
1.7.5 有关规格的注意事项................................................................................................................................................................. C-15
1.8 LU-302 .................................................................................................................................................................................. C-15
1.8.1 类型............................................................................................................................................................................................. C-15
1.8.2 纸张............................................................................................................................................................................................. C-15
1.8.3 机器规格..................................................................................................................................................................................... C-15
1.8.4 操作环境..................................................................................................................................................................................... C-15
1.8.5 有关规格的注意事项................................................................................................................................................................. C-15
1.9 JS-506 .................................................................................................................................................................................. C-15
1.9.1 类型............................................................................................................................................................................................. C-15
1.9.2 功能............................................................................................................................................................................................. C-15
1.9.3 容量............................................................................................................................................................................................. C-16
1.9.4 偏移功能..................................................................................................................................................................................... C-16
1.9.5 机器规格..................................................................................................................................................................................... C-16
1.9.6 操作环境..................................................................................................................................................................................... C-16
1.9.7 有关规格的注意事项................................................................................................................................................................. C-16
1.10 FS-533 .................................................................................................................................................................................. C-17
1.10.1 类型............................................................................................................................................................................................. C-17
1.10.2 功能............................................................................................................................................................................................. C-17
1.10.3 纸张处理能力............................................................................................................................................................................. C-17
1.10.4 机器规格..................................................................................................................................................................................... C-19
1.10.5 操作环境..................................................................................................................................................................................... C-19
1.10.6 有关规格的注意事项................................................................................................................................................................. C-19
1.11 PK-519.................................................................................................................................................................................. C-19
1.11.1 类型............................................................................................................................................................................................. C-19
1.11.2 功能............................................................................................................................................................................................. C-19
1.11.3 纸张............................................................................................................................................................................................. C-19
1.11.4 机器规格..................................................................................................................................................................................... C-19
1.11.5 操作环境..................................................................................................................................................................................... C-19
1.11.6 有关规格的注意事项................................................................................................................................................................. C-19
1.12 FS-536/FS-536SD ................................................................................................................................................................ C-20
1.12.1 类型............................................................................................................................................................................................. C-20
1.12.2 功能............................................................................................................................................................................................. C-20
1.12.3 纸张处理能力............................................................................................................................................................................. C-20
1.12.4 机器规格..................................................................................................................................................................................... C-23
1.12.5 操作环境..................................................................................................................................................................................... C-23
1.12.6 有关规格的注意事项................................................................................................................................................................. C-23
1.13 PK-520.................................................................................................................................................................................. C-23
1.13.1 类型............................................................................................................................................................................................. C-23
1.13.2 功能............................................................................................................................................................................................. C-23
1.13.3 纸张............................................................................................................................................................................................. C-23
1.13.4 机器规格..................................................................................................................................................................................... C-24
1.13.5 操作环境..................................................................................................................................................................................... C-24
1.13.6 有关规格的注意事项................................................................................................................................................................. C-24
1.14 FS-537/FS-537SD ................................................................................................................................................................ C-24
1.14.1 类型............................................................................................................................................................................................. C-24
1.14.2 功能............................................................................................................................................................................................. C-24
1.14.3 装订............................................................................................................................................................................................. C-24
1.14.4 容量............................................................................................................................................................................................. C-25
1.14.5 中心折叠..................................................................................................................................................................................... C-25

暂无下载记录
    暂无商品评价