VIP福利
主页 > 柯美 > 柯尼卡美能达bizhub_558_458_368_308维修手册
柯尼卡美能达bizhub_558_458_368_308维修手册

429 0 未知

柯尼卡美能达bizhub_558_458_368_308维修手册

  发布时间:2020-08-07 20:15:58

分类 柯美

价格:¥30VIP¥0

购买数量: (库存:充足

免登录购买

扫描二维码轻松支付

模板效果图
  • 模板介绍
  • 下载记录
  • 用户评价
分享商品可得佣金【3元】 点击参与

目录
A. 安全和重要警告事项 ..............................................................................................A-1
1. 重要注意事项 ................................................................................................................................................................. A-1
2. 危险 , 警告和注意事项说明............................................................................................................................................. A-1
2.1 本维修手册中的说明事项 ..................................................................................................................................... A-1
2.2 安全和重要警告事项说明 ..................................................................................................................................... A-1
3. 安全警告......................................................................................................................................................................... A-2
3.1 未经柯尼卡美能达允许不得进行改动 ................................................................................................................... A-2
3.1.1 需要特别注意的行为 .............................................................................................................................. A-2
3.2 选择电源插头 ....................................................................................................................................................... A-3
3.2.1 电源线组件或电源插头........................................................................................................................... A-3
3.3 进行现场维修时的检查要点.................................................................................................................................. A-3
3.3.1 电源........................................................................................................................................................ A-3
3.3.2 安装要求 ................................................................................................................................................ A-5
3.3.3 维修之后 ................................................................................................................................................ A-6
3.4 保险丝................................................................................................................................................................ A-10
3.5 旧电池的注意事项.............................................................................................................................................. A-10
3.5.1 所有地区 .............................................................................................................................................. A-10
3.5.2 德国...................................................................................................................................................... A-10
3.5.3 法国...................................................................................................................................................... A-10
3.5.4 丹麦...................................................................................................................................................... A-10
3.5.5 芬兰 , 瑞典............................................................................................................................................ A-10
3.5.6 挪威...................................................................................................................................................... A-10
3.6 激光安全事宜 ..................................................................................................................................................... A-11
3.6.1 激光安全事宜 ....................................................................................................................................... A-11
3.6.2 内部激光辐射 ....................................................................................................................................... A-11
3.6.3 激光安全标签 ....................................................................................................................................... A-12
3.6.4 激光注意标签 ....................................................................................................................................... A-13
3.6.5 处理激光设备的注意事项 ..................................................................................................................... A-13
4. 机器上的警告标识 ........................................................................................................................................................ A-14
4.1 机器内的警告标识.............................................................................................................................................. A-14
4.2 电路板上的警告标识 .......................................................................................................................................... A-16
5. 出现事故时采取的措施................................................................................................................................................. A-17
B. 手册内容的符号标识 ..............................................................................................B-1
1. 使用本手册时的注意事项 ............................................................................................................................................... B-1
2. 产品名称......................................................................................................................................................................... B-1
3. 商标名称......................................................................................................................................................................... B-1
3.1 其它公司的商标.................................................................................................................................................... B-1
3.2 自有商标 .............................................................................................................................................................. B-1
4. FD 方向 .......................................................................................................................................................................... B-1
C. 产品规格 ................................................................................................................C-1
1. bizhub 558/458/368/308 ................................................................................................................................................ C-1
1.1 类型...................................................................................................................................................................... C-1
1.2 功能...................................................................................................................................................................... C-1
1.3 纸张...................................................................................................................................................................... C-3
1.4 材料...................................................................................................................................................................... C-3
1.5 打印量.................................................................................................................................................................. C-4
1.5.1 bizhub 558 ............................................................................................................................................. C-4
1.5.2 bizhub 458 ............................................................................................................................................. C-4
1.5.3 bizhub 368 ............................................................................................................................................. C-4
1.5.4 bizhub 308 ............................................................................................................................................. C-4
1.6 机器规格 .............................................................................................................................................................. C-4

1.6.1 bizhub 558/458 ...................................................................................................................................... C-4
1.6.2 bizhub 368/308 ...................................................................................................................................... C-5
1.7 操作环境 .............................................................................................................................................................. C-5
1.8 打印功能 .............................................................................................................................................................. C-5
1.9 扫描功能 .............................................................................................................................................................. C-6
1.10 规格注意事项 ....................................................................................................................................................... C-6
2. DF-629 ........................................................................................................................................................................... C-7
2.1 类型...................................................................................................................................................................... C-7
2.2 功能...................................................................................................................................................................... C-7
2.3 文档类型 .............................................................................................................................................................. C-7
2.4 特殊原稿 .............................................................................................................................................................. C-7
2.5 被禁止的原稿 ....................................................................................................................................................... C-8
2.6 混合原稿进纸图表................................................................................................................................................ C-8
2.6.1 公制规格地区 ......................................................................................................................................... C-8
2.6.2 英制规格地区 ......................................................................................................................................... C-8
2.7 机器规格 .............................................................................................................................................................. C-8
2.8 操作环境 .............................................................................................................................................................. C-9
2.9 规格注意事项 ....................................................................................................................................................... C-9
3. DF-704 ........................................................................................................................................................................... C-9
3.1 类型...................................................................................................................................................................... C-9
3.2 功能...................................................................................................................................................................... C-9
3.3 文档类型 .............................................................................................................................................................. C-9
3.4 特殊原稿 .............................................................................................................................................................. C-9
3.5 被禁止的原稿 ..................................................................................................................................................... C-10
3.6 混合原稿进纸图表.............................................................................................................................................. C-10
3.6.1 公制规格地区 ....................................................................................................................................... C-10
3.6.2 英制规格地区 ....................................................................................................................................... C-11
3.7 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-11
3.8 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-11
3.9 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-11
4. PC-110/PC-210............................................................................................................................................................ C-11
4.1 类型.................................................................................................................................................................... C-11
4.2 纸张.................................................................................................................................................................... C-11
4.3 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-12
4.4 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-12
4.5 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-12
5. PC-410......................................................................................................................................................................... C-12
5.1 类型.................................................................................................................................................................... C-12
5.2 纸张.................................................................................................................................................................... C-12
5.3 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-12
5.4 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-12
5.5 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-12
6. LU-207 ......................................................................................................................................................................... C-13
6.1 类型.................................................................................................................................................................... C-13
6.2 纸张.................................................................................................................................................................... C-13
6.3 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-13
6.4 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-13
6.5 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-13
7. LU-302 ......................................................................................................................................................................... C-13
7.1 类型.................................................................................................................................................................... C-13
7.2 纸张.................................................................................................................................................................... C-13
7.3 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-13
7.4 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-14
7.5 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-14
8. JS-506.......................................................................................................................................................................... C-14
8.1 类型.................................................................................................................................................................... C-14
8.2 功能.................................................................................................................................................................... C-14

8.3 容量.................................................................................................................................................................... C-14
8.4 偏移功能 ............................................................................................................................................................ C-15
8.5 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-15
8.6 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-15
8.7 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-15
9. FS-533 ......................................................................................................................................................................... C-15
9.1 类型.................................................................................................................................................................... C-15
9.2 功能.................................................................................................................................................................... C-15
9.3 纸张处理能力 ..................................................................................................................................................... C-15
9.3.1 不分页 / 分页 / 分组.............................................................................................................................. C-15
9.3.2 分页偏移 / 分组偏移 ............................................................................................................................. C-16
9.3.3 分页装订 .............................................................................................................................................. C-16
9.4 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-17
9.5 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-17
9.6 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-17
10. PK-519 ......................................................................................................................................................................... C-17
10.1 类型.................................................................................................................................................................... C-17
10.2 功能.................................................................................................................................................................... C-17
10.3 纸张.................................................................................................................................................................... C-17
10.4 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-17
10.5 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-18
10.6 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-18
11. FS-536/FS-536SD ....................................................................................................................................................... C-18
11.1 类型.................................................................................................................................................................... C-18
11.2 功能.................................................................................................................................................................... C-18
11.3 纸张处理能力 ..................................................................................................................................................... C-18
11.3.1 不分页 / 分页 / 分组.............................................................................................................................. C-18
11.3.2 分页偏移 / 分组偏移 ............................................................................................................................. C-19
11.3.3 分页装订 .............................................................................................................................................. C-19
11.3.4 中央装订 / 折叠 .................................................................................................................................... C-20
11.3.5 三折叠.................................................................................................................................................. C-20
11.4 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-20
11.5 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-21
11.6 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-21
12. PK-520 ......................................................................................................................................................................... C-21
12.1 类型.................................................................................................................................................................... C-21
12.2 功能.................................................................................................................................................................... C-21
12.3 纸张.................................................................................................................................................................... C-21
12.4 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-21
12.5 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-21
12.6 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-21
13. FS-537/FS-537SD ....................................................................................................................................................... C-22
13.1 类型.................................................................................................................................................................... C-22
13.2 功能.................................................................................................................................................................... C-22
13.3 装订.................................................................................................................................................................... C-22
13.4 容量.................................................................................................................................................................... C-22
13.5 对折.................................................................................................................................................................... C-23
13.6 三折叠................................................................................................................................................................ C-23
13.7 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-23
13.8 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-24
13.9 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-24
14. PK-523 ......................................................................................................................................................................... C-24
14.1 类型.................................................................................................................................................................... C-24
14.2 功能.................................................................................................................................................................... C-24
14.3 纸张.................................................................................................................................................................... C-24
14.4 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-24
14.5 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-24

14.6 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-24
15. ZU-609 ......................................................................................................................................................................... C-25
15.1 类型.................................................................................................................................................................... C-25
15.2 功能.................................................................................................................................................................... C-25
15.3 纸张处理能力 ..................................................................................................................................................... C-25
15.3.1 纸张尺寸 .............................................................................................................................................. C-25
15.3.2 Z 形折叠纸叠份数................................................................................................................................. C-25
15.3.3 双联折叠纸叠份数................................................................................................................................ C-25
15.4 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-25
15.5 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-25
15.6 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-25
16. JS-602.......................................................................................................................................................................... C-26
16.1 类型.................................................................................................................................................................... C-26
16.2 功能.................................................................................................................................................................... C-26
16.3 纸张.................................................................................................................................................................... C-26
16.4 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-26
16.5 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-26
16.6 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-26
17. PI-507 .......................................................................................................................................................................... C-26
17.1 类型.................................................................................................................................................................... C-26
17.2 功能.................................................................................................................................................................... C-26
17.3 纸张.................................................................................................................................................................... C-26
17.4 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-27
17.5 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-27
17.6 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-27
18. CU-101......................................................................................................................................................................... C-27
18.1 类型.................................................................................................................................................................... C-27
18.2 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-27
18.3 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-27
18.4 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-27
19. CU-102......................................................................................................................................................................... C-27
19.1 类型.................................................................................................................................................................... C-27
19.2 机器规格 ............................................................................................................................................................ C-27
19.3 操作环境 ............................................................................................................................................................ C-27
19.4 规格注意事项 ..................................................................................................................................................... C-27
20. FK-514/FK-515 ............................................................................................................................................................ C-28
20.1 基本规格 ............................................................................................................................................................ C-28
20.1.1 一般规格 .............................................................................................................................................. C-28
20.1.2 扫描部.................................................................................................................................................. C-28
20.1.3 记录部.................................................................................................................................................. C-29
20.1.4 线路连接部........................................................................................................................................... C-29
20.1.5 控制面板部........................................................................................................................................... C-30
20.2 功能规格 ............................................................................................................................................................ C-30
20.2.1 拨号功能 .............................................................................................................................................. C-30
20.2.2 发送...................................................................................................................................................... C-31
20.2.3 查询...................................................................................................................................................... C-32
20.2.4 线路侦测模式和电话功能 ..................................................................................................................... C-33
20.2.5 信息接收和记录.................................................................................................................................... C-33
20.2.6 记忆功能 .............................................................................................................................................. C-33
20.2.7 各种通讯功能 ....................................................................................................................................... C-33
20.2.8 用户列表 / 报告 .................................................................................................................................... C-34
20.2.9 其它用户功能 ....................................................................................................................................... C-34
20.3 网络传真规格 ..................................................................................................................................................... C-34
20.3.1 互联网传真........................................................................................................................................... C-34
20.3.2 IP 地址传真 .......................................................................................................................................... C-35
21. i-Option LK-102 v3/104 v3/105 v4/106/107/108/110 v2/111/114/115 v2..................................................................... C-36

21.1 i-Option 的可用功能 ........................................................................................................................................... C-36
21.1.1 高级功能列表 ....................................................................................................................................... C-36
21.1.2 高级功能类型 ....................................................................................................................................... C-37
21.1.3 i-Option 的激活步骤 ............................................................................................................................. C-38
21.2 Web 浏览器功能................................................................................................................................................. C-38
D. 整体组成 ................................................................................................................D-1
1. 系统配置 (bizhub 368/308)............................................................................................................................................. D-1
1.1 系统配置 .............................................................................................................................................................. D-1
1.1.1 系统正面图 1.......................................................................................................................................... D-1
1.1.2 系统正面图 2.......................................................................................................................................... D-2
1.2 选购件配置........................................................................................................................................................... D-2
1.2.1 主机和文档选购件组合配置.................................................................................................................... D-2
1.2.2 主机和进纸选购件组合配置.................................................................................................................... D-2
1.2.3 主机和后处理选购件组合配置................................................................................................................ D-2
1.2.4 主机和传真组件组合 .............................................................................................................................. D-2
1.2.5 主机 ( 扫描器部 ) 和加热器组合.............................................................................................................. D-2
1.2.6 进纸选购件和除湿加热器组合配置......................................................................................................... D-2
2. 系统配置 (bizhub 558/458)............................................................................................................................................. D-3
2.1 系统配置 .............................................................................................................................................................. D-3
2.1.1 系统正面图 1.......................................................................................................................................... D-3
2.1.2 系统正面图 2.......................................................................................................................................... D-4
2.2 选购件配置........................................................................................................................................................... D-4
2.2.1 主机和文档选购件组合配置.................................................................................................................... D-4
2.2.2 主机和进纸选购件组合配置.................................................................................................................... D-4
2.2.3 主机和后处理选购件组合配置................................................................................................................ D-4
2.2.4 主机和传真组件组合 .............................................................................................................................. D-4
2.2.5 主机 ( 扫描器部 ) 和加热器组合.............................................................................................................. D-4
2.2.6 进纸选购件和除湿加热器组合配置......................................................................................................... D-5
3. 各部配置......................................................................................................................................................................... D-5
4. 纸张路径......................................................................................................................................................................... D-6
4.1 bizhub 368/308 .................................................................................................................................................... D-6
4.2 bizhub 558/458 .................................................................................................................................................... D-6
5. 控制块状图..................................................................................................................................................................... D-7
6. 成像过程......................................................................................................................................................................... D-7
7. 成像控制 (bizhub 368/308)............................................................................................................................................. D-8
8. 成像控制 (bizhub 558/458)............................................................................................................................................. D-8
9. 处理速度......................................................................................................................................................................... D-8
E. 维修工具 ................................................................................................................E-1
1. bizhub 558/458/368/308 ................................................................................................................................................ E-1
1.1 维修材料列表 ....................................................................................................................................................... E-1
1.2 CE 工具列表......................................................................................................................................................... E-1
1.3 实用工具 .............................................................................................................................................................. E-1
1.3.1 AU-201/AU-201S/AU-202H/OMNIKEY 5427CK(AU-205H)/SCL-010/Ysoft 读卡器的 IC 卡信息设置工具 ...E-1
2. DF-629/DF-704 .............................................................................................................................................................. E-6
2.1 CE 工具列表......................................................................................................................................................... E-6
F. 定期维修保养 ........................................................................................................ F-1
1. 定期维修保养概念 ...........................................................................................................................................................F-1
2. 定期维修保养项目 ...........................................................................................................................................................F-1
2.1 主机.......................................................................................................................................................................F-1
2.1.1 bizhub 368 ..............................................................................................................................................F-1
2.1.2 bizhub 308 ..............................................................................................................................................F-1
2.1.3 bizhub 558 ..............................................................................................................................................F-2

2.1.4 bizhub 458 ..............................................................................................................................................F-3
2.2 选购件...................................................................................................................................................................F-4
2.2.1 DF-704....................................................................................................................................................F-4
2.2.2 DF-629....................................................................................................................................................F-4
2.2.3 PC-110/PC-410 ......................................................................................................................................F-4
2.2.4 PC-210....................................................................................................................................................F-5
2.2.5 LU-207/LU-302 .......................................................................................................................................F-5
2.2.6 FS-533 ....................................................................................................................................................F-5
2.2.7 FS-537 ....................................................................................................................................................F-5
2.2.8 FS-537SD ...............................................................................................................................................F-5
2.2.9 ZU-609....................................................................................................................................................F-6
2.2.10 JS-602 ....................................................................................................................................................F-6
2.2.11 PI-507 .....................................................................................................................................................F-6
2.2.12 FS-536 ....................................................................................................................................................F-6
2.2.13 FS-536SD ...............................................................................................................................................F-7
3. 定期更换零件列表 ...........................................................................................................................................................F-7
3.1 bizhub 558/458/368/308 .......................................................................................................................................F-7
3.1.1 进纸部.....................................................................................................................................................F-7
3.1.2 处理部.....................................................................................................................................................F-7
3.1.3 图像转印部..............................................................................................................................................F-8
3.1.4 定影部.....................................................................................................................................................F-8
3.1.5 双路扫描输稿器.......................................................................................................................................F-8
3.2 选购件...................................................................................................................................................................F-8
3.2.1 DF-704....................................................................................................................................................F-8
3.2.2 DF-629....................................................................................................................................................F-9
3.2.3 PC-110....................................................................................................................................................F-9
3.2.4 PC-210....................................................................................................................................................F-9
3.2.5 PC-410....................................................................................................................................................F-9
3.2.6 LU-207 ....................................................................................................................................................F-9
3.2.7 LU-302 ....................................................................................................................................................F-9
3.2.8 FS-533 ...................................................................................................................................................F-9
3.2.9 FS-537 ..................................................................................................................................................F-10
3.2.10 FS-537SD .............................................................................................................................................F-10
3.2.11 PI-507 ...................................................................................................................................................F-10
3.2.12 FS-536 ..................................................................................................................................................F-10
3.2.13 FS-536SD .............................................................................................................................................F-10
4. 定期清洁零件列表 .........................................................................................................................................................F-11
4.1 主机.....................................................................................................................................................................F-11
4.2 DF-704................................................................................................................................................................F-11
4.3 DF-629................................................................................................................................................................F-11
4.4 FS-533 ...............................................................................................................................................................F-11
4.5 FS-537 ................................................................................................................................................................F-11
4.6 FS-537SD ...........................................................................................................................................................F-11
4.7 ZU-609................................................................................................................................................................F-12
4.8 JS-602 ................................................................................................................................................................F-12
4.9 PI-507 .................................................................................................................................................................F-12
4.10 FS-536 ................................................................................................................................................................F-12
4.11 FS-536SD ...........................................................................................................................................................F-12
5. 耗材 / 零件更换时间的概念............................................................................................................................................F-13
5.1 耗材 / 零件更换时间 ............................................................................................................................................F-13
5.2 现场标准印量更换时间的指定条件......................................................................................................................F-13
5.2.1 日本.......................................................................................................................................................F-13
5.2.2 北美.......................................................................................................................................................F-13
5.2.3 欧洲.......................................................................................................................................................F-13
6. 定期维修保养步骤 .........................................................................................................................................................F-14

6.1 外壳部.................................................................................................................................................................F-14
6.1.1 更换碳粉过滤器 (bizhub 558/458).........................................................................................................F-14
6.2 光电导体部..........................................................................................................................................................F-14
6.2.1 更换感光鼓单元.....................................................................................................................................F-14
6.3 显影部.................................................................................................................................................................F-16
6.3.1 更换显影单元 ........................................................................................................................................F-16
6.4 碳粉供应部..........................................................................................................................................................F-17
6.4.1 更换碳粉盒............................................................................................................................................F-17
6.5 第一转印部..........................................................................................................................................................F-18
6.5.1 图像转印入口导板的清洁 ......................................................................................................................F-18
6.5.2 IDC 传感器窗口的清洁..........................................................................................................................F-18
6.5.3 更换转印带单元.....................................................................................................................................F-19
6.6 第二转印 / 分离部................................................................................................................................................F-20
6.6.1 更换转印辊单元.....................................................................................................................................F-20
6.7 碳粉收集部..........................................................................................................................................................F-21
6.7.1 更换废碳粉盒 ........................................................................................................................................F-21
6.7.2 废碳粉收集口周围的清洁 ......................................................................................................................F-22
6.8 进纸部.................................................................................................................................................................F-22
6.8.1 更换纸盒 1 进纸辊 , 纸盒 1 拾纸辊 , 纸盒 1 分离辊................................................................................F-22
6.8.2 更换纸盒 2 进纸辊 , 纸盒 2 拾纸辊 , 纸盒 2 分离辊................................................................................F-23
6.8.3 更换手送纸盒进纸辊和手送纸盒分离辊组件 .........................................................................................F-24
6.9 对位部.................................................................................................................................................................F-25
6.9.1 对位辊的清洁 ........................................................................................................................................F-25
6.10 定影部.................................................................................................................................................................F-26
6.10.1 更换定影单元 (bizhub 458/368/308) .....................................................................................................F-26
6.10.2 更换定影单元 (bizhub 558) ...................................................................................................................F-27
6.10.3 IH 线圈的清洁 (bizhub 558) ..................................................................................................................F-28
6.11 双面器部 .............................................................................................................................................................F-28
6.11.1 双面器传送辊的清洁 .............................................................................................................................F-28
7. DF-629 定期维修保养步骤 ............................................................................................................................................F-29
7.1 搓纸部.................................................................................................................................................................F-29
7.1.1 拾纸辊 / 进纸辊的清洁...........................................................................................................................F-29
7.1.2 清洁分离辊............................................................................................................................................F-29
7.1.3 更换进纸组件 ........................................................................................................................................F-30
7.1.4 更换拾纸辊 / 进纸辊 ..............................................................................................................................F-30
7.1.5 更换分离辊组件.....................................................................................................................................F-32
7.2 传送部.................................................................................................................................................................F-33
7.2.1 清洁其它轮............................................................................................................................................F-33
7.2.2 其它辊的清洁 ........................................................................................................................................F-34
7.3 扫描部.................................................................................................................................................................F-35
7.3.1 清洁扫描导板 ........................................................................................................................................F-35
7.3.2 反射传感器部的清洁 .............................................................................................................................F-35
8. DF-704 定期维修保养步骤 ............................................................................................................................................F-36
8.1 搓纸部.................................................................................................................................................................F-36
8.1.1 拾纸辊 / 进纸辊的清洁...........................................................................................................................F-36
8.1.2 清洁分离辊............................................................................................................................................F-37
8.1.3 更换进纸组件 ........................................................................................................................................F-37
8.1.4 更换拾纸辊 / 进纸辊 ..............................................................................................................................F-38
8.1.5 更换分离辊组件.....................................................................................................................................F-40
8.2 传送部.................................................................................................................................................................F-40
8.2.1 清洁其它轮............................................................................................................................................F-40
8.2.2 其它辊的清洁 ........................................................................................................................................F-42
8.3 扫描部.................................................................................................................................................................F-44
8.3.1 清洁正面扫描导板.................................................................................................................................F-44
8.3.2 反射传感器部的清洁 .............................................................................................................................F-44

9. PC-110/PC-210 定期维修保养步骤...............................................................................................................................F-45
9.1 进纸部.................................................................................................................................................................F-45
9.1.1 更换纸盒 3 进纸辊 , 纸盒 3 拾纸辊 , 纸盒 3 分离辊................................................................................F-45
9.1.2 更换纸盒 4 进纸辊 , 纸盒 4 拾纸辊 , 纸盒 4 分离辊................................................................................F-45
10. PC-410 定期维修保养步骤 ............................................................................................................................................F-46
10.1 进纸部.................................................................................................................................................................F-46
10.1.1 更换进纸辊 , 拾纸辊 , 分离辊.................................................................................................................F-46
11. LU-207 定期维修保养步骤.............................................................................................................................................F-47
11.1 进纸部.................................................................................................................................................................F-47
11.1.1 更换拾纸辊............................................................................................................................................F-47
11.1.2 更换进纸辊............................................................................................................................................F-48
11.1.3 更换分离辊............................................................................................................................................F-48
12. LU-302 定期维修保养步骤.............................................................................................................................................F-49
12.1 进纸部.................................................................................................................................................................F-49
12.1.1 更换拾纸辊............................................................................................................................................F-49
12.1.2 更换进纸辊............................................................................................................................................F-50
12.1.3 更换分离辊............................................................................................................................................F-50
13. FS-533 定期维修保养步骤.............................................................................................................................................F-51
13.1 出纸部.................................................................................................................................................................F-51
13.1.1 各零件的清洁步骤.................................................................................................................................F-51
13.1.2 清洁出纸叶片 ........................................................................................................................................F-52
13.2 对齐部.................................................................................................................................................................F-52
13.2.1 更换对齐辊组件 F/R..............................................................................................................................F-52
14. FS-537/FS-537SD 定期维修保养步骤...........................................................................................................................F-53
14.1 出纸部.................................................................................................................................................................F-53
14.1.1 清洁各个辊 / 轮 (FS-537SD/FS-537).....................................................................................................F-53
14.1.2 清洁叶片 (FS-537SD/FS-537)...............................................................................................................F-55
14.1.3 更换叶片 (FS-537SD/FS-537)...............................................................................................................F-55
14.1.4 清洁出纸盘传输皮带 (FS-537SD) .........................................................................................................F-56
14.1.5 清洁上位叶片 (FS-537SD) ....................................................................................................................F-56
14.1.6 清洁下位叶片 (FS-537SD) ....................................................................................................................F-57
14.1.7 更换上位叶片 (FS-537SD) ....................................................................................................................F-57
14.1.8 更换下位叶片 (FS-537SD) ....................................................................................................................F-59
14.2 传感器部 .............................................................................................................................................................F-59
14.2.1 FNS 入口传感器 (PS34)(FS-537SD/FS-537)........................................................................................F-59
14.2.2 FNS 中间传感器 (PS36)(FS-537SD/FS-537)........................................................................................F-60
14.2.3 主纸盘出纸传感器 (PS37)(FS-537SD/FS-537).....................................................................................F-60
15. ZU-609 定期维修保养步骤 ............................................................................................................................................F-62
15.1 辊部.....................................................................................................................................................................F-62
15.1.1 清洁 Z 形折叠辊 ....................................................................................................................................F-62
16. JS-602 定期维修保养步骤.............................................................................................................................................F-62
16.1 出纸部.................................................................................................................................................................F-62
16.1.1 清洁传输辊 / 出纸辊 ..............................................................................................................................F-62
17. PI-507 定期维修保养步骤..............................................................................................................................................F-63
17.1 进纸部.................................................................................................................................................................F-63
17.1.1 更换拾纸辊 / 下 / 进纸辊 / 下 .................................................................................................................F-63
17.1.2 更换分离辊 / 下 / 扭矩限制器 / 下 ..........................................................................................................F-64
18. FS-536/FS-536SD 定期维修保养步骤...........................................................................................................................F-65
18.1 出纸部.................................................................................................................................................................F-65
18.1.1 各个辊 / 轮的清洁步骤 (FS-536/FS-536SD)..........................................................................................F-65
18.1.2 清洁叶片 (FS-536/FS-536SD)...............................................................................................................F-66
18.1.3 更换叶片 (FS-536/FS-536SD)...............................................................................................................F-66
18.1.4 清洁上位叶片 (FS-536SD) ....................................................................................................................F-68
18.1.5 清洁下位叶片 (FS-536SD) ....................................................................................................................F-69
18.1.6 更换上位叶片 (FS-536SD) ....................................................................................................................F-69

18.1.7 更换下位叶片 (FS-536SD) ....................................................................................................................F-70
18.2 传感器部 .............................................................................................................................................................F-71
18.2.1 FNS 入口传感器 (PS4)(FS-536SD/FS-536)..........................................................................................F-71
18.2.2 主纸盘出纸传感器 (PS16)(FS-536SD/FS-536).....................................................................................F-72
G. 拆卸 / 重新组装 ..................................................................................................... G-1
1. 禁止拆卸 / 调整的项目....................................................................................................................................................G-1
1.1 带漆固定螺钉 .......................................................................................................................................................G-1
1.2 涂有红色油漆的螺钉 ............................................................................................................................................G-1
1.3 电路板上的可变电阻器.........................................................................................................................................G-1
1.4 拆卸时的警告 .......................................................................................................................................................G-1
1.5 安装或运输期间的警告 / 注意事项........................................................................................................................G-1
2. 禁止拆卸的单元..............................................................................................................................................................G-1
2.1 CCD 电路板 .........................................................................................................................................................G-1
2.1.1 禁止原因 ................................................................................................................................................G-1
2.2 PH 单元................................................................................................................................................................G-1
2.2.1 禁止原因 ................................................................................................................................................G-1
2.3 定影单元 ..............................................................................................................................................................G-1
2.3.1 禁止原因 ................................................................................................................................................G-1
3. 拆卸 / 安装警告 / 注意事项 .............................................................................................................................................G-2
3.1 拆卸 / 安装电路板.................................................................................................................................................G-2
3.2 使用专用的螺钉....................................................................................................................................................G-2
4. 运输机器时的注意事项...................................................................................................................................................G-3
4.1 保护材料 ..............................................................................................................................................................G-3
4.1.1 光电导体的保护材料 ..............................................................................................................................G-3
4.1.2 扫描器安装支架......................................................................................................................................G-3
5. bizhub 368/308 ..............................................................................................................................................................G-3
5.1 拆卸 / 重新安装零件列表......................................................................................................................................G-3
5.1.1 外部零件 ................................................................................................................................................G-3
5.1.2 单元........................................................................................................................................................G-4
5.1.3 电路板....................................................................................................................................................G-4
5.1.4 马达........................................................................................................................................................G-4
5.1.5 离合器....................................................................................................................................................G-5
5.1.6 风扇........................................................................................................................................................G-5
5.1.7 其它........................................................................................................................................................G-5
5.2 拆卸 / 重新组装步骤 ( 外部零件 )..........................................................................................................................G-5
5.2.1 扫描器后盖板 .........................................................................................................................................G-5
5.2.2 扫描器右盖板 .........................................................................................................................................G-5
5.2.3 扫描器前盖板 .........................................................................................................................................G-6
5.2.4 扫描器左盖板 .........................................................................................................................................G-6
5.2.5 扫描器后上盖板......................................................................................................................................G-6
5.2.6 控制面板左盖板 /1..................................................................................................................................G-7
5.2.7 控制面板左盖板 /2..................................................................................................................................G-7
5.2.8 控制面板右盖板......................................................................................................................................G-7
5.2.9 控制面板上盖板......................................................................................................................................G-7
5.2.10 控制面板前盖板......................................................................................................................................G-8
5.2.11 控制面板单元 .........................................................................................................................................G-9
5.2.12 稿台......................................................................................................................................................G-11
5.2.13 前门......................................................................................................................................................G-11
5.2.14 前下盖板 ..............................................................................................................................................G-12
5.2.15 前盖板..................................................................................................................................................G-12
5.2.16 左盖板..................................................................................................................................................G-13
5.2.17 出纸盘..................................................................................................................................................G-13
5.2.18 右后盖板 ..............................................................................................................................................G-13
5.2.19 右上盖板 ..............................................................................................................................................G-14

5.2.20 后下盖板 ..............................................................................................................................................G-15
5.2.21 保护片..................................................................................................................................................G-15
5.2.22 后上盖板 ..............................................................................................................................................G-15
5.2.23 纸盒 1...................................................................................................................................................G-16
5.2.24 纸盒 2...................................................................................................................................................G-16
5.3 拆卸 / 重新组装步骤 ( 单元 )...............................................................................................................................G-17
5.3.1 LED 曝光单元.......................................................................................................................................G-17
5.3.2 进纸单元 ..............................................................................................................................................G-18
5.3.3 PH 单元................................................................................................................................................G-19
5.3.4 副料斗单元...........................................................................................................................................G-21
5.3.5 右门单元 ..............................................................................................................................................G-21
5.3.6 手送纸盒单元 .......................................................................................................................................G-23
5.3.7 对位单元 ..............................................................................................................................................G-25
5.3.8 硬盘 (A)................................................................................................................................................G-26
5.3.9 如何打开 PWB 盒.................................................................................................................................G-28
5.3.10 主驱动单元...........................................................................................................................................G-29
5.3.11 传送单元 ..............................................................................................................................................G-32
5.3.12 定影驱动单元 .......................................................................................................................................G-33
5.3.13 料斗驱动单元 .......................................................................................................................................G-36
5.4 拆卸 / 重新组装步骤 ( 电路板 ) ...........................................................................................................................G-38
5.4.1 CCD 电路板 (CCDB)............................................................................................................................G-38
5.4.2 纸盒 1 CD 纸张尺寸电路板 (CDPSB/1), 纸盒 2 CD 纸张尺寸电路板 (CDPSB/2).................................G-40
5.4.3 直流电源 (DCPU).................................................................................................................................G-41
5.4.4 EEPROM 1 ..........................................................................................................................................G-42
5.4.5 eMMC 电路板 (eMMC).........................................................................................................................G-43
5.4.6 纸盒 1 FD 纸张尺寸电路板 (FDPSB/1), 纸盒 2 FD 纸张尺寸电路板 (FDPSB/2) ..................................G-44
5.4.7 前侧电路板 (FRB) ................................................................................................................................G-44
5.4.8 高压单元 (HV) ......................................................................................................................................G-45
5.4.9 机器状况监控板 (MCMB) .....................................................................................................................G-46
5.4.10 MFP 电路板 (MFPB) ............................................................................................................................G-47
5.4.11 纸盒 1 缺纸指示灯电路板 (PEIB/1), 纸盒 2 缺纸指示灯电路板 (PEIB/2) ..............................................G-49
5.4.12 PH 中继电路板 (PHRYB) .....................................................................................................................G-49
5.4.13 扫描器驱动电路板 (SCDB)...................................................................................................................G-50
5.5 拆卸 / 重新组装步骤 ( 马达 )...............................................................................................................................G-50
5.5.1 传送马达 (M1) ......................................................................................................................................G-50
5.5.2 定影马达 (M3) ......................................................................................................................................G-51
5.5.3 反转马达 (M4) ......................................................................................................................................G-51
5.5.4 ADU 传送马达 (M5)..............................................................................................................................G-53
5.5.5 碳粉供应马达 /K(M6)............................................................................................................................G-55
5.5.6 定影加压马达 (M11).............................................................................................................................G-55
5.5.7 纸盒 1 提升马达 (M12) .........................................................................................................................G-55
5.5.8 纸盒 2 提升马达 (M13) .........................................................................................................................G-56
5.5.9 碳粉盒马达 /K(M25) .............................................................................................................................G-56
5.5.10 扫描器马达 (M201)...............................................................................................................................G-56
5.6 拆卸 / 重新组装步骤 ( 离合器 ) ...........................................................................................................................G-58
5.6.1 纸盒 2 进纸离合器 (CL1)......................................................................................................................G-58
5.6.2 纸盒 2 垂直传送离合器 (CL2)...............................................................................................................G-59
5.6.3 纸盒 1 进纸离合器 (CL3)......................................................................................................................G-60
5.6.4 对位离合器 (CL4).................................................................................................................................G-61
5.6.5 ADU 传送离合器 (CL6) ........................................................................................................................G-62
5.6.6 手送纸盒进纸离合器 (CL7)...................................................................................................................G-64
5.6.7 出纸离合器 (CL8).................................................................................................................................G-65
5.7 拆卸 / 重新组装步骤 ( 风扇 )...............................................................................................................................G-65
5.7.1 电源冷却风扇 (FM1).............................................................................................................................G-65

暂无下载记录
    暂无商品评价