VIP福利
主页 > 东芝 > 东芝e-STUDIO257/307/357/457/507服务便携手册
东芝e-STUDIO257/307/357/457/507服务便携手册

1470 1 未知

东芝e-STUDIO257/307/357/457/507服务便携手册

  发布时间:2020-05-06 21:57:10

分类 东芝

价格:¥10VIP¥0

购买数量: (库存:充足

免登录购买

扫描二维码轻松支付

模板效果图
  • 模板介绍
  • 下载记录
  • 用户评价
分享商品可得佣金【1元】 点击参与

东芝e-STUDIO257/307/357/457/507服务便携手册

目录
 
一、基本清单              2
(一)基本规格清单 ................................................................................................................................................ 2

(二)耗材清单 ........................................................................................................................................................2

(三)常用电路板及零件清单.....................................................................................................................................2

(四)选购件清单 .................................................................................................................................................... 3

(五)PM 零件清单 .................................................................................................................................................. 4
二、错误代码及故障排错参考 .................................................................................................................................... 6
(一)卡纸类错误代码 ..............................................................................................................................................6

(二)维修请求 ........................................................................................................................................................ 17

(三)其他错误 .............................................................................................................................................................................................................. 28
三、软件网络相关错误代码及故障排错参考 ........................................................................................................................................................................... 29
(一)与互联网传真相关的错误 ......................................................................................................................................................................... 29

(二)与RFC相关的错误 .............................................................................................................................................................................................. 30

(三)与电子归档相关的错误................................................................................................................................................................................... 30

(四)与远程扫描相关的错误......................................................................................................................................................................................................... 30

(五)与 E-MAIL 相关的错误 .............................................................................................................................................................................................. 31

(六)与文件共享有关的错误........................................................................................................................................................................................................................... 31

(七)与 E-MAIL 接收相关的错误 ....................................................................................................................................................................... 32

(八)打印机功能错误 ....................................................................................................................................................................................................... 32

(九)与 TOPACCESS/外部软件通讯相关的错误 ................................................................................................................................................... 33

(十)设备访问错误 ........................................................................................................................................................................ 33

(十一)维护错误 ............................................................................................................................................................................................ 34

(十二)网络错误 .................................................................................................................................................................................................... 35
四、传真错误代码及排错参考 .................................................................................................................................................................... 36
五、维修模式 ........................................................................................................................................................................................................................ 36
六、文件系统恢复模式(5C模式) ....................................................................................................................................................................................... 36
八、辅助维修模式(3C) ...................................................................................................................................................................................................... 38
九、输入测试模式(03) ...................................................................................................................................................................................................... 39
十、打印测试模式(04) ...................................................................................................................................................................................................... 42
十一、输出测试模式(03) .................................................................................................................................................................................................. 42
十二、05/08代码 ................................................................................................................................................................................................................ 43
(一)常用05调整代码............................................................................................................................................................................................................................... 43 (二)05模式打印测试图 ......................................................................................................................................................................................................................... 46 (三)常用08设置代码................................................................................................................................................................................................................. 46 (四)图像尺寸相关调整代码表 ............................................................................................................................................................................................ 52

(五)图像质量调整代码表(复印相关) ...................................................................................................................................... 53

(六)图像质量调整代码表(打印相关) .................................................................................................................................................... 53

(七)图像质量调整代码表(扫描相关) ................................................................................................................................................................................................................. 53

(八)图像质量调整代码表(扫描功能) .................................................................................................................................................. 54
十三、传真设置模式(1+3) .......................................................................................................................................... 54
十四、USB F/W升级 ............................................................................................................................................................ 55
(一)升级方式 ...................................................................................................................................................................................................... 55

(二)升级文件类型 ............................................................................................................................................................................... 55

(三)USB升级数据目录 .................................................................................................................................................................................... 55

(四)USB升级步骤 ........................................................................................................................................................................................ 56
十五、电路板更换 .......................................................................................................................................................................................... 57
(一)HDD更换步骤 ............................................................................................................................................................................................... 57

(二)SYS板更换步骤及注意事项 ............................................................................................................................................................................................. 57

(三)SYS板的SRAM 更换步骤 ......................................................................................................................................................................................... 57

(四)LGC板的EEPROM 的更换步骤 .................................................................................................................................................................. 58

(五)LGC板的更换步骤 ........................................................................................................................................................ 58

(六)LGC板电池的更换步骤 ...................................................................................................................................................................................... 58
 

用户:l*** 东芝e-STUDIO257/307/357/457/507服务便携手册
2021-02-22 16:27:31

    暂无商品评价