VIP福利
主页 > 理光 > RMY- MF1维修手册机型机器代码M156/M157/M176/M177
RMY- MF1维修手册机型机器代码M156/M157/M176/M177

1247 0 未知

RMY- MF1维修手册机型机器代码M156/M157/M176/M177

  发布时间:2020-04-05 23:34:55

分类 理光

价格:¥10VIP¥0

购买数量: (库存:充足

免登录购买

扫描二维码轻松支付

模板效果图
  • 模板介绍
  • 下载记录
  • 用户评价
分享商品可得佣金【1元】 点击参与
目录
安全注意事项........................................................................................................................................... 1
重要安全注意事项...............................................................................................................................1
激光安全................................................................................................................................................2
符号、缩写和商标...................................................................................................................................4
商标........................................................................................................................................................4
1. 产品信息
产品概述.................................................................................................................................................11
部件布局.............................................................................................................................................11
纸张路径.............................................................................................................................................12
驱动布局.............................................................................................................................................12
机器代码和外围配置............................................................................................................................ 14
主机..................................................................................................................................................... 14
规格......................................................................................................................................................... 15
2. 安装
安装要求.................................................................................................................................................17
检查图像质量/设置.......................................................................................................................... 17
移动及搬运机器................................................................................................................................ 18
3. 定期维护
定期维护表.............................................................................................................................................21
图像质量标准.........................................................................................................................................22
纸张转印质量标准................................................................................................................................ 23
PM 部件设置......................................................................................................................................... 24
PM 部件..............................................................................................................................................24
PM 准备..................................................................................................................................................25
产量计数器.........................................................................................................................................25
清洁点..................................................................................................................................................... 27
4. 更换和调整
一般注意事项.........................................................................................................................................29
专用工具.................................................................................................................................................30
外部盖板.................................................................................................................................................31
前盖板.................................................................................................................................................31
左盖板.................................................................................................................................................32
后盖板.................................................................................................................................................35
5右盖板.................................................................................................................................................35
顶盖板.................................................................................................................................................37
扫描仪单元.............................................................................................................................................39
扫描仪单元.........................................................................................................................................39
操作面板.............................................................................................................................................40
ADF.........................................................................................................................................................42
ADF 单元........................................................................................................................................... 42
原稿盘.................................................................................................................................................42
ADF 搓纸轮....................................................................................................................................... 42
ADF 送纸辊....................................................................................................................................... 43
ADF 分离垫....................................................................................................................................... 44
ADF 前盖板 ......................................................................................................................................44
ADF 后盖板....................................................................................................................................... 45
ADF 电机........................................................................................................................................... 46
ADF 顶盖板....................................................................................................................................... 48
文件传感器.........................................................................................................................................48
ADF 送纸传感器...............................................................................................................................49
激光单元.................................................................................................................................................51
“小心”贴纸位置............................................................................................................................ 51
激光单元.............................................................................................................................................51
多角镜电机.........................................................................................................................................52
送纸......................................................................................................................................................... 54
进纸辊.................................................................................................................................................54
摩擦垫.................................................................................................................................................55
纸张用完传感器................................................................................................................................ 55
手送送纸辊.........................................................................................................................................56
手送送纸轮摩擦垫............................................................................................................................ 58
手送送纸传感器................................................................................................................................ 58
送纸离合器.........................................................................................................................................59
中继离合器.........................................................................................................................................59
对位离合器.........................................................................................................................................60
对位辊.................................................................................................................................................60
对位传感器.........................................................................................................................................65
6图像转印.................................................................................................................................................66
转印辊.................................................................................................................................................66
色粉用完传感器................................................................................................................................ 67
消电灯.................................................................................................................................................67
定影与出纸.............................................................................................................................................69
定影单元.............................................................................................................................................69
恒温器.................................................................................................................................................71
热敏电阻.............................................................................................................................................72
定影灯.................................................................................................................................................74
热辊..................................................................................................................................................... 75
压辊..................................................................................................................................................... 78
热辊分离爪.........................................................................................................................................78
出纸传感器.........................................................................................................................................79
驱动......................................................................................................................................................... 80
主电机.................................................................................................................................................80
驱动单元.............................................................................................................................................80
双面电机.............................................................................................................................................81
电气部件.................................................................................................................................................82
PC 板布局..........................................................................................................................................82
主板..................................................................................................................................................... 82
FCU.....................................................................................................................................................84
PSU.....................................................................................................................................................85
HVP.....................................................................................................................................................89
充电端子盒.........................................................................................................................................89
冷却风扇.............................................................................................................................................90
扬声器.................................................................................................................................................91
无线 LAN 板(用于 M157、M177)...........................................................................................92
双面......................................................................................................................................................... 93
中继传感器.........................................................................................................................................93
翻转传感器.........................................................................................................................................93
图像调整.................................................................................................................................................94
对位调整.............................................................................................................................................94
75. 维修表
维修程序模式.........................................................................................................................................97
概述..................................................................................................................................................... 97
维护模式菜单.....................................................................................................................................97
传真维修测试菜单..........................................................................................................................112
报告.......................................................................................................................................................114
配置页.............................................................................................................................................. 114
其它报告类型..................................................................................................................................116
测试页.............................................................................................................................................. 116
测试图样打印..................................................................................................................................117
更新固件.............................................................................................................................................. 119
检查机器固件版本..........................................................................................................................119
更新主要固件..................................................................................................................................119
更新启动加载程序固件................................................................................................................. 120
更新失败.......................................................................................................................................... 120
FW 更新工具信息..........................................................................................................................121
6. 故障排除
自诊断模式..........................................................................................................................................125
电源开启时的自诊断模式.............................................................................................................125
维修呼叫.............................................................................................................................................. 126
一览表.............................................................................................................................................. 126
引擎 SC............................................................................................................................................126
控制器 SC....................................................................................................................................... 132
卡纸检测.............................................................................................................................................. 133
卡纸传感器布局..............................................................................................................................133
卡纸信息列表..................................................................................................................................134
图像质量.............................................................................................................................................. 136
概述...................................................................................................................................................136
其它问题.............................................................................................................................................. 137
在半色调区域以 75mm 间隔出现暗线..................................................................................... 137
故障排除.............................................................................................................................................. 138
卡纸/送纸问题................................................................................................................................138
图像质量问题..................................................................................................................................139
8传真问题.......................................................................................................................................... 140
其它问题.......................................................................................................................................... 142
7. 节能
节能.......................................................................................................................................................143
节能模式.......................................................................................................................................... 143
节约用纸.............................................................................................................................................. 145
双面/合并功能效果........................................................................................................................145
暂无下载记录
    暂无商品评价