VIP福利
主页 > 理光 > pn-mf2_fsm_cn_final_维修手册
pn-mf2_fsm_cn_final_维修手册

591 0 未知

pn-mf2_fsm_cn_final_维修手册

  发布时间:2020-04-05 22:05:29

分类 理光

价格:¥10VIP¥0

购买数量: (库存:充足

免登录购买

扫描二维码轻松支付

模板效果图
  • 模板介绍
  • 下载记录
  • 用户评价
分享商品可得佣金【1元】 点击参与
目录
安全注意事项.........................................................................................................................1
重要安全注意事项..............................................................................................................1
激光安全.............................................................................................................................1
符号、缩写和商标..................................................................................................................3
小心、注意事项等..............................................................................................................3
商标....................................................................................................................................4
1. 产品信息
规格.......................................................................................................................................9
部件布局..............................................................................................................................10
机械布局...........................................................................................................................10
方块图..................................................................................................................................12
P-to-P................................................................................................................................13
操作面板卡.......................................................................................................................13
CPU 卡.............................................................................................................................13
针对熟悉先前机型人员的指南..............................................................................................15
2. 安装
安装程序..............................................................................................................................17
3. 定期维护
PM 表...................................................................................................................................19
清洁.....................................................................................................................................20
纸张传送轮.......................................................................................................................20
纸张分离器模块................................................................................................................21
CIS 和平板窗口.................................................................................................................21
前面板按键和盖板............................................................................................................21
4. 更换和调整
关于拆卸的一般注意事项.....................................................................................................23
一般注意事项...................................................................................................................23
更换工作图...........................................................................................................................25
操作面板..............................................................................................................................26
ADF 扫描仪盖板和白色面板.................................................................................................27
白色面板...........................................................................................................................27
ADF 扫描仪盖板...............................................................................................................27
前门和侧盖板.......................................................................................................................31
5前门..................................................................................................................................31
侧盖板 .............................................................................................................................31
ADF 组件..............................................................................................................................33
送稿器组件.......................................................................................................................33
摩擦垫和软木垫................................................................................................................34
内部纸张路径组件............................................................................................................35
上导纸板组件...................................................................................................................37
电机框架...........................................................................................................................38
电机..................................................................................................................................39
扫描路径导板/分析辊/防静电毛刷/ADF 滑块....................................................................39
CPU 板.................................................................................................................................43
扬声器..................................................................................................................................45
扫描仪组件...........................................................................................................................46
平板扫描仪.......................................................................................................................46
扫描仪框架.......................................................................................................................47
CIS...................................................................................................................................49
CIS 扁平电缆....................................................................................................................50
CIS 滑块...........................................................................................................................51
扫描仪电机.......................................................................................................................52
后盖板..................................................................................................................................54
中间框架..............................................................................................................................55
纸盒.....................................................................................................................................56
纸盒、侧栏板、底板和摩擦垫..........................................................................................56
激光单元..............................................................................................................................58
定影区域..............................................................................................................................60
定影单元...........................................................................................................................60
出纸组件...........................................................................................................................61
定影灯和热辊...................................................................................................................61
压辊..................................................................................................................................64
热敏电阻...........................................................................................................................65
热辊分离爪.......................................................................................................................65
恒温器..............................................................................................................................66
送纸.....................................................................................................................................67
6送纸轮..............................................................................................................................67
对位辊..............................................................................................................................68
其它.....................................................................................................................................70
转印辊..............................................................................................................................70
风扇电机...........................................................................................................................70
主电机..............................................................................................................................71
消电灯组件.......................................................................................................................72
PSU(电源单元)................................................................................................................73
5. 系统维护参考
用户模式..............................................................................................................................75
技术模式..............................................................................................................................76
如何进入技术模式............................................................................................................76
安装参数...........................................................................................................................76
配置列表(SOS)............................................................................................................76
管理员功能.......................................................................................................................87
新色粉盒...........................................................................................................................90
固件下载..............................................................................................................................93
通过电脑连接...................................................................................................................93
利用最小化启动进行下载.................................................................................................94
提示..................................................................................................................................94
存储用户参数.......................................................................................................................95
6. 故障排除
卡纸.....................................................................................................................................97
卡纸 1...............................................................................................................................97
卡纸 2.............................................................................................................................100
打印质量............................................................................................................................104
空白复印件.....................................................................................................................104
黑色复印件.....................................................................................................................104
底灰................................................................................................................................105
图像浓度不均匀..............................................................................................................106
黑色垂直线.....................................................................................................................107
黑色水平线.....................................................................................................................108
白色垂直线.....................................................................................................................109
7白色水平线.....................................................................................................................110
黑色点............................................................................................................................111
黑色图像区域中的白色点...............................................................................................112
淡色复印件.....................................................................................................................113
黑色垂直条带.................................................................................................................114
未定影的复印件..............................................................................................................114
双影................................................................................................................................115
打印纸背面的色粉..........................................................................................................115
错误代码............................................................................................................................117
通讯错误代码.................................................................................................................117
一般代码.........................................................................................................................117
索引...................................................................................................................................119
暂无下载记录
    暂无商品评价