VIP福利
主页 > 理光 > 理光200维修手册
理光200维修手册

621 0 未知

理光200维修手册

  发布时间:2020-04-05 22:00:37

分类 理光

价格:¥10VIP¥0

购买数量: (库存:充足

免登录购买

扫描二维码轻松支付

模板效果图
  • 模板介绍
  • 下载记录
  • 用户评价
分享商品可得佣金【1元】 点击参与
目录
安全注意事项.....................................................................................................................1
重要安全注意事项..........................................................................................................1
激光安全 ........................................................................................................................2
符号、缩写和商标 .............................................................................................................3
商标 ...............................................................................................................................3
1. 安装
安装要求.......................................................................................................................... 11
环境 .............................................................................................................................10
机器的水平位...............................................................................................................10
机器空间要求...............................................................................................................10
电源要求 ......................................................................................................................12
安装程序 ......................................................................................................................12
2. 定期维修
定期维修..........................................................................................................................13
用户可更换项目 ...........................................................................................................13
3. 更换和调整
开始之前..........................................................................................................................14
特殊工具..........................................................................................................................15
外部盖板..........................................................................................................................16
后盖板..........................................................................................................................16
操作面板 ......................................................................................................................20
右盖板..........................................................................................................................21
左盖板..........................................................................................................................21
前盖板单元...................................................................................................................22
激光透镜..........................................................................................................................24
警告贴纸位置...............................................................................................................24
激光光学腔体单元........................................................................................................24
AIO 单元.........................................................................................................................29
AIO 卡盒 (一体单元)...................................................................................................29
黑色 AIO 电机 .............................................................................................................29
彩色 AIO 电机 .............................................................................................................32
图像转印..........................................................................................................................34
图像转印皮带单元........................................................................................................34
4 ITB (图像转印皮带) 清洁单元......................................................................................35
搅拌器电机...................................................................................................................36
ITB (图像转印皮带) 接触电机......................................................................................37
ITB (图像转印皮带) 接触传感器 ..................................................................................38
TM (色粉标记) 传感器基座..........................................................................................39
废色粉筒放置传感器 ....................................................................................................40
废色粉溢出传感器........................................................................................................42
纸转印 .............................................................................................................................43
转印单元 ......................................................................................................................43
转印辊..........................................................................................................................43
对位辊..........................................................................................................................45
对位传感器...................................................................................................................46
对位离合器...................................................................................................................46
图像定影..........................................................................................................................48
定影单元 ......................................................................................................................48
定影灯..........................................................................................................................49
传送/定影电机..............................................................................................................50
送纸.................................................................................................................................52
送纸离合器...................................................................................................................52
送纸轮..........................................................................................................................52
分离垫..........................................................................................................................53
纸用完传感器...............................................................................................................54
出纸.................................................................................................................................56
出纸轮..........................................................................................................................56
出纸传感器.................................................................................................................57
电气部件..........................................................................................................................59
控制器板 ......................................................................................................................59
EGB (引擎板)...............................................................................................................62
FCU (G183/G184)...................................................................................................65
互锁开关 ......................................................................................................................66
定影风扇电机...............................................................................................................67
LSU 风扇电机 .............................................................................................................67
ID 芯片板 ....................................................................................................................68
5 PSU .............................................................................................................................69
高压电源板...................................................................................................................71
/湿度传感器..............................................................................................................72
双面电机 (双面模式)....................................................................................................72
扬声器 (G183/G184)...............................................................................................73
EEPROM.....................................................................................................................74
ADF.................................................................................................................................78
ADF 单元 .....................................................................................................................78
原稿纸盘 ......................................................................................................................79
ADF 送稿单元 .............................................................................................................80
ADF 分稿垫.................................................................................................................80
ADF 前盖板.................................................................................................................81
ADF 后盖板.................................................................................................................82
ADF 盖板 .....................................................................................................................82
ADF 电机 .....................................................................................................................83
原稿放置传感器 ...........................................................................................................84
ADF 盖板开启传感器...................................................................................................85
ADF 送稿传感器..........................................................................................................85
ADF 驱动板.................................................................................................................86
扫描仪 .............................................................................................................................88
扫描架单元...................................................................................................................88
扫描架顶盖板...............................................................................................................90
扫描车架单元...............................................................................................................91
曝光灯..........................................................................................................................93
灯镇流器板...................................................................................................................94
扫描仪电机...................................................................................................................95
4. 故障诊断
出错代码..........................................................................................................................97
概述 .............................................................................................................................97
出错代码列表...............................................................................................................97
维修呼叫条件.................................................................................................................101
摘要 ...........................................................................................................................101
引擎 SC.....................................................................................................................101
6 控制器 SC.................................................................................................................109
图像问题.........................................................................................................................111
概述 ............................................................................................................................111
图像问题 .....................................................................................................................111
5. 维修表
维修程序........................................................................................................................ 113
概述 ........................................................................................................................... 113
智能组织监视器 (打印机机型)....................................................................................... 114
概述 ........................................................................................................................... 114
打印驱动程序的安装 (USB 连接).............................................................................. 114
进入打印机配置 ......................................................................................................... 114
打印机配置菜单列表 .................................................................................................. 116
维修菜单 (MF 机型) .....................................................................................................139
概述 ...........................................................................................................................139
维护模式菜单.............................................................................................................139
传真维修测试菜单......................................................................................................149
固件更新........................................................................................................................151
打印机机型.................................................................................................................151
MF 机型 ....................................................................................................................155
引导装入程序固件......................................................................................................158
6. 详细部分说明
机器概述........................................................................................................................159
部件布局 ....................................................................................................................159
纸路 ...........................................................................................................................160
驱动布局 ....................................................................................................................161
电七部件布局.............................................................................................................162
板结构........................................................................................................................165
打印过程 ....................................................................................................................167
过程控制........................................................................................................................169
概述 ...........................................................................................................................169
过程控制流程.............................................................................................................169
过程控制自检.............................................................................................................170
激光曝光........................................................................................................................173
7 概述 ...........................................................................................................................173
光路 ...........................................................................................................................174
LD 安全开关..............................................................................................................175
MUSIC (反射镜单元歪斜和间隔修正).........................................................................176
AIO (一体) 单元 ............................................................................................................177
概述 ...........................................................................................................................177
驱动 ...........................................................................................................................178
OPC 充电和清洁.......................................................................................................179
OPC 废色粉的收集 ....................................................................................................180
色粉混合和传送 .........................................................................................................180
显影机构 ....................................................................................................................181
色粉接近用完和用完检测 ...........................................................................................181
送纸...............................................................................................................................183
概述 ...........................................................................................................................183
驱动和纸用完的检测 ..................................................................................................184
纸盘提升 ....................................................................................................................185
手动送纸 ....................................................................................................................186
双面 (G167/G183/G184 ) .....................................................................................187
图像转印........................................................................................................................188
概述 ...........................................................................................................................188
驱动和转印皮带辊偏压...............................................................................................189
转印皮带接触.............................................................................................................189
ITB (图像转印皮带) 清洁单元....................................................................................190
转印辊概述.................................................................................................................191
纸转印和放电.............................................................................................................192
废色粉筒 ....................................................................................................................193
定影和出纸 ....................................................................................................................194
概述 ...........................................................................................................................194
驱动 ...........................................................................................................................195
压力释放机构.............................................................................................................196
温度控制 ....................................................................................................................197
控制器 ...........................................................................................................................200
概述 ...........................................................................................................................200
8 ADF...............................................................................................................................204
概述 ..........................................................................................................................204
纸路 ...........................................................................................................................204
时序图........................................................................................................................205
扫描仪 ...........................................................................................................................207
概述 ...........................................................................................................................207
驱动 ...........................................................................................................................207
7. 规格
一般规格........................................................................................................................209
打印机机型.................................................................................................................209
MF 机型 .................................................................................................................... 211
选件 ...........................................................................................................................217
支持的纸尺寸.................................................................................................................218
机器配置........................................................................................................................220
打印机机型 (G165/G166/G167) ................................................................................220
MF 机型 (G181/G183/G184)....................................................................................221
暂无下载记录
    暂无商品评价