VIP福利
主页 > 理光 > 理光SP200/210/220现场维修手册
理光SP200/210/220现场维修手册

657 1 未知

理光SP200/210/220现场维修手册

  发布时间:2020-04-05 21:37:53

分类 理光

价格:¥10VIP¥0

购买数量: (库存:充足

免登录购买

扫描二维码轻松支付

模板效果图
  • 模板介绍
  • 下载记录
  • 用户评价
分享商品可得佣金【1元】 点击参与
目录
符号、术语................................................................................................................................................1
惯例........................................................................................................................................................1
重要安全注意事项...................................................................................................................................4
警告、注意、注...................................................................................................................................4
一般安全说明....................................................................................................................................... 4
客户工程师的职责...............................................................................................................................5
安装和维护之前...................................................................................................................................5
维护期间................................................................................................................................................6
安装和维修之后...................................................................................................................................7
色粉的特殊安全说明...........................................................................................................................8
机器的安全说明...................................................................................................................................9
激光安全.............................................................................................................................................11
商标..................................................................................................................................................... 11
1. 产品信息
产品系列对比.........................................................................................................................................17
OP-P1/MF1..................................................................................................................................... 17
OP-P2/MF2..................................................................................................................................... 20
布局......................................................................................................................................................... 26
AIO......................................................................................................................................................26
纸张路径布局.....................................................................................................................................27
驱动布局.............................................................................................................................................28
图像写入.............................................................................................................................................29
2. 安装
安装要求.................................................................................................................................................31
安装步骤.............................................................................................................................................31
环境..................................................................................................................................................... 31
电源要求.............................................................................................................................................32
空间要求.............................................................................................................................................32
移动机器.............................................................................................................................................33
3. 定期维护
PM 部件..................................................................................................................................................35
4. 更换和调整
开始之前.................................................................................................................................................37
12注意事项.............................................................................................................................................37
专用工具.............................................................................................................................................37
外盖、扫描仪、ADF............................................................................................................................38
打印机外盖.........................................................................................................................................38
MF 压板盖、平板扫描仪、ADF....................................................................................................43
操作面板.................................................................................................................................................51
打印机操作面板................................................................................................................................ 51
OP-MF1 三合一操作面板...............................................................................................................51
OP-MF1 四合一/OP-MF2 操作面板...........................................................................................53
激光单元.................................................................................................................................................55
拆除激光单元.....................................................................................................................................55
更换激光单元之后............................................................................................................................ 56
纸张路径.................................................................................................................................................57
进纸辊.................................................................................................................................................57
摩擦垫.................................................................................................................................................59
纸张传送轮.........................................................................................................................................60
图像转印辊.........................................................................................................................................62
出纸辊单元.........................................................................................................................................64
定影出纸轮.........................................................................................................................................65
传感器..................................................................................................................................................... 67
对位传感器.........................................................................................................................................67
纸张用完传感器................................................................................................................................ 68
手送放置传感器................................................................................................................................ 68
出纸传感器.........................................................................................................................................69
主电机..................................................................................................................................................... 70
拆除主电机.........................................................................................................................................70
重新安装主电机................................................................................................................................ 71
离合器..................................................................................................................................................... 72
送纸离合器.........................................................................................................................................72
开关......................................................................................................................................................... 73
前门开关.............................................................................................................................................73
互锁开关.............................................................................................................................................74
定影单元.................................................................................................................................................75
13分离定影单元.....................................................................................................................................75
压辊..................................................................................................................................................... 78
热辊、定影灯.....................................................................................................................................79
恒温器.................................................................................................................................................80
热敏电阻 ............................................................................................................................................81
接地板.................................................................................................................................................82
板子......................................................................................................................................................... 83
SFP 主板............................................................................................................................................83
三合一 MF 主板................................................................................................................................ 83
四合一 MF 主板................................................................................................................................ 84
更换主板之后.....................................................................................................................................85
四合一 MF 传真板............................................................................................................................85
四合一 MF 传真扬声器....................................................................................................................86
PSU.....................................................................................................................................................86
H.V.P.P...............................................................................................................................................88
OP-P1/MF1 Wi-Fi 模块................................................................................................................ 90
OP-P2/MF2 Wi-Fi PCB................................................................................................................91
扫描仪单元.............................................................................................................................................93
ADF.........................................................................................................................................................94
ADF 摩擦块组件...............................................................................................................................94
重新充填 AIO.........................................................................................................................................95
开始之前.............................................................................................................................................95
所需工具.............................................................................................................................................95
重新充填步骤.....................................................................................................................................96
四合一 MF:重新充填后..............................................................................................................100
5. 维护参考
固件更新.............................................................................................................................................. 101
检查机器固件版本..........................................................................................................................104
OP-P1/MF1 固件更新程序.........................................................................................................104
OP-P2/MF2 固件更新程序.........................................................................................................105
维修表...................................................................................................................................................107
OP-P1/MF1 维修模式.................................................................................................................107
OP-P2/MF2 维修模式.................................................................................................................113
14传真维护(仅四合一 MF)..........................................................................................................119
传真维修测试菜单(仅四合一 MF).........................................................................................124
报告.......................................................................................................................................................126
配置页&维护页(仅 OP-P2/MF2).........................................................................................126
其他报告.......................................................................................................................................... 126
测试页.............................................................................................................................................. 127
测试图案打印(仅 OP-P2/MF2)............................................................................................127
6. 故障排除
维修呼叫.............................................................................................................................................. 129
概述...................................................................................................................................................129
SC 表................................................................................................................................................129
图像问题.............................................................................................................................................. 136
概述...................................................................................................................................................136
图像质量问题..................................................................................................................................137
卡纸/送纸问题................................................................................................................................138
其它问题.......................................................................................................................................... 139
7. 节能
节能.......................................................................................................................................................141
节能模式..........................................................................................................................................141
节约用纸.............................................................................................................................................. 143
双面/合并功能效果........................................................................................................................143

用户:免登录购买 理光SP200/210/220现场维修手册
2021-05-27 13:37:48

    暂无商品评价