VIP福利
主页 > 京瓷 > 京瓷KM-3035/4035/5035维修手册
京瓷KM-3035/4035/5035维修手册

1646 0 未知

京瓷KM-3035/4035/5035维修手册

  发布时间:

分类 京瓷

价格:¥20VIP¥0

购买数量: (库存:充足

免登录购买

扫描二维码轻松支付

模板效果图
  • 模板介绍
  • 下载记录
  • 用户评价
分享商品可得佣金【2元】 点击参与

京瓷KM-3035/4035/5035维修手册

目录
1-1 规格
1-1-1 规格........................................................................................................................................ 1-1-1
1-1-2 部件名称及其功能.................................................................................................................... 1-1-3
(1) 复印机............................................................................................................................... 1-1-3
(2) 操作面板............................................................................................................................ 1-1-4
1-1-3 机器剖面图............................................................................................................................. 1-1-5
1-1-4 驱动系统................................................................................................................................. 1-1-6
(1) 驱动系统 1(驱动电机和出纸电机驱动系统) ........................................................................ 1-1-6
(2) 驱动系统 2(供纸电机驱动系统) ........................................................................................ 1-1-7
(3) 驱动系统 3(双面部) ........................................................................................................ 1-1-8
1-2 操作注意事项
1-2-1 感光鼓.................................................................................................................................... 1-2-1
1-2-2 墨粉....................................................................................................................................... 1-2-1
1-2-3 安装环境................................................................................................................................. 1-2-1
1-3 安装
1-3-1 打开机器包装和安装................................................................................................................. 1-3-1
(1) 安装步骤............................................................................................................................ 1-3-1
1-3-2 设定初始复印模式.................................................................................................................... 1-3-8
1-3-3 安装钥匙计数器(选购件) ....................................................................................................... 1-3-9
1-3-4 安装纸盒加热器(选购件) ...................................................................................................... 1-3-11
1-3-5 安装供纸盒(选购件) ........................................................................................................... 1-3-13
1-3-6 安装 3000 张大容量纸盒(选购件) ........................................................................................ 1-3-17
1-3-7 安装小册子装订机/换向装置(选购件) ................................................................................. 1-3-22
1-3-8 安装页式原稿送稿器(选购件) .............................................................................................. 1-3-33
1-3-9 安装打印系统(选购件) ........................................................................................................ 1-3-34
1-3-10 安装扫描系统(选购件) ........................................................................................................ 1-3-36
1-3-11 安装内置装订器(选购件) ..................................................................................................... 1-3-39
1-3-12 安装作业分离器(选购件) ..................................................................................................... 1-3-45
1-3-13 安装传真系统(选购件) ........................................................................................................ 1-3-48
1-3-14 安装硬盘(选购件)............................................................................................................... 1-3-56
1-3-15 安装 1000 页装订器(选购件) .............................................................................................. 1-3-58
1-3-16 安装 3000 页装订器(选购件) .............................................................................................. 1-3-63
1-4 保养模式
1-4-1 复印机部门管理....................................................................................................................... 1-4-1
(1) 使用复印机部门管理模式..................................................................................................... 1-4-1
(2) 设定部门管理项目............................................................................................................... 1-4-2
(3) 复印初始设定..................................................................................................................... 1-4-3
(4) 机器初始设定..................................................................................................................... 1-4-6
(5) 手送纸盘设定..................................................................................................................... 1-4-7
(6) 原稿尺寸登录..................................................................................................................... 1-4-7
(7) 用户调整............................................................................................................................ 1-4-8
(8) 检查总计数与打印计数报告.................................................................................................. 1-4-8
(9) 文件管理初始设定............................................................................................................... 1-4-8
(10) 硬盘管理............................................................................................................................ 1-4-8
(11) 打印状态报告..................................................................................................................... 1-4-8
(12) 语言切换功能..................................................................................................................... 1-4-8
1-4-2 保养模式................................................................................................................................. 1-4-9
(1) 执行保养项目..................................................................................................................... 1-4-9
(2) 保养模式项目列表............................................................................................................. 1-4-10
(3) 保养模式项目内容............................................................................................................. 1-4-14
1-5 故障排除
1-5-1 供纸错误检测.......................................................................................................................... 1-5-1
(1) 供纸错误显示..................................................................................................................... 1-5-1
(2) 供纸错误检测条件............................................................................................................... 1-5-2
(3) 供纸错误............................................................................................................................ 1-5-9
1-5-2 自诊断.................................................................................................................................. 1-5-20
(1) 自诊断功能...................................................................................................................... 1-5-20
(2) 自诊断代码...................................................................................................................... 1-5-21
1-5-3 成像故障............................................................................................................................... 1-5-37
(1) 无图像出现(全白) ......................................................................................................... 1-5-38
(2) 无图像出现(全黑) ......................................................................................................... 1-5-39
(3) 图像太淡.......................................................................................................................... 1-5-40
(4) 可见底色.......................................................................................................................... 1-5-40
(5) 白线呈纵向出现................................................................................................................ 1-5-40
(6) 黑线呈纵向出现................................................................................................................ 1-5-41
(7) 黑线呈横向出现................................................................................................................ 1-5-41
(8) 复印件图像的一侧比另一侧浓............................................................................................ 1-5-41
(9) 图像上出现黑点................................................................................................................ 1-5-42
(10) 图像模糊.......................................................................................................................... 1-5-42
(11) 图像前端始终未与原稿对齐................................................................................................ 1-5-42
(12) 图像前端偶尔未与原稿对齐................................................................................................ 1-5-43
(13) 纸张折皱.......................................................................................................................... 1-5-43
(14) 发生偏移.......................................................................................................................... 1-5-43
(15) 图像部分缺损................................................................................................................... 1-5-44
(16) 定影不良.......................................................................................................................... 1-5-44
(17) 图像焦距不良................................................................................................................... 1-5-44
(18) 图像中心与原稿中心未对齐................................................................................................ 1-5-45
(19) 图像不是方形................................................................................................................... 1-5-45
1-5-4 电气故障............................................................................................................................... 1-5-46
(1) 电源开关打开时机器不工作................................................................................................ 1-5-46
(2) 驱动电机不工作(C2000) ............................................................................................... 1-5-46
(3) 供纸电机不工作(C2500) ............................................................................................... 1-5-46
(4) 出纸电机不工作................................................................................................................ 1-5-46
(5) 上部提升电机不工作(C1010) ......................................................................................... 1-5-47
(6) 下部提升电机不工作(C1020) ......................................................................................... 1-5-47
(7) 扫描电机不工作................................................................................................................ 1-5-47
(8) 冷却风扇电机 1 不工作...................................................................................................... 1-5-47
(9) 冷却风扇电机 2 不工作..................................................................................................... 1-5-47
(10) 冷却风扇电机 3 不工作..................................................................................................... 1-5-47
(11) 冷却风扇电机 4 不工作..................................................................................................... 1-5-47
(12) 冷却风扇电机 5 不工作..................................................................................................... 1-5-48
(13) 冷却风扇电机 6 不工作..................................................................................................... 1-5-48
(14) 冷却风扇电机 7 不工作..................................................................................................... 1-5-48
(15) 上部预搓纸离合器不工作................................................................................................... 1-5-48
(16) 下部预搓纸离合器不工作................................................................................................... 1-5-48
(17) 供纸离合器 1 不工作......................................................................................................... 1-5-48
(18) 供纸离合器 2 不工作......................................................................................................... 1-5-48
(19) 供纸离合器 3 不工作......................................................................................................... 1-5-49
(20) 手送纸盘预搓纸离合器不工作............................................................................................ 1-5-49
(21) 手送纸盘供纸离合器不工作................................................................................................ 1-5-49
(22) 对位离合器不工作............................................................................................................. 1-5-49
(23) 双面供纸离合器不工作...................................................................................................... 1-5-49
(24) 换向供纸电磁铁不工作...................................................................................................... 1-5-49
(25) 供粉电磁铁不工作............................................................................................................. 1-5-50
(26) 消电灯打不开................................................................................................................... 1-5-50
(27) 曝光灯打不开................................................................................................................... 1-5-50
(28) 曝光灯不能关闭................................................................................................................ 1-5-50
(29) 定影加热器不能打开(C6000) ........................................................................................ 1-5-50
(30) 定影加热器不能关闭......................................................................................................... 1-5-50
(31) 不执行主充电操作............................................................................................................. 1-5-50
(32) 不执行转印辊充电操作...................................................................................................... 1-5-51
(33) 无显影偏压输出................................................................................................................ 1-5-51
(34) 原稿尺寸未被检测到......................................................................................................... 1-5-51
(35) 不能正确检测原稿尺寸...................................................................................................... 1-5-51
(36) 触摸面板按键不工作......................................................................................................... 1-5-51
(37) 当上部纸盒中有纸时,显示要求装入纸张的信息................................................................... 1-5-51
(38) 当下部纸盒中有纸时,显示要求装入纸张的信息................................................................... 1-5-51
(39) 当手送纸盘中有纸时,显示要求装入纸张的信息................................................................... 1-5-51
(40) 上部纸盒中的纸张尺寸未正确显示...................................................................................... 1-5-52
(41) 下部纸盒中的纸张尺寸未正确显示...................................................................................... 1-5-52
(42) 手送纸盘中纸张的打印宽度未正确检测................................................................................ 1-5-52
(43) 电源开关打开时,显示供纸部、纸张传输部或定影部卡纸...................................................... 1-5-53
(44) 当关闭前盖板和侧盖板后,显示要求关闭盖板的信息............................................................ 1-5-53
(45) 其它................................................................................................................................ 1-5-53
1-5-5 机械故障............................................................................................................................... 1-5-54
(1) 无预搓纸.......................................................................................................................... 1-5-54
(2) 无对位搓纸...................................................................................................................... 1-5-54
(3) 供纸歪斜.......................................................................................................................... 1-5-54
(4) 扫描仪不移动................................................................................................................... 1-5-54
(5) 一次多张供纸................................................................................................................... 1-5-54
(6) 卡纸................................................................................................................................ 1-5-54
(7) 墨粉洒落在纸张传输路径上................................................................................................ 1-5-55
(8) 有异常噪音...................................................................................................................... 1-5-55
1-6 装配与拆卸
1-6-1 装配与拆卸时注意事项............................................................................................................. 1-6-1
(1) 注意事项............................................................................................................................ 1-6-1
(2) 运行保养项目..................................................................................................................... 1-6-2
1-6-2 供纸部.................................................................................................................................... 1-6-3
(1) 拆卸与重新安装预搓纸轮、供纸搓纸轮和分离轮..................................................................... 1-6-3
(2) 拆卸与重新安装手送分离轮、手送供纸搓纸轮和手送预搓纸轮................................................. 1-6-5
(3) 更换辊和离合器后的调节................................................................................................... 1-6-10
(3-1) 调节图像打印的前端对位........................................................................................... 1-6-10
(3-2) 调节存储图像打印的前端对位..................................................................................... 1-6-11
(3-3) 调节图像打印的中线................................................................................................. 1-6-12
(3-4) 调节打印的预留装订边.............................................................................................. 1-6-13
(3-5) 调节纸张的松紧度..................................................................................................... 1-6-14
1-6-3 光学部.................................................................................................................................. 1-6-15
(1) 拆卸与重新安装曝光灯...................................................................................................... 1-6-15
(2) 拆卸与重新安装扫描导线................................................................................................... 1-6-16
(2-1) 拆下扫描导线........................................................................................................... 1-6-16
(2-2) 重新安装扫描导线..................................................................................................... 1-6-17
(3) 拆卸与重新安装激光扫描装置............................................................................................ 1-6-20
(4) 调节激光扫描装置的斜度(参考) ...................................................................................... 1-6-22
(5) 拆卸与重新安装 ISU(参考) ............................................................................................ 1-6-23
(6) 调节 ISU 的位置(参考) .................................................................................................. 1-6-25
(7) 调节纵向方块(参考) ...................................................................................................... 1-6-26
(8) 调节主扫描方向的扫描放大倍率......................................................................................... 1-6-27
(9) 调节辅助扫描方向的扫描放大倍率...................................................................................... 1-6-28
(10) 调节扫描前端对位............................................................................................................. 1-6-29
(11) 调节扫描中线................................................................................................................... 1-6-30
(12) 调节稿台玻璃原稿扫描预留装订边...................................................................................... 1-6-31
1-6-4 感光鼓部............................................................................................................................... 1-6-32
(1) 拆卸与重新安装感光鼓组件................................................................................................ 1-6-32
(2) 拆卸与重新安装主充电器组件............................................................................................ 1-6-32
(3) 拆卸与重新安装感光鼓分离爪组件...................................................................................... 1-6-33
1-6-5 显影部.................................................................................................................................. 1-6-34
(1) 拆卸与重新安装显影部...................................................................................................... 1-6-34
1-6-6 转印部.................................................................................................................................. 1-6-35
(1) 拆卸与重新安装转印辊组件................................................................................................ 1-6-35
1-6-7 定影部.................................................................................................................................. 1-6-36
(1) 拆卸与重新安装定影装置................................................................................................... 1-6-36
(2) 拆卸与重新安装热辊分离爪................................................................................................ 1-6-36
(3) 拆卸与重新安装压辊......................................................................................................... 1-6-37
(4) 拆卸与重新安装定影加热器 M 和 S .................................................................................... 1-6-38
(5) 拆卸与重新安装热辊......................................................................................................... 1-6-39
(6) 拆卸与重新安装定影装置热敏电阻 1 和 2 ............................................................................ 1-6-40
1-7 电路板更换需要
1-7-1 升级主控板固件....................................................................................................................... 1-7-1
1-7-2 自由调节可变电阻(VR) ......................................................................................................... 1-7-2
1-7-3 主控板更换备注....................................................................................................................... 1-7-2
1-7-4 升级打印卡固件....................................................................................................................... 1-7-3
2-1 机械结构
2-1-1 供纸部.................................................................................................................................... 2-1-1
2-1-2 主充电部................................................................................................................................. 2-1-5
2-1-3 光学部.................................................................................................................................... 2-1-7
(1) 原稿扫描............................................................................................................................ 2-1-8
(2) 图像打印............................................................................................................................ 2-1-9
2-1-4 显影部.................................................................................................................................. 2-1-12
(1) 形成磁刷.......................................................................................................................... 2-1-13
(2) 计算绝对湿度................................................................................................................... 2-1-14
(3) 单组份显影系统................................................................................................................ 2-1-15
2-1-5 转印部和分离部..................................................................................................................... 2-1-17
2-1-6 清洁部和消电部..................................................................................................................... 2-1-19
2-1-7 定影部.................................................................................................................................. 2-1-20
2-1-8 出纸部和换向部..................................................................................................................... 2-1-22
2-1-9 双面部.................................................................................................................................. 2-1-24
(1) 双面复印下的纸张传输操作................................................................................................ 2-1-25
2-2 电气部件分布图
2-2-1 电气部件分布.......................................................................................................................... 2-2-1
(1) 印刷电路板........................................................................................................................ 2-2-1
(2) 开关和传感器..................................................................................................................... 2-2-2
(3) 电机.................................................................................................................................. 2-2-4
(4) 其他电气部件..................................................................................................................... 2-2-5
2-3 操作印刷电路板
2-3-1 电源板.................................................................................................................................... 2-3-1
2-3-2 主控板.................................................................................................................................... 2-3-5
2-3-3 操作面板............................................................................................................................... 2-3-17
2-3-4 扫描驱动板........................................................................................................................... 2-3-22
2-3-5 CCD 电路板......................................................................................................................... 2-3-25
2-4 附录
时序图 1 ........................................................................................................................................... 2-4-1
时序图 2 .......................................................................................................................................... 2-4-2
时序图 3 .......................................................................................................................................... 2-4-3
时序图 4 .......................................................................................................................................... 2-4-4
时序图 5 .......................................................................................................................................... 2-4-5
时序图 6 .......................................................................................................................................... 2-4-6
时序图 7 .......................................................................................................................................... 2-4-7
时序图 8 .......................................................................................................................................... 2-4-8
时序图 9 .......................................................................................................................................... 2-4-9
时序图 10 ....................................................................................................................................... 2-4-10
时序图 11 ....................................................................................................................................... 2-4-11
图像调节步骤表.............................................................................................................................. 2-4-12
保养部件列表................................................................................................................................. 2-4-15
定期保养步骤................................................................................................................................. 2-4-16
附带的选购设备部件列表................................................................................................................. 2-4-18
总接线图........................................................................................................................................ 2-4-20

暂无下载记录
    暂无商品评价