VIP福利
主页 > 京瓷 > 京瓷KM1635_2035维修手册中文版
京瓷KM1635_2035维修手册中文版

1680 0 未知

京瓷KM1635_2035维修手册中文版

  发布时间:

分类 京瓷

价格:¥20VIP¥0

购买数量: (库存:充足

免登录购买

扫描二维码轻松支付

模板效果图
  • 模板介绍
  • 下载记录
  • 用户评价
分享商品可得佣金【2元】 点击参与

京瓷KM1635_2035维修手册中文版

目录
1-1 规格
1-1-1 规格...........................................................................................................................................................................1-1-1
1-1-2 部件名称...................................................................................................................................................................1-1-3
(1) 复印机................................................................................................................................................................1-1-3
(2) 操作面板............................................................................................................................................................1-1-4
1-1-3 机器剖面图...............................................................................................................................................................1-1-5
1-2 安装
1-2-1 安装环境...................................................................................................................................................................1-2-1
1-2-2 打开机器包装和安装...............................................................................................................................................1-2-2
(1) 安装步骤............................................................................................................................................................1-2-2
1-2-3 设定初始复印模式...................................................................................................................................................1-2-6
1-2-4 安装纸盒加热器(选购件)...................................................................................................................................1-2-7
1-2-5 安装密钥计数器(选购件).................................................................................................................................1-2-10
1-3 保养模式
1-3-1 保养模式...................................................................................................................................................................1-3-1
(1) 执行保养项目....................................................................................................................................................1-3-1
(2) 保养模式项目列表............................................................................................................................................1-3-2
(3) 保养模式项目内容............................................................................................................................................1-3-5
1-3-2 复印机部门管理.....................................................................................................................................................1-3-62
(1) 使用复印机部门管理模式..............................................................................................................................1-3-62
(2) 部门管理..........................................................................................................................................................1-3-63
(3) 初始设定..........................................................................................................................................................1-3-63
1-4 故障排除
1-4-1 供纸错误检测...........................................................................................................................................................1-4-1
(1) 供纸错误指示....................................................................................................................................................1-4-1
(2) 供纸错误检测条件............................................................................................................................................1-4-2
(3) 供纸错误............................................................................................................................................................1-4-6
1-4-2 自诊断.....................................................................................................................................................................1-4-15
(1) 自诊断功能......................................................................................................................................................1-4-15
(2) 自诊断代码......................................................................................................................................................1-4-15
1-4-3 成像问题.................................................................................................................................................................1-4-21
(1) 无图像(全白)..............................................................................................................................................1-4-22
(2) 无图像(全黑)..............................................................................................................................................1-4-22
(3) 图像太淡..........................................................................................................................................................1-4-23
(4) 可见底色..........................................................................................................................................................1-4-23
(5) 白线呈纵向出现..............................................................................................................................................1-4-23
(6) 黑线呈纵向出现..............................................................................................................................................1-4-23
(7) 黑线呈横向出现..............................................................................................................................................1-4-24
(8) 复印图像的一侧比另一侧浓..........................................................................................................................1-4-24
(9) 图像上出现黑点..............................................................................................................................................1-4-24
(10) 图像上出现黑点..............................................................................................................................................1-4-24
(11) 图像前端始终未与原稿对齐..........................................................................................................................1-4-25
(12) 图像前端偶尔未与原稿对齐..........................................................................................................................1-4-25
(13) 纸张褶皱..........................................................................................................................................................1-4-25
(14) 出现偏差..........................................................................................................................................................1-4-25
(15) 图像部分缺损..................................................................................................................................................1-4-26
(16) 定影不佳..........................................................................................................................................................1-4-26
(17) 图像焦距不良..................................................................................................................................................1-4-26
(18) 图像中心与原稿中心未对齐..........................................................................................................................1-4-26
1-4-4 电气故障.................................................................................................................................................................1-4-27
1-4-5 机械问题.................................................................................................................................................................1-4-30
1-5 装配与拆卸
1-5-1 装配与拆卸注意事项...............................................................................................................................................1-5-1
(1) 注意事项............................................................................................................................................................1-5-1
(2) 感光鼓................................................................................................................................................................1-5-1
(3) 墨粉....................................................................................................................................................................1-5-1
(4) 运行保养项目....................................................................................................................................................1-5-2
1-5-2 供纸部.......................................................................................................................................................................1-5-3
(1) 拆卸与重新安装分离轮....................................................................................................................................1-5-3
(2) 拆卸与重新安装预搓纸轮和供纸搓纸轮........................................................................................................1-5-5
(3) 拆卸与重新安装纸张传输装置........................................................................................................................1-5-7
(4) 拆卸与重新安装 MP 供纸搓纸轮和 MP 阻尼块.............................................................................................1-5-9
(5) 拆卸与重新安装左对位辊..............................................................................................................................1-5-11
(6) 拆卸与重新安装对位清洁器..........................................................................................................................1-5-11
1-5-3 光学部.....................................................................................................................................................................1-5-12
(1) 拆卸与重新安装曝光灯..................................................................................................................................1-5-12
(2) 拆卸与重新安装扫描仪导线..........................................................................................................................1-5-13
(2-1) 拆下扫描仪导线......................................................................................................................................1-5-13
(2-2) 安装扫描仪导线......................................................................................................................................1-5-15
(3) 拆卸与重新安装 ISU (参考).......................................................................................................................1-5-18
(4) 拆卸与重新安装激光扫描仪装置..................................................................................................................1-5-19
(5) 调节纵向方块(参考)..................................................................................................................................1-5-22
1-5-4 感光鼓部.................................................................................................................................................................1-5-23
(1) 拆卸与重新安装感光鼓单元..........................................................................................................................1-5-23
(2) 拆卸与重新安装感光鼓分离爪......................................................................................................................1-5-24
(3) 拆卸与重新安装主充电单元..........................................................................................................................1-5-25
1-5-5 显影部.....................................................................................................................................................................1-5-26
(1) 拆卸与重新安装显影单元..............................................................................................................................1-5-26
1-5-6 转印部.....................................................................................................................................................................1-5-27
(1) 拆卸与重新安装转印辊..................................................................................................................................1-5-27
1-5-7 定影部.....................................................................................................................................................................1-5-28
(1) 拆卸与重新安装定影单元..............................................................................................................................1-5-28
(2) 拆卸与重新安装压辊......................................................................................................................................1-5-30
(3) 拆卸与重新安装定影灯 M 和 S......................................................................................................................1-5-31
(4) 拆卸与重新安装热辊分离爪..........................................................................................................................1-5-32
(5) 拆卸与重新安装热辊......................................................................................................................................1-5-33
(6) 拆卸与重新安装定影恒温器..........................................................................................................................1-5-34
(7) 拆卸与重新安装定影热敏电阻......................................................................................................................1-5-34
(8) 调节定影单元的高度(调节横向方块)......................................................................................................1-5-35
1-6 电路板更换需要
1-6-1 升级主控板固件.......................................................................................................................................................1-6-1
1-6-2 自由调节可变电阻(VR).....................................................................................................................................1-6-2
1-6-3 电路板更换备注.......................................................................................................................................................1-6-2
1-6-4 下载打印系统固件...................................................................................................................................................1-6-2
2-1 机械结构
2-1-1 供纸部.......................................................................................................................................................................2-1-1
2-1-2 光学部.......................................................................................................................................................................2-1-3
(1) 原稿扫描............................................................................................................................................................2-1-4
(2) 图像打印............................................................................................................................................................2-1-5
2-1-3 感光鼓部...................................................................................................................................................................2-1-7
2-1-4 显影部.......................................................................................................................................................................2-1-8
(1) 形成磁刷............................................................................................................................................................2-1-9
(2) 单组份显影系统..............................................................................................................................................2-1-10
(3) 预热老化..........................................................................................................................................................2-1-11
2-1-5 转印部和分离部.....................................................................................................................................................2-1-12
2-1-6 定影部.....................................................................................................................................................................2-1-13
2-1-7 出纸和换向部.........................................................................................................................................................2-1-14
2-1-8 双面部.....................................................................................................................................................................2-1-15
(1) 双面复印下的纸张传输操作..........................................................................................................................2-1-16
2-2 电气部件分布图
2-2-1 电气部件分布图.......................................................................................................................................................2-2-1
(1) 电路板................................................................................................................................................................2-2-1
(2) 开关和传感器....................................................................................................................................................2-2-2
(3) 电机....................................................................................................................................................................2-2-3
(4) 其他电气部件....................................................................................................................................................2-2-4
2-3 操作电路板
2-3-1 电源电路板...............................................................................................................................................................2-3-1
2-3-2 主控板.......................................................................................................................................................................2-3-4
2-3-3 驱动板.......................................................................................................................................................................2-3-8
2-3-4 操作单元电路板.....................................................................................................................................................2-3-14
2-3-5 CCD 电路板............................................................................................................................................................2-3-17
2-4 附录
时序图 1 ...................................................................................................................................................................2-4-1
时序图 2 ...................................................................................................................................................................2-4-2
时序图 3 ...................................................................................................................................................................2-4-3
时序图 4 ...................................................................................................................................................................2-4-4
保养部件列表...........................................................................................................................................................2-4-5
定期保养步骤...........................................................................................................................................................2-4-6
图像调节步骤图表...................................................................................................................................................2-4-8
总接线图.................................................................................................................................................................2-4-10

暂无下载记录
    暂无商品评价