VIP福利
主页 > 京瓷 > 京瓷KYOCERA FS-1040_1060DN 维修手册中文版
京瓷KYOCERA FS-1040_1060DN 维修手册中文版

1965 0 未知

京瓷KYOCERA FS-1040_1060DN 维修手册中文版

  发布时间:

分类 京瓷

价格:¥20VIP¥0

购买数量: (库存:充足

免登录购买

扫描二维码轻松支付

模板效果图
  • 模板介绍
  • 下载记录
  • 用户评价
分享商品可得佣金【2元】 点击参与

京瓷KYOCERA FS-1040_1060DN 维修手册中文版

FS-1040
FS-1060DN
如果更换的电池类型不正确,则存在爆炸的危险。请根据法规处理废电池。
将此种废电池丢弃至城市废物流中是违法的。关于如何妥善处理废电池,请遵循当地的固体
废弃物法规。
本手册中的产品标记
为方便使用本维修手册,产品按照 A4 模式下的打印速度进行区分。
目录
1-1 规格
1-1-1 规格....................................................................................................................................................... 1-1-1
1-1-2 部件名称............................................................................................................................................... 1-1-3
(1) 机器................................................................................................................................................. 1-1-3
(2) 操作面板......................................................................................................................................... 1-1-4
1-1-3 机器剖面图........................................................................................................................................... 1-1-5
(1) 20/21 ppm 机型............................................................................................................................... 1-1-5
(2) 25/26 ppm 机型............................................................................................................................... 1-1-6
1-2 安装
1-2-1 安装环境............................................................................................................................................... 1-2-1
1-2-2 开箱和安装........................................................................................................................................... 1-2-2
(1) 安装步骤......................................................................................................................................... 1-2-2
1-3 保养模式
1-3-1 保养模式............................................................................................................................................... 1-3-1
(1) 执行保养项目................................................................................................................................. 1-3-1
1-3-2 保养菜单............................................................................................................................................. 1-3-11
(1) 各种设定的项目........................................................................................................................... 1-3-12
(2) 服务包........................................................................................................................................... 1-3-13
1-4 故障排除
1-4-1 卡纸检测............................................................................................................................................... 1-4-1
(1) 卡纸指示......................................................................................................................................... 1-4-1
(2) 卡纸检测条件................................................................................................................................. 1-4-2
1-4-2 自诊断功能........................................................................................................................................... 1-4-4
(1) 自诊断功能..................................................................................................................................... 1-4-4
(2) 自诊断代码指示............................................................................................................................. 1-4-4
(3) 自诊断代码..................................................................................................................................... 1-4-6
1-4-3 成像问题............................................................................................................................................... 1-4-8
(1) 无图像(全白)。.......................................................................................................................... 1-4-9
(2) 无图像(全黑)。.......................................................................................................................... 1-4-9
(3) 部分图像丢失。............................................................................................................................ 1-4-10
(4) 灰色背景。.................................................................................................................................... 1-4-10
(5) 出现白色竖线。............................................................................................................................ 1-4-11
(6) 出现黑色竖线。............................................................................................................................ 1-4-11
(7) 出现水平白色或黑色条纹。........................................................................................................ 1-4-11
(8) 打印出黑点。打印不完整或超出位置....................................................................................... 1-4-12
(9) 打印不完整或超出位置............................................................................................................... 1-4-12
(10) 纸张褶皱。.................................................................................................................................... 1-4-12
(11) 出现偏差。.................................................................................................................................... 1-4-13
(12) 定影松散。.................................................................................................................................... 1-4-13
(13) 打印模糊。.................................................................................................................................... 1-4-13
(14) 纸张的顶边或背面有脏污。........................................................................................................ 1-4-14
(15) 打印件出现黑点。 ....................................................................................................................... 1-4-14
1-4-4 电气故障............................................................................................................................................. 1-4-15
1-4-5 机械故障............................................................................................................................................. 1-4-17
1-4-6 错误信息............................................................................................................................................. 1-4-18
1-5 装配和拆解
1-5-1 装配和拆解注意事项........................................................................................................................... 1-5-1
(1) 注意事项......................................................................................................................................... 1-5-1
(2) 感光鼓............................................................................................................................................. 1-5-1
(3) 墨粉................................................................................................................................................. 1-5-1
(4) 如何区分正品京瓷墨粉盒............................................................................................................. 1-5-2
1-5-2 外壳....................................................................................................................................................... 1-5-3
(1) 拆卸与重新安装上盖板................................................................................................................. 1-5-3
(2) 拆卸与重新安装右盖板................................................................................................................. 1-5-4
(3) 拆卸与重新安装左盖板................................................................................................................. 1-5-5
1-5-3 定影部................................................................................................................................................... 1-5-6
(1) 拆卸与重新安装定影单元............................................................................................................. 1-5-6
1-5-4 电路板................................................................................................................................................... 1-5-7
(1) 拆卸和重新安装主控板、高压电路板和电源电路板................................................................. 1-5-7
(2) 拆卸与重新安装操作面板电路板............................................................................................... 1-5-11
1-5-5 其他..................................................................................................................................................... 1-5-12
(1) 拆卸与重新安装激光扫描仪单元............................................................................................... 1-5-12
(2) 拆卸与重新安装主电机单元....................................................................................................... 1-5-14
(3) 安装主风扇电机的方向............................................................................................................... 1-5-20
2-1 机械结构
2-1-1 供纸/传输部....................................................................................................................................... 2-1-1
(1) 纸盒供纸/纸张传送部................................................................................................................. 2-1-1
(2) 手动供纸部(仅限 25/26 ppm 型号).......................................................................................... 2-1-2
2-1-2 感光鼓部............................................................................................................................................... 2-1-4
2-1-3 显影部................................................................................................................................................... 2-1-5
2-1-4 光学部................................................................................................................................................... 2-1-6
(1) 激光扫描仪部................................................................................................................................. 2-1-6
2-1-5 转印/分离部....................................................................................................................................... 2-1-9
2-1-6 定影部................................................................................................................................................. 2-1-10
2-1-7 双面传输/出纸部............................................................................................................................. 2-1-12
2-2 电气部件分布图
2-2-1 电气部件分布图................................................................................................................................... 2-2-1
(1) 电路板............................................................................................................................................. 2-2-1
(2) 开关和传感器................................................................................................................................. 2-2-3
(3) 其他................................................................................................................................................. 2-2-4
2-3 电路板的操作
2-3-1 主控 PWB ............................................................................................................................................. 2-3-1
2-3-2 中继电路板 PWB ................................................................................................................................. 2-3-4
2-3-3 电源电路板........................................................................................................................................... 2-3-6
2-3-4 操作面板电路板................................................................................................................................... 2-3-8
2-4 附录
2-4-1 保养组件............................................................................................................................................... 2-4-1
(1) 保养组件......................................................................................................................................... 2-4-1
2-4-2 更换保养组件步骤............................................................................................................................... 2-4-2
(1) 准备工作......................................................................................................................................... 2-4-2
(2) 拆卸感光鼓单元............................................................................................................................. 2-4-4
(3) 拆卸显影单元................................................................................................................................. 2-4-4
(4) 拆卸墨粉处置盒。.......................................................................................................................... 2-4-5
(5) 拆卸与重新安装纸搓纸轮和下部供纸导板................................................................................. 2-4-5
(6) 重新安装墨粉处置盒................................................................................................................... 2-4-10
(7) 重新安装显影单元....................................................................................................................... 2-4-10
(8) 重新安装感光鼓单元................................................................................................................... 2-4-11
(9) 拆卸与重新安装转印辊............................................................................................................... 2-4-12
(10) 更换保养组件后通知................................................................................................................... 2-4-13
(11) 仅更换感光鼓单元的步骤........................................................................................................... 2-4-14
(12) 仅更换显影单元的步骤............................................................................................................... 2-4-14
2-4-3 清洁打印机......................................................................................................................................... 2-4-15
2-4-4 附录..................................................................................................................................................... 2-4-16
(1) 反复故障测量............................................................................................................................... 2-4-16
(2) 电路图........................................................................................................................................... 2-4-17

暂无下载记录
    暂无商品评价