VIP福利
主页 > 京瓷 > 京瓷KYOCERA KM-3050/4050/5050维修手册中文版
京瓷KYOCERA KM-3050/4050/5050维修手册中文版

1109 0 未知

京瓷KYOCERA KM-3050/4050/5050维修手册中文版

  发布时间:

分类 京瓷

价格:¥20VIP¥0

购买数量: (库存:充足

免登录购买

扫描二维码轻松支付

模板效果图
  • 模板介绍
  • 下载记录
  • 用户评价
分享商品可得佣金【2元】 点击参与

京瓷KYOCERA KM-3050/4050/5050维修手册中文版

KM-3050维修手册中文版
KM-4050维修手册中文版
KM-5050维修手册中文版

目录
1-1 规格
1-1-1 规格...........................................................................................................................................................................1-1-1
1-1-2 部件名称...................................................................................................................................................................1-1-4
(1)机器..................................................................................................................................................................1-1-4
(2)操作面板..........................................................................................................................................................1-1-5
1-1-3 机器剖面图...............................................................................................................................................................1-1-6
1-2 安装
1-2-1 安装环境..................................................................................................................................................................1-2-1
1-2-2 打开机器包装和安装...............................................................................................................................................1-2-2
(1)安装步骤..........................................................................................................................................................1-2-2
(2)设定初始复印模式........................................................................................................................................1-2-10
1-2-3 安装钥匙计数器(选购件).................................................................................................................................1-2-11
1-3 保养模式
1-3-1 保养模式...................................................................................................................................................................1-3-1
(1)执行保养项目..................................................................................................................................................1-3-1
(2)保养模式项目列表..........................................................................................................................................1-3-2
(3)保养模式项目内容..........................................................................................................................................1-3-6
1-3-2 用户管理.................................................................................................................................................................1-3-87
(1)使用用户管理模式........................................................................................................................................1-3-87
(2)一般设定........................................................................................................................................................1-3-88
(3)复印设定........................................................................................................................................................1-3-92
(4)发送设定........................................................................................................................................................1-3-93
(5)文件夹/可移动内存设定............................................................................................................................1-3-93
(6)打印设定........................................................................................................................................................1-3-94
(7)网络设置........................................................................................................................................................1-3-96
(8)打印报告/发送通知....................................................................................................................................1-3-96
(9)调节/保养....................................................................................................................................................1-3-97
(10)日期/定时器................................................................................................................................................1-3-98
(11)编辑目的地(地址簿/添加单触键)........................................................................................................1-3-99
(12)重启系统/连接至 PC ................................................................................................................................1-3-100
(13)用户登录管理..............................................................................................................................................1-3-100
(14)部门管理......................................................................................................................................................1-3-101
1-4 故障排除
1-4-1 卡纸检测...................................................................................................................................................................1-4-1
(1)卡纸指示..........................................................................................................................................................1-4-1
(2)卡纸检测条件..................................................................................................................................................1-4-2
(3)卡纸................................................................................................................................................................1-4-11
1-4-2 自诊断.....................................................................................................................................................................1-4-22
(1)自诊断功能....................................................................................................................................................1-4-22
(2)自诊断代码....................................................................................................................................................1-4-23
1-4-3 成像问题.................................................................................................................................................................1-4-44
(1)无图像(全白)。.........................................................................................................................................1-4-45
(2)无图像(全黑)。.........................................................................................................................................1-4-45
(3)图像太淡。.....................................................................................................................................................1-4-46
(4)可见底色。.....................................................................................................................................................1-4-46
(5)纸张纵向出现白色线条。.............................................................................................................................1-4-46
(6)纸张纵向出现黑色线条。.............................................................................................................................1-4-47
(7)纸张横向出现黑色线条。.............................................................................................................................1-4-47
(8)复印图像的一侧比另一侧浓。.....................................................................................................................1-4-47
(9)图像上出现黑点。.........................................................................................................................................1-4-47
(10)图像模糊。.....................................................................................................................................................1-4-48
(11)图像前端始终未与原稿对齐。.....................................................................................................................1-4-48
(12)图像前端稍微与原稿不对齐。.....................................................................................................................1-4-48
(13)纸张褶皱。.....................................................................................................................................................1-4-48
(14)出现偏差。.....................................................................................................................................................1-4-49
(15)图像部分缺失。.............................................................................................................................................1-4-49
(16)定影效果不佳。.............................................................................................................................................1-4-49
(17)图像模糊。.....................................................................................................................................................1-4-49
(18)图像中心与原稿中心未对齐。.....................................................................................................................1-4-50
(19)图像不齐。.....................................................................................................................................................1-4-50
1-4-4 电气故障.................................................................................................................................................................1-4-51
1-4-5 机械故障.................................................................................................................................................................1-4-55
1-4-6 发送错误代码.........................................................................................................................................................1-4-57
(1)扫描至 SMB 错误代码.................................................................................................................................1-4-57
(2)扫描至 FTP 错误代码...................................................................................................................................1-4-58
(3)扫描至电子邮件错误代码............................................................................................................................1-4-59
(4)网络 Twain 错误代码....................................................................................................................................1-4-60
(5)软件故障错误代码........................................................................................................................................1-4-60
1-5 装配和拆解
1-5-1 装配和拆解注意事项...............................................................................................................................................1-5-1
(1)注意事项..........................................................................................................................................................1-5-1
(2)感光鼓..............................................................................................................................................................1-5-1
(3)墨粉..................................................................................................................................................................1-5-1
1-5-2 供纸部.......................................................................................................................................................................1-5-2
(1)拆卸与重新安装预搓纸轮、供纸轮和分离轮..............................................................................................1-5-2
(2)拆卸与重新安装手送纸盘分离轮、手送纸盘供纸轮和手送纸盘预搓纸轮..............................................1-5-4
(3)拆卸与重新安装左右对位清洁器..................................................................................................................1-5-9
1-5-3 光学部.....................................................................................................................................................................1-5-11
(1)拆卸与重新安装曝光灯................................................................................................................................1-5-11
(2)拆卸与重新安装扫描仪钢丝........................................................................................................................1-5-13
(3)拆卸与重新安装 ISU (参考)....................................................................................................................1-5-18
(4)调节 ISU 的位置(参考)...........................................................................................................................1-5-20
(5)拆卸与重新安装激光扫描仪单元................................................................................................................1-5-21
(6)调节激光扫描仪单元的斜度(参考)........................................................................................................1-5-23
1-5-4 感光鼓部.................................................................................................................................................................1-5-24
(1)拆卸与重新安装感光鼓单元........................................................................................................................1-5-24
(2)拆卸与重新安装主充电器单元....................................................................................................................1-5-25
(3)拆卸与重新安装感光鼓分离爪....................................................................................................................1-5-26
1-5-5 显影部.....................................................................................................................................................................1-5-27
(1)拆卸与重新安装显影单元............................................................................................................................1-5-27
1-5-6 转印部.....................................................................................................................................................................1-5-28
(1)拆卸与重新安装转印辊单元........................................................................................................................1-5-28
1-5-7 定影部.....................................................................................................................................................................1-5-29
(1)拆卸与重新安装定影单元............................................................................................................................1-5-29
(2)拆卸与重新安装热辊分离爪........................................................................................................................1-5-30
(3)拆卸与重新安装压辊....................................................................................................................................1-5-31
(4)拆卸与重新安装定影加热灯........................................................................................................................1-5-32
(5)拆卸与重新安装热辊....................................................................................................................................1-5-33
(6)拆卸与重新安装定影单元热敏电阻 1 和 2.................................................................................................1-5-34
(7)调节定影单元的前部位置(调节横向方块)............................................................................................1-5-35
1-5-8 其他.........................................................................................................................................................................1-5-36
(1)拆卸与重新安装臭氧过滤器 1 和 2.............................................................................................................1-5-36
(2)拆卸与重新安装灰尘过滤器 1 和 2.............................................................................................................1-5-37
(3)拆卸与重新安装硬盘....................................................................................................................................1-5-38
1-6 更换电路板的要求
1-6-1 升级固件...................................................................................................................................................................1-6-1
1-6-2 自由调节可变电阻器(VR).................................................................................................................................1-6-1
1-6-3 主控板更换备注.......................................................................................................................................................1-6-2
1-6-4 驱动板更换备注.......................................................................................................................................................1-6-2
1-6-5 扫描板更换备注.......................................................................................................................................................1-6-3
2-1 机械结构
2-1-1 供纸部.......................................................................................................................................................................2-1-1
2-1-2 主充电部...................................................................................................................................................................2-1-4
2-1-3 光学部.......................................................................................................................................................................2-1-5
(1)原稿扫描..........................................................................................................................................................2-1-6
(2)图像打印..........................................................................................................................................................2-1-7
2-1-4 显影部.....................................................................................................................................................................2-1-10
(1)单组份显影系统............................................................................................................................................2-1-12
2-1-5 转印部和分离部.....................................................................................................................................................2-1-13
2-1-6 清洁部和消电部.....................................................................................................................................................2-1-14
2-1-7 定影部.....................................................................................................................................................................2-1-15
2-1-8 出纸部和换向部.....................................................................................................................................................2-1-16
2-1-9 双面部.....................................................................................................................................................................2-1-17
(1)双面复印下的纸张传输操作........................................................................................................................2-1-18
2-2 电气部件分布图
2-2-1 电气部件分布图.......................................................................................................................................................2-2-1
(1)电路板..............................................................................................................................................................2-2-1
(2)开关和传感器..................................................................................................................................................2-2-2
(3)电机..................................................................................................................................................................2-2-4
(4)其他电气部件..................................................................................................................................................2-2-5
2-3 电路板的操作
2-3-1 电源板.......................................................................................................................................................................2-3-1
2-3-2 驱动板.......................................................................................................................................................................2-3-5
2-3-3 主操作板.................................................................................................................................................................2-3-13
2-4 附录
保养部件列表...........................................................................................................................................................2-4-1
保养组件...................................................................................................................................................................2-4-2
定期保养步骤...........................................................................................................................................................2-4-3
图像调节步骤图表...................................................................................................................................................2-4-7
总接线图...................................................................................................................................................................2-4-9

暂无下载记录
    暂无商品评价