VIP福利
主页 > 理光 > 理光1813维修手册,RICOH1813维修手册
理光1813维修手册,RICOH1813维修手册

816 0 未知

理光1813维修手册,RICOH1813维修手册

  发布时间:

分类 理光

价格:¥20VIP¥0

购买数量: (库存:充足

免登录购买

扫描二维码轻松支付

模板效果图
  • 模板介绍
  • 下载记录
  • 用户评价
分享商品可得佣金【2元】 点击参与

理光1813维修手册,RICOH1813维修手册

目录

安全注意事项..............................................................................................
...........................1
重要安全注意事项............................................................................................
..................1 
激光安全................................................................................................
.............................1 
符号和缩写...............................................................................................
.............................. 3
1. 产品信息
规格..................................................................................................
.....................................9
机器配置................................................................................................
..............................10 
概述..................................................................................................
...................................11 
部件布局................................................................................................
...........................11 
纸张路径................................................................................................
...........................12 
驱动布局................................................................................................
...........................13 
针对熟悉先前机型人员的指南.......................................................................................
.......14
2. 安装
安装要求................................................................................................
..............................15
环境..................................................................................................
................................15 
机器水平................................................................................................
...........................16 
最小空间要求..............................................................................................
.....................16 
电源要求................................................................................................
...........................17 
复印机安装...............................................................................................
............................ 18 
外围设备的电源插座...........................................................................................
.............. 18 
附件检查................................................................................................
...........................18 
安装步骤................................................................................................
...........................19 
压板盖安装...............................................................................................
............................ 24 
附件检查................................................................................................
...........................24 
安装步骤................................................................................................
...........................24
ARDF 
安装..................................................................................................
.........................25 
附件检查................................................................................................
...........................25 
安装步骤................................................................................................
...........................26
ADF 
安装..................................................................................................
............................29 
附件检查................................................................................................
...........................29 
安装步骤................................................................................................
...........................30 
双纸盘纸盘单元安装...........................................................................................
.................33
附件检查................................................................................................

...........................33

安装步骤................................................................................................
...........................33
单纸盘纸盘单元安装...........................................................................................
.................38 
附件检查................................................................................................
...........................38 
安装步骤................................................................................................
...........................38 
防凝结加热器安装............................................................................................
....................42 
纸盘加热器...............................................................................................
............................ 43 
纸盘加热器...............................................................................................
........................43 
用于可选送纸单元的纸盘加热器......................................................................................
.45 
可选纸盘把手..............................................................................................
.........................49 
主复印机................................................................................................
...........................49 
可选纸盘单元..............................................................................................
.....................50
3. 定期维护
PM 
表...................................................................................................
................................53
如何复位 PM 
计数器.................................................................................................
...........54
4. 更换和调整
一般注意事项..............................................................................................
.........................57
PCU(光导体单元)..........................................................................................
...............57 
转印辊.................................................................................................
.............................57 
扫描仪单元...............................................................................................
........................57 
激光单元................................................................................................
...........................58 
定影单元................................................................................................
...........................58 
送纸..................................................................................................
................................58 
特殊工具和润滑剂............................................................................................
....................59 
外盖板和操作面板............................................................................................
....................60 
后盖板.................................................................................................
.............................60 
复印纸盘................................................................................................
...........................60 
上盖板.................................................................................................
.............................61 
左盖板.................................................................................................
.............................62 
前盖板.................................................................................................
.............................62 
前部右盖板...............................................................................................
........................63 
右侧后盖板...............................................................................................
........................63 
右门(双面单元(B282))......................................................................................
.......64
手送纸盘................................................................................................
...........................64

压板传感器...............................................................................................
........................65
扫描仪单元...............................................................................................
............................ 66 曝光玻璃/DF 
曝光玻璃................................................................................................
......66 
透镜块.................................................................................................
.............................67 
灯镇流器板和曝光灯...........................................................................................
.............. 68 
扫描仪电机...............................................................................................
........................69 
扫描仪原位传感器............................................................................................
................70 
调整扫描仪位置.............................................................................................
...................70 
激光单元................................................................................................
..............................75 
“注意”贴纸的位置...........................................................................................
.............. 75 
挡色粉玻璃...............................................................................................
........................76 
激光单元................................................................................................
...........................76
LD 
单元..................................................................................................
..........................77 
多角镜电机...............................................................................................
........................78 
激光单元对准调整............................................................................................
................78
PCU 
部分..................................................................................................
...........................81
PCU.................................................................................................
.................................81 
分离爪和色粉浓度传感器.........................................................................................
........82
OPC 
鼓...................................................................................................
..........................83 
充电辊和清洁刷.............................................................................................
...................84 
清洁刮板................................................................................................
...........................84 
显影剂.................................................................................................
.............................85 
更换或调整后..............................................................................................
.....................86 
供粉电机................................................................................................
..............................88 
送纸部分................................................................................................
..............................89 
送纸轮.................................................................................................
.............................89 
摩擦垫.................................................................................................
.............................90 
纸张用完传感器.............................................................................................
...................90 
出纸传感器...............................................................................................
........................91 
手送送纸轮和纸张用完传感器.......................................................................................
...93 
对位辊.................................................................................................
.............................94 
手送纸张尺寸开关............................................................................................
................95
对位离合器...............................................................................................
........................96
对位传感器...............................................................................................
........................96
上部送纸离合器和手送送纸离合器...................................................................................97
 
中继离合器...............................................................................................
........................98 
中继传感器...............................................................................................
........................98 
纸张尺寸开关..............................................................................................
.....................99 
图像转印................................................................................................
............................100 
图像转印辊...............................................................................................
......................100 
图像浓度传感器.............................................................................................
.................101 
定影..................................................................................................
.................................102 
定影单元................................................................................................
.........................102 
热敏电阻................................................................................................
.........................103 
定影灯.................................................................................................
...........................103 
热辊..................................................................................................
..............................104 
恒温器.................................................................................................
...........................105 
热辊分离爪...............................................................................................
......................106 
压辊和轴衬...............................................................................................
......................106 
轧带宽度调整..............................................................................................
...................107 双面单元(仅限双面机型 
B282)......................................................................................109 
双面出纸传感器.............................................................................................
.................109 
双面进纸传感器.............................................................................................
.................109 
双面翻转传感器.............................................................................................
.................110 
双面传送电机..............................................................................................
...................111 
双面翻转电机..............................................................................................
...................111 
双面控制板...............................................................................................
......................112 
其他更换................................................................................................
............................114 
消电灯.................................................................................................
...........................114 
高压电源板...............................................................................................
......................114
BICU(基础引擎图像控制单元)...................................................................................1
15 
主电机.................................................................................................
...........................116 后部排气扇(仅限 
B282).............................................................................................11

左侧排气扇...............................................................................................
......................117
PSU(电源单元)...........................................................................................
...............117
齿轮箱.................................................................................................
...........................118
复印调整打印/扫描...........................................................................................
..................121
打印..................................................................................................
..............................121 
扫描..................................................................................................
..............................123
ADF 
图像调整................................................................................................
.................125
5. 系统维护参考
维修程序模式..............................................................................................
.......................127
如何进入 SP 
模式..................................................................................................
.........127 使用 SP 
模式..................................................................................................
....................129 
调整对位和放大.............................................................................................
.................129
ID 传感器错误分析(SP 
2221).....................................................................................130 
内存清除................................................................................................
.........................130 序列号输入(SP 
5811)...............................................................................................
.132 
固件更新程序..............................................................................................
...................132 测试图样打印(SP 5902 
1)..........................................................................................137
SMC 打印(SP 
5990)...............................................................................................
...139 原稿卡纸历史记录显示(SP 
7508)..............................................................................139
6. 故障排除
维修呼叫状况..............................................................................................
.......................141
电气部件不良..............................................................................................
.......................142 
传感器.................................................................................................
...........................142 
开关..................................................................................................
..............................143 
熔丝..................................................................................................
..............................144
LED 
显示..................................................................................................
......................144
7. 节能
节能..................................................................................................
.................................147 
节能模式................................................................................................
.........................147 
节约用纸................................................................................................
............................149 
双面/合并功能效果...........................................................................................
..............149 
索引..................................................................................................
.................................151

暂无下载记录
    暂无商品评价